Papyri.info

sign in

psi.4.286 = HGV PSI 4 286 = Trismegistos 31130DDbDP transcription: psi.4.286 [xml]

III-IV spc Oxyrhynchus

ctr
[  ̣  ̣]ω̣ν Δι[ο]γένε[ι] τῶι φιλτάτωι χαίρειν
ἐ[ξ]ε̣λ̣θ̣ὼν ἀπ̣ὸ̣ σο[ῦ] ἀπὸ τῆς πόλεως ἐγενόμην εὐ-
θὺς εἰς τὴν Τ̣[ακ]ό̣ν̣α εὗρο̣ν̣ ε̣ἰ̣ς̣ τὴν χορτοθήκην μηδε-
μίαν ἀγκάλην χό̣ρ̣του μετενεχθεισα(*) ἐκεῖ ἀλλὰ καὶ ἐρε̣ῖ̣ς
5ὅτι πόλεμός ἔσ̣τ̣ιν ἐν τ̣ῷ̣ παιδίῳ(*) τῆς Τακόνα τῶν
κτηνῶν ἐργ[αζ]ομ̣έ̣ν̣ω̣ν τιδη̣π̣ο̣τεουν τοῦ ἀρχιποίμε-
νος ὄντος παρὰ σοὶ μάθε παρʼ αὐτοῦ εἰς τίνα ἐπανα-
τέθ̣ι̣κεν(*) τὸ μετενέγ’κα̣ι τ̣ὸ̣ν [χ]όρτον τῆς χορτοθήκης
ει  ̣  ̣  ̣  ̣εν τινα ποιουνται(*) τὸ ἔργον ἵ(*)να καὶ κὰν(*) ἐγὼ
10εἰδῶ   ̣  ̣ (?) τὸ δεόμενον [γ]εν̣[έσ]θ̣αι δηλώσεις δέ μοι πόθεν
μεταφέρεται ἐκεῖ / τὸ βορ̣ινὸν ὑ̣πο̣δοχῖον(*) τοῦ Πτο-
λεμε(  ) ὀγ’δόῳ καὶ ἐναταίῳ ἀντλ(  ) ἔγ̣ρ̣α̣ψά σοι ἵ(*)να εἰδῇς
ει̣δ  ̣  ̣αι σοι ἀνα[  ̣]ησωμε  ̣  ̣  ̣ου ἔστιν γὰρ ἡ ⟦π⟧ ὑ(*)πόστα-
σις̣ τ̣ῶν δυεῖν̣ μηχανῶ̣ν̣ εκ  ̣  ̣  ̣[  ̣]ι̣ ἀμ[πέ]λου (ἀρούρας) ια
15πωμαρίου (ἀρούρας) β δ´ καλαμείας (ἀρούρας) β ϛ´ τὸ δοκοῦν σοι καὶ
περὶ του(*) δηλώσεις / ὡς ἔδοξεν τῇ εὐτυχεστέρᾳ
σο̣[υ τ]ύχῃ πε̣ρ̣ὶ τοῦ ἀ̣παιτησίμου τῆς προστασίας
κ̣[αλῶς] π̣οιήσεις ἀγοράσα̣ς̣ χά[ρ]την <ὡς>(*) ὡ̣[μ]ολόγησάς μ̣ο̣ι̣
(*)νʼ οὕτως μεταγραφῇ κ  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α καὶ ἵ(*)να
20ἔχωμεν εἰ̣ς̣ ἀ̣ν[α]ψ̣ησμὸν̣ καὶ εἰς τιμ[ὴ]ν ζευκτηρίων
ἀπὸ ἐνοικίων καὶ ἄλλω̣ν̣ χ̣ρ̣ημάτων / / ἔπεμψα
Ἡλιοδώρῳ τῷ φίλῳ περ̣ὶ τοῦ λ[α]χάνου· μέλ̣ω(*) γὰρ ἀπὸ
μιᾶς αὐτὸν πληρ̣ῶ̣σ̣αι / οὔπω̣ διὰ̣ φύλακος
τῆς Τυχι̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩] Φάγων ο̣ἶν̣ον̣ ἔδω̣κα̣[ς] λ̣ο̣ι̣π̣ῆ[ς] ἡ[μ]έ̣-
25ρ̣α̣ς̣ καλῶς οὖν ποιή̣σ̣ε̣ι̣ς̣   ̣  ̣  ̣ σ̣τρατιωτικῇ δυνάμει
χρησώμεθα ουμ[  ̣]νο  ̣ν̣ τ̣ούτου ἕνεκεν ἀλ̣λ̣ὰ καὶ
διὰ Πτολλᾶ / εἰ μη[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣μ̣ε  ̣  ̣  ̣ει  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣των
[  ̣]  ̣ι ἐμ̣πόρω̣ν̣ σ̣α̣κ̣κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]εις κατα  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣έ̣ω̣ν̣
[κ]ουρᾶς τοῦ ἐν[ε]στῶτο[ς ἔτους(?)] δ̣ήλω̣σον ἵ(*)να προνοη-
30θ̣ῶμεν πο̣ῦ ἔλθωμ[εν   ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣] τὰ̣ς̣ ἡμέρας τῆς
[κ]ουρᾶς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ευρο̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ / Α̣ἰσχίνης
ὅ̣δ̣ε̣ πρῶτο̣ς ἐπι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣τ̣  ̣θ̣έλων̣ επι εμε
του προσ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ο̣ς [  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]σι ἀκήκοα ἀπὸ
Διοσκουρί[δου] τοῦ   ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣] λ̣[  ̣  ̣]  ̣εντος δεκ̣[  ̣  ̣]  ̣του οτι
35βιβλιδίω̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣]επα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τῇ ἡγεμον[ί]ᾳ̣ ει  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
εὔλογο̣ν [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ς̣ εὐσχήμονι ε[ἰ]ς Ἀλεξάν[δρειαν(?)]
ms
(perpendicular) ἀλλὰ κ[αὶ] τὰ βιβλία πέμψω αὐτῷ ὡς ἐὰν δόξῃ πρὶν ἁπλῶ[ς(?)] ηδ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] πέρας τῷ πράγμα[τ]ι ἐ̣π̣ι̣τ̣ε̣θῇ ἀντίγραψον περὶ τ̣ο̣ύτ[ο]υ̣
(perpendicular) ἐρρῶσθαί σε εὔχομ(αι) εὐκοποῦντα διὰ ὅλου βίου ἔπε̣μ̣ψ̣ά̣ σ̣οι τὸν λόγον απ̣ε̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣

Apparatus


^ ctr.4. l. μετενεχθεῖσα<ν>
^ ctr.5. l. πεδίῳ
^ ctr.7-8. l. ἐπανα|τέθεικεν
^ ctr.8. μετενεγ’κα̣ι papyrus
^ ctr.9. ποιοῦνται prev. ed. l. ποιοῦντα
^ ctr.9. ϊνα papyrus
^ ctr.9. l. ἂν
^ ctr.11. l. ὑποδοχεῖον
^ ctr.12. ογ’δοω papyrus
^ ctr.12. ϊνα papyrus
^ ctr.13. ϋποστα papyrus
^ ctr.16. l. τού<του>
^ ctr.18. χά[ρ]την prev. ed.
^ ctr.19. ϊνʼ papyrus
^ ctr.19. ϊνα papyrus
^ ctr.22. l. μέλ<λ>ω
^ ctr.29. ϊνα papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.