Papyri.info

sign in

psi.4.293 = HGV PSI 4 293 = Trismegistos 27853DDbDP transcription: psi.4.293 [xml]

IIIspc Oxyrhynchus

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8Traces 8 lines
9[ -ca.?- γεου]χοῦντο̣ς̣ ἐ̣ν̣ Ὀξυρυγχε̣[ίτῃ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ο̣πρ  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀγαθειν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣λου  ̣  ̣  ̣  ̣εμελε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣νυμ  ̣  ̣  ̣  ̣ος τ̣[  ̣]τ̣ω  ̣[ -ca.?- ]
Traces [  ̣  ̣  ̣] βουλομεν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οιον[  ̣  ̣  ̣]ν εἶναι καὶ   ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]ε̣χ̣ε̣ς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ τὸν μ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ?
[ -ca.?- ]ο̣υ̣ Δ  ̣  ̣  ̣σκου γ̣ε̣[ουχοῦ]ντος ἐν [Ὀξυ]ρυγχείτῃ καὶ α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣μ̣  ̣  ̣  ̣ων καὶ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ας ἑαυτοὺς εἶνα[ι -ca.?- ]
Traces ο̣ὐ̣δενὸς μεμφθ[ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ] καὶ ἐκέλευσεν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χ̣ενας̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] εἰρηκότες ὅτι κ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ αι[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄ]λλας λει̣τ̣[ουρ(?)]γίας
[ -ca.?- ]του Δημητρίου το[ῦ Ἀπολλ]ωνίου γ̣ε̣ο̣υ̣χοῦντος ἐν Ὀξυρυγχ[είτῃ -ca.?- ]
[ -ca.?- γεου]χοῦντος ἐν Ὀξυρυ[γχείτῃ] ἔλεγεν̣ α̣ὐ̣τ̣ὸ̣ν̣ τοὺς πόδας πάσχειν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς ποσὶν ἑαυτοῦ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τος εἶπ̣[εν τ]οῦτο ἴ(*)σως ἀμορφ̣ίαν [ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ]ν\ε/ιαν καὶ ἐκελευ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ον π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ Ἀπολλώνιον εἰς το[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υ Θέωνος γεουχο[ῦντος] ἐν Ὀξυρ̣υ̣γ̣χ̣ε̣ί̣τῃ Λεωνίδης ῥήτωρ ε[ἶπεν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς ἐστρατήγησεν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ος καὶ ὁ̣ π̣α̣τὴρ αὐτοῦ Νεπωτιανὸ[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣υ γενομένων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣αρχ  ̣  ̣δ  ̣  ̣μοι ν̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αι vac. ?
30[ -ca.?- ]ωνος Ἑρμοῦ Ἀλεξ[άνδρο]υ γεουχο̣ῦ̣ν̣τος ἐν Ὀξυρυγχείτῃ α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντος καὶ ἀξιώσα[ντος τὰς] ταβέλλ̣α̣ς̣ [α]ὐτοῦ ἀναγνωσθῆναι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν ἀναγνωσθέντο[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οτε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ῥωμαι(*)κὰ μετ̣α̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ωρπ̣  ̣  ̣  ̣  ̣στως Σαρα[πίων ῥή(?)]τ̣ω̣ρ̣ εἶπ̣ε̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ειν λεγε  ̣  ̣ομα  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λος ὁ δικαιοδότης [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] εναγορ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ω ὡς ὑποτέτακ[ται -ca.?- ]
35[ -ca.?- λος ὁ δικαιοδότη]ς σκεψάμενος με[τὰ τῶν] ὑπαρχ[όντων εἶπ(εν)·] τ̣ῶν(*) ἀναγνωσθέντ[ων -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θέντων αἱ σ̣υνπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οσθ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πρὸς Σαραπι[ω]ν̣[ -ca.?- ]
Traces 5 lines
38-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 24. ϊσωσ papyrus
^ 32. ρωμαϊκα papyrus
^ 35. BL 3.222 : [ -ca.?- ]ς σκεψάμενος με[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὑ(ϋ)παρχ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.