Papyri.info

sign in

psi.14.1411 = HGV PSI 14 1411 = Trismegistos 27053DDbDP transcription: psi.14.1411 [xml]

IIspc ?

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣σθαι [  ̣]  ̣ χρυσίου μναιαῖ[α]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]α  ̣ρασιτ  ̣  ̣ ε̣ἰσγενο-
[ -ca.?- ]α̣ γυμν̣[α-]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣  ̣  ̣ν
5μενεω̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν Ἀρτεμιδώραν
ε̣  ̣  ̣  ̣αν̣ πεπλ̣ηρ[ο]φορη̣κέναι̣ [ἀπ]οδουσα(*)
π̣άντα τὰ [αὐτῇ] ἐπιβ[ά]λλον[τα. ὀ]φ̣ειλο-
μ̣ένω[ν δ]ὲ τῇ ἀντιδίκ[ῳ] τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣κ̣τ̣[  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ος μναι(*)αι̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ ὑποτε̣-
10[ -ca.?- ] τὴ̣ν αὐτ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣ε̣ κ̣α̣ὶ̣ τὸ ληγᾶτον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ ἀ̣δ̣ελφοῦ τοῦ ο̣ι̣-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ρ̣[  ̣]  ̣ δραχμὰ̣ς̣ διακοσίας καὶ τὴν ἀπο-
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣ν αὐτῇ χορηγείαν(*) ἄχρι ἂν πληρωθῇ
[  ̣  ̣]  ̣  ̣η τῶν δ . μναι̣αι  ̣[  ̣]  ̣αρ[  ̣]ουσηστε  ̣  ̣  ̣
[  ̣]  ̣δη πεπληρωμένης αὐτῆς ἀνακομίσασ-
[θα]ι̣ [τ]ὴ̣ν̣ ὑπο[θή]κ̣ην. καὶ τοῦ [  ̣]  ̣  ̣α̣λ̣φιω̣-
[  ̣  ̣  ̣]ς̣ ἐκδίκου̣ [δι]ὰ τῶν συνηγόρων εἰπόντ[ος]
20[τὴ]ν̣ ἀντίδικον πάντα τὰ ὑπὸ τ̣οῦ [  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]μηκεναι   ̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]φθέντων
[ -ca.?- ]  ̣α̣ντ̣α̣[  ̣  ̣]α τὴν̣
[δ]ὲ̣ ὑ̣ποθήκ̣η̣ν̣ κ̣α̣τὰ δημόσιον χρηματισ-
25[μὸ]ν ε̣[ἰ]ληφένα̣ι̣ πρὸς τὴν τῶν χρ[υ]σίων
[τι]μ̣ὴν   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ προ]θ[εσ]μία[ -ca.?- (?)]
[  ̣  ̣]  ̣ τὴν ἀπόδοσιν πο̣λλῷ̣ χρόν[ῳ]   ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣]  ̣ τ̣[ο]ῖ̣ς νόμ̣ο[ις   ̣  ̣]ν̣ χρησαμένην
[ἐ]μβεβαδευκ[έναι](*)   ̣  ̣ [ἀ]πὸ τοῦ ια (ἔτους) θεοῦ
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] δ̣η̣μ̣ό̣σιον
[ -ca.?- ]δεου  ̣ τ̣ὴν α̣ὐ̣-
[ -ca.?- ]  ̣  ̣αρμ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 6. l. ἀποδοῦσα<ν>
^ 9. μναϊαι̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ papyrus
^ 15. l. χορηγίαν
^ 29. l. ἐμβεβατευκέναι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.