Papyri.info

sign in

psi.4.281 = HGV PSI 4 281 Z. 49 - 70 = PSI 4 281 Z. 1 - 48 = Trismegistos 27851 = Trismegistos 27850DDbDP transcription: psi.4.281 [xml]

II spc Oxyrhynchus

r,1
[⁦ -ca.?- ⁩]ης
[Ἐπ]ίμαχος Θέωνι ἐπιτρόπωι τῶι
φιλτάτωι χαίρειν.
[δια(?)]πέπρακα Πολυδεύκει Ἀμμωνίου ἀπὸ τῶν
5[⁦ -ca.?- ⁩]κειμένων γενήματος π̣ρώτ[ου] καὶ
[δευτέρου ἔτ]ους Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀρτάβας]   ̣, ὡς τῶν ρ (ἀρταβῶν) (δραχμῶν) φξ, μέτρ[ωι] Ἀπολλω-
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ς ἑκτημόρῳ Χύσεως, ἀ̣[φʼ ὧ]ν ἔσχον
[ἀργυρίου δρα]χμ̣ὰς δισχειλίας(*) παραδο  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ω̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣
10[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ος παρʼ αὐτοῦ ὃ ἐὰν προσο̣φειλε  ̣[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣εν ἔγγυος μ  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ου̣ε  ̣  ̣  ̣σε
[⁦ -ca.?- ⁩] μ̣οι κεφαλαίῳ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀκ]ολούθως οἷς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐρρῶσθα]ί σ̣ε̣ εὔχομαι
15(hand 2) [⁦ -ca.?- ⁩]α ἡσύχασαν, μηκέτ[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Οὐι]βίου Μαξίμου ὁμ(οίως) ἡ[γεμόνος ⁦ -ca.?- ⁩](*) [(ἔτους)   ̣ Τραι(*)ανοῦ Καίσαρος τοῦ] κυρίου,
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐπὶ βήματ(ος) ἐκ τῶν   ̣[- ca.20 -]  ̣ου Οὐίβιος
[Μάξιμος εἶπεν· ⁦ -ca.?- ⁩] δὶς τοῦτο κέκρικα π[- ca.20 -]ρι τῶν
[⁦ -ca.?- ⁩] δεκαετῆ χρόνον α̣υ[- ca.20 -] καὶ κρείνειν(*)
20[⁦ -ca.?- ⁩ἐπ(?)]ιβληθήσονται ε̣ἰ̣ς̣  ̣[- ca.20 - κ]αὶ Λεωνίδας
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣α πράγματα ἀνο  ̣[- ca.20 -]λ̣οντες παραν
[⁦ -ca.?- ⁩ ε]ἰ̣σι μετὰ τὸν ὡρισμέ[νον χρόνον (?)- ca.10 -] ης μὴ ανα-
[⁦ -ca.?- ⁩] αἴτιοί εἰσι τῶν γειν[ομένων - ca.10 - Σουλ]πικίου Σιμίλε-
[ως ⁦ -ca.?- ⁩] Χοίακ κδ. Πανίσκ[ου λέγοντος (?)- ca.10 -]   ̣ καὶ ἀναφ[  ̣]
25[⁦ -ca.?- ⁩ Σουλπίκι]ος Σίμιλις· δ[ὸ(?)]ς [- ca.20 -] ρχ(  ) δὸς π̣ρὸς
r,2
(hand 1) ἀντίγρα(φον)
Κλαυδίωι Νεοκύδῃ τῷ κρατίστωι δικαιοδότηι
παρὰ Ἐπιμάχου νεωτέρου Διονυσίου τῶν ἐξηγητευκότων Ὀξυρύγ-
χων πόλεως. Θέων Διογένους τοῦ Διεύχους ἀ̣π̣ὸ̣ τ̣ῆ̣ς̣ α̣ὐτῆς Ὀξυ-
30ρύγχων πόλεως καὶ ὁ τούτου υἱὸς Διεύχης ἐπιτροπεύσαντές μου
πρός τινα χρόνον οὐκ ὀλίγα σιτικὰ καὶ ἀργυρικὰ κεφάλαια ἀνήρπα-
σ̣αν ἀπὸ περιγεινομένων ὑπαρχόντων μου καὶ οὔτε λόγους μοι ἐτά-
ξ̣α̣ντ[ο] οὔτε αὐτὰ τὰ ὀφειλόμενα ἀποδεδώκασι αὐθαδῶς καὶ βιαίως
χρώμενοι. ἐπεὶ οὖν, κύρια(*), ἔν τινι διαγνώσει ἐπὶ τοῦ κρατίστου ἡγε-
35μόνος Ἡλι[ο]δώρου ἐκέλευσέ με ἀ̣[π]ο̣δημῆσαι ὑπὲρ Κ̣[όπτ]ο̣ν̣(*) νυνεὶ(*)
τριετίαν, ἀξιῶ, ἐάν σοι δόξῃ, [κ]ελ[ε]ῦσαι γράψαι τῶι̣ τ̣ο̣[ῦ Ὀ]ξυρυγχείτου στρα-
τηγῶι ἐπαναγκάσ[α]ι τοὺς περὶ τὸν θέωνα ἀνελθεῖν πρὸς ἐμὲ διδόν-
τας μοι τὰ ὀφειλόμενα καὶ τοὺς λόγους, ἵνʼ ὦ εὐεργετημένος.
(hand 2) ἐπίτροπον καὶ ἐπύθετο πρὸ πόσου χρόνου μετεστάθη. Κάστωρ ταβουλάριος·
40πρὸ τετραετίας. Σουλπίκιος Σίμιλις· ἐναετία(*) οὖν σήμερον εἴκοσι τάλαντα
ὀφειλόμενά σοι οὐκ ἀπῄτεις. πορεύου. Ἰουλίου Μαξιμιανοῦ ἐπιστρα(τήγου).
——
(ἔτους) β Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου, Παῦνι κε. Διογένους λέγοντος τῇ μάμμῃ
τῶν ἀν[τ]ιδίκων Φιλουμένῃ δεδανεικέναι, ἐπεὶ οὖν οὗτοι αὐτῆς κληρονό-
μοι εἰσίν, ἀπαιτεῖν. Θεμιστοκλέους καὶ Ἥρωνος λεγόντων τὸ λεγόμενον γεγο-
45νέναι πρᾶγμα η (ἔτει) Δομιτιανοῦ {γεγονέναι} καὶ τὴν Φιλουμένην τεθνηκέναι
μηδέποτε πρα<χ>θεῖσαν ὑπὸ τοῦ Διογένους, Μαξιμιανὸς ἔφη· πρᾶγμα παλαιὸν
ἐπιφέρεις· εἶχέ̣ τι π̣[ά]ντως ἡ Φιλουμένη πρός σὲ {δ}(*), διὰ τοῦτο ζῶσαν αὐτὴν οὐ-
κ ἀπῄτησας ἀνέγνων.
v,ctr
(hand 4) ὕστερον \Θέ̣ων̣(?)/ δὲ ἀποχωρήσαντ(ος) αὐτοῦ ἀπὸ τ(ῆς) οἰκ(ίας)
50μου ⟦προῆλθον⟧ ἐπορεύθ(ην) πρὸς τὸν ἀρχέφοδ(ον)
βουλόμενος \το(ῦ(?)) ὀ̣φικίο(υ)/ ⟦αὐτ̣οῦ⟧ ἱκανὸν λαβεῖν ἄχρι διαγ(νώσεως)
καὶ ταῦτα ἐπ\η/νγείλατό(*) μοι ὅσα καὶ πρό-
τερον ⟦διέπραξεν⟧ παρόντος ἀρχεφόδ(ου)
καὶ ⟦ἄλλων πλείστων⟧   ̣λ  ̣[  ̣  ̣]  ̣ε  ̣  ̣ντι
55τῆς̣ κώμης διὸ ἐπιδίδ̣ωμ̣[ι τὸ ἀν]αφό̣ριον
ἀξιῶν τὸ ἀκόλουθ(ον) γενέσθ(αι) κ̣αὶ ἔχειν ἐν
καταχωρισμῷ μήποτε κατὰ τὰ̣ς
ἐπανγελίας αὐτο̣ῦ̣   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὅσα ἔχω μετέωρα ἐν τῇ κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
60πρᾶ\σιν/(*)(*)νʼ ὦ εὐεργετημένος
v,md
  ̣  ̣  ̣  ̣ρκη̣
π̣α̣ρ̣ʼ Ἀπολλω(  ) Τριγ(  ) ε̣πιχι(  ) (δραχμαὶ) σκ
  ̣  ̣  ̣  ̣π̣ατ(  ) (δραχμαὶ) ρ
απαι(  ) (δραχμαὶ) μ
65ταφῆς θυγ(ατρὸς) Ἀπολλω(  ) (δραχμαὶ) ρ
εἰς τὸ λογιστήριο(ν) (δραχμαὶ) ρλβ
Ταφῆς παιδίου Ἀπο(  ) (δραχμαὶ) ριϛ
  ̣  ̣  ̣ ἐ̣ν̣ τῷ Ἑρμοπολ(  ) (δραχμαὶ) π
(γίνονται) (δραχμαὶ) ψπη ((unintelligible)) Βρμ
70  ̣  ̣  ̣  ̣ιται̣ (δραχμαὶ) ω   ̣ (δραχμαὶ) Ατμ

Apparatus


^ r,1.9. l. δισχιλίας
^ r,1.16. BL 1.393 : ((unintelligible)) η[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ r,1.19. l. κρίνειν
^ r,2.34. l. κύριε, κυρίᾳ prev. ed.
^ r,2.35. BL 1.393 : τ̣[αύτ]ην̣ prev. ed.
^ r,2.35. l. νυνὶ
^ r,2.40. ἐναετίᾳ prev. ed.
^ r,2.47. BL 1.393 : δ(ίκαιον(?)) prev. ed.
^ v,ctr.52. ἐπ\η/νγείλατόνγειλατο corr. ex επ⟦α⟧
^ v,ctr.60. corr. ex πρα⟦ξει⟧
^ v,ctr.60. ϊνʼ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.