Papyri.info

sign in

psi.15.1555 = HGV PSI 15 1555 = Trismegistos 31106 = sb.6.9524DDbDP transcription: psi.15.1555 [xml]

IIIspc ?
[Reprinted from: sb.6.9524] SB 6 9524

r
χαῖρε κυρία μου Κυριλλοῦ
παρὰ ⁦ vac. ? ⁩ Μύρωνος.
κ̣ομισάμενός σου παρὰ τοῦ Σκυβά-
λ̣ου τὰ γράμματα, λ̣ί̣αν ἥσθη̣[ν]
5[ὅ]τι ἐρωμένοι(*) ἐστέ· διὸ οὖν πα̣[ρα-]
[κ]α̣λῶ σε, κυρία, μ̣ηδὲν \σ̣ὺ̣/ πο̣ί̣[ησον]
ἕ̣ως γράψω σ̣ο̣ι̣. κόμισαι [παρὰ Διονυ-]
σ̣ίου τοῦ φίλου τ  ̣  ̣κ̣  ̣  ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐπιγεγραμέν̣ο̣υ(*)(*)σον  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]
10καὶ Ἑ̣λαίνῳ(*) ἐντέταλμε(*) μηκ[έτι]
φθάσας γράψαι διὰ λόγων ἀσπ̣[ά-]
σασσθαι(*)(*)μᾶς · ἄσπασ̣ε(*) τ̣[ὸ]ν κ̣ύ̣ρ̣[ιόν]
μου Θέωνα καὶ Σερῆ̣νον κ̣α̣[ὶ   ̣  ̣  ̣  ̣]
λαν καὶ τὸν μικὸν(*) Θέων̣α̣ καὶ Ἡ̣ρ̣α̣[κλάμ-]
15μωνα καὶ τὸν αὐ̣το̣ῦ̣   ̣  ̣  ̣ν̣  ̣ν̣ κ̣α̣[ὶ]
τοὺς ἡμῶν πάντες(*)· Σ̣ε̣ι̣λ̣βανὸ̣ς̣(*) κ̣α̣ὶ̣
Μύρων καὶ Σεραπίων ἀσπά̣ζο̣ν̣τ̣[αι]
ὑμᾶς· ἄ(*)σπ̣ασε(*) πολλὰ Θ[- ca.9 -]
τὴν Παπανοῦν. ἐρῶ̣[σθαι](*) [ὑμᾶς]
20εὔχομαι διὰ βίου εὐτυχοῦν[τας.]
  ̣[  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣]μ̣[  ̣  ̣  ̣] ἀδελφ̣[ιδ]ός(*) σο̣υ̣   ̣[- ca.10 -]
(added at left: Traces)
v
Κυριλλοῦ[τι παρὰ Μ]ύ̣ρ̣ωνος

Apparatus


^ r.5. l. ἐρρωμένοι
^ r.9. l. ἐπιγεγραμμένου
^ r.9. ϊσον  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣] papyrus
^ r.10. l. Ἑλένῳ
^ r.10. l. ἐντέταλμαι
^ r.11-12. l. ἀσπά|σασθαι
^ r.12. ϋμασ papyrus
^ r.12. l. ἄσπασαι
^ r.14. l. μικρόν
^ r.16. l. πάντας
^ r.16. l. Σιλβανός
^ r.18. l. ἄσπασαι : α̈σπ̣ασε papyrus
^ r.19. l. ἐρρῶσθαι
^ r.21. l. ἀδελφιδοῦς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.