Papyri.info

sign in

psi.4.293 = HGV PSI 4 293 = Trismegistos 27853DDbDP transcription: psi.4.293 [xml]

III spc Oxyrhynchus

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8Traces 8 lines
9[⁦ -ca.?- ⁩ γεου]χοῦντο̣ς̣ ἐ̣ν̣ Ὀξυρυγχε̣[ίτῃ ⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣πρ  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀγαθειν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣λου  ̣  ̣  ̣  ̣εμελε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣νυμ  ̣  ̣  ̣  ̣ος τ̣[  ̣]τ̣ω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces [  ̣  ̣  ̣] βουλομεν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οιον[  ̣  ̣  ̣]ν εἶναι καὶ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣χ̣ε̣ς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ τὸν μ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υ̣ Δ  ̣  ̣  ̣σκου γ̣ε̣[ουχοῦ]ντος ἐν [Ὀξυ]ρυγχείτῃ καὶ α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣μ̣  ̣  ̣  ̣ων καὶ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ας ἑαυτοὺς εἶνα[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
Traces ο̣ὐ̣δενὸς μεμφθ[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ ἐκέλευσεν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χ̣ενας̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] εἰρηκότες ὅτι κ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩   ̣  ̣  ̣  ̣⟧ αι[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄ]λλας λει̣τ̣[ουρ(?)]γίας
[⁦ -ca.?- ⁩]του Δημητρίου το[ῦ Ἀπολλ]ωνίου γ̣ε̣ο̣υ̣χοῦντος ἐν Ὀξυρυγχ[είτῃ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ γεου]χοῦντος ἐν Ὀξυρυ[γχείτῃ] ἔλεγεν̣ α̣ὐ̣τ̣ὸ̣ν̣ τοὺς πόδας πάσχειν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς ποσὶν ἑαυτοῦ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τος εἶπ̣[εν τ]οῦτο ἴ(*)σως ἀμορφ̣ίαν [⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]ν\ε/ιαν καὶ ἐκελευ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ον π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ Ἀπολλώνιον εἰς το[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ Θέωνος γεουχο[ῦντος] ἐν Ὀξυρ̣υ̣γ̣χ̣ε̣ί̣τῃ Λεωνίδης ῥήτωρ ε[ἶπεν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς ἐστρατήγησεν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ος καὶ ὁ̣ π̣α̣τὴρ αὐτοῦ Νεπωτιανὸ[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υ γενομένων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣αρχ  ̣  ̣δ  ̣  ̣μοι ν̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αι ⁦ vac. ? ⁩
30[⁦ -ca.?- ⁩]ωνος Ἑρμοῦ Ἀλεξ[άνδρο]υ γεουχο̣ῦ̣ν̣τος ἐν Ὀξυρυγχείτῃ α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ντος καὶ ἀξιώσα[ντος τὰς] ταβέλλ̣α̣ς̣ [α]ὐτοῦ ἀναγνωσθῆναι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ἀναγνωσθέντο[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οτε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ῥωμαι(*)κὰ μετ̣α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωρπ̣  ̣  ̣  ̣  ̣στως Σαρα[πίων ῥή(?)]τ̣ω̣ρ̣ εἶπ̣ε̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ειν λεγε  ̣  ̣ομα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λος ὁ δικαιοδότης [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] εναγορ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ω ὡς ὑποτέτακ[ται ⁦ -ca.?- ⁩]
35[⁦ -ca.?- ⁩ λος ὁ δικαιοδότη]ς σκεψάμενος με[τὰ τῶν] ὑπαρχ[όντων εἶπ(εν)·] τ̣ῶν(*) ἀναγνωσθέντ[ων ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θέντων αἱ σ̣υνπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οσθ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πρὸς Σαραπι[ω]ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 5 lines
38-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 24. ϊσωσ papyrus
^ 32. ρωμαϊκα papyrus
^ 35. BL 3.222 : [⁦ -ca.?- ⁩]ς σκεψάμενος με[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὑ(ϋ)παρχ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.