Papyri.info

sign in

psi.5.447 = HGV PSI 5 447 = Trismegistos 19293DDbDP transcription: psi.5.447 [xml]

AD 167 Oxyrhynchus

[Κλαυδίῳ](*) Δ̣ημητρίῳ τῷ καὶ Ἑρμίᾳ στρα(τηγῷ)
[παρὰ Λουκί]ου Καλπουρνίου Σενέ̣κ̣α̣. κ[α]τὰ τὰ κελευσθέντα περὶ τοῦ τοὺς ἐπιφέροντας τὰς ἐπικρίσεις Ῥω̣[μαίους ⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀπελευθέ]ρους καὶ δούλους πρότερον σοὶ ἐπιφέρειν, παρʼ ᾧ δύνανται τὰς ἀποδείξεις παραθέσθαι, τοὺς ὑπογεγρα(μμένους) δ[ηλῶ κατὰ τὴν ἐπίκρισιν γενομένην ὑπὸ Τίτου Φλαυίου Τι-]
[τιανοῦ ἐπάρχ]ου Αἰγύπτου δι̣ὰ Μάρκου Ἰουλίου Σενεκίωνος χειλιάρχου λεγεῶνος δευτέρας Τραιανῆς Ἰσχυρ[ᾶς ἐπικεκρίσθαι - ca.18 - τῷ]
5[ϛ (ἔτει) τῶν κυρ]ίων ἡμῶν αὐτοκρατόρων Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου σεβαστῶν καὶ τὴν ἐπίκρισιν ἐ[π]ιφέρειν [σοι ἐπεσκεμμένην ἐκ τῆς ἡγεμονικῆς(?)(*)]
[βιβλιοθή]κ̣ης, ἧς τὸ ἀντίγρα(φόν) σοι ὑπέταξα, καὶ προσφώνησιν̣ μ̣[αρ]τύρων τ̣ριῶν περὶ τοῦ εἶναι τὴν ἐπίκρ[ισιν τῶν διʼ αὐτῆς δηλουμένων Ζωσίμου]
[καὶ Ἐπαγά]θου, ἔτι δὲ καὶ τῶν υἱῶν μου Καλπουρνίου μὲν Σερήνου θρεπτὸν δοῦλον Ἑρμῆν Γερμαν[όν, τὸν δεῖνα δὲ τοῦ ἑτέρου μου υἱοῦ]
[Καλπου]ρνίου(*) Γαιανοῦ· καὶ ὀμνύω τὸν ἔθιμον Ῥωμαίοις ὅρκον εἶναι αὐτῶν καὶ τὴν ἐπίκρισιν [καὶ μηδενὶ ἀλλοτρίῳ κεχρῆσθαι, ἢ ἔνο-]
[χος εἴη]ν τῷ ὅρκῳ. (ἔτους) ζ αὐτοκράτορος καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ [μεγίστου καὶ αὐτοκράτορος καίσαρος]
10[Λουκί]ου Αὐρηλίου Οὐήρου σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ μεγίστου ⁦ vac. ? ⁩ ἀντίγρα(φον) ἐπικρίσ[εως. ἐκ τόμου ἐπικρίσεων Τίτου Φλαυίου]
[Τιτιαν]οῦ ἐπάρχου Αἰγύπτου, οὗ προγραφή· οἱ ὑπογεγρα(μμένοι) στρατευσάμενοι ἐν εἴλαις καὶ σπείραις [ἐ]πιτυχόντ̣[ες σὺν τέκνοις καὶ ἐγγόνοις τῆς Ῥωμαίων πολιτείας καὶ]
[ἐπιγαμίας πρ]ὸς γυναῖκ̣[ας, ἃς] τότε εἶχον, ὅτε αὐτοῖς ἡ πολιτεία ἐδόθη, ἢ εἴ τινες ἄγαμοι εἶεν, π̣[ρὸς ἃς ἐὰν] μετοξὺ̣ [ἀγάγωσι, τοῦ μέχρι μιᾶς ἕκασ-]
[τος, ὁμοίως] δὲ καὶ Ῥωμαῖοι καὶ ἀπελεύθεροι κ̣αὶ̣ δοῦλοι κ[α]ὶ ἕτεροι ἐπεκρίθησαν ὑπὸ Τίτου Φλαυίου Τιτιανοῦ ἐπάρχ[ου Αἰγύπτου διὰ Μάρκου Ἰουλίου Σενε-]
[κίωνος χειλι]άρχου λεγεῶνος β̣ Τραιανῆς Ἰσχυρᾶς ἀπὸ τῆς πρὸ ιδ Καλ[α]νδῶν Μ[α]ρτίων, ἥτις ἐστὶν Μ̣[εχεὶρ κβ, ἄχρι τῆς τῶν Καλανδῶν]
15[Μαρτίων], ἥτις ἐστὶν Φαμενὼθ ε, τοῦ ἐνεστῶτος ϛ (ἔτους) αὐτοκράτορος καίσ[αρο]ς Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου σεβαστοῦ [καὶ αὐτοκράτορος καίσα-]
[ρος Λουκίου] Α̣ὐρηλίου Οὐήρου σεβαστοῦ· ἅ τε παρέθοντο δικαιώματα τῷ [πρ]ογεγρα(μμένῳ) Ἰουλίῳ Σενεκίωνι [χειλιάρχῳ λεγεῶνος β Τραιανῆς Ἰσχυρᾶς]
[ἑκάστῳ ὀνόματι παράκειται. μεθʼ ἕτερα σελ(ίδων)   ̣·] Ὀξυρυν̣χ(είτου). Λούκιος Καλπούρνιος Σενέκα, δ̣[οῦλοι οἰκ]ογενεῖς Ζώσιμ̣ο̣ς̣ [καὶ Ἐπάγαθος, ἔτι δὲ καὶ Ἑρμῆς]
[Γερμανὸς δοῦλος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Λουκίο]υ̣ Καλπουρνίου Σ̣[ερ]ή̣νου — [⁦ -ca.?- ⁩] δοῦλος τ̣[ο]ῦ ἑτέρου α[ὐτοῦ υἱοῦ Λουκίου Καλπουρ-]
[νίου Γαιανοῦ. ⁦ -ca.?- ⁩] ἐπήνεγκεν ὁ τοῦ Ζωσ̣ί̣μου καὶ Ἐπαγάθο̣[υ δεσπότης] Λούκιος Καλπούρνιος Σενέκ̣[α ἐπίκρισιν μὲν ἑαυτοῦ]
20[τῷ   ̣ (ἔτει)](*) θεοῦ Τραιανοῦ, γενομέ̣ν̣ην ὑπὸ Ῥουτιλίου Λούπου τ̣ο̣[ῦ ἡγεμονε]ύσαντος, τὰς δὲ λοι[πὰς] β ἐπι[κρίσεις τῶν υἱῶν αὐτοῦ,]
[γενομέν]α̣ς ὑπὸ Μουνατίου Φήλικος τοῦ ἡγεμονεύσαντος τ̣ῷ [ (ἔτει) θεοῦ Ἁδ(?)]ριανοῦ   ̣  ̣[- ca.40 -]
[καθʼ ἃς οἱ τῶν] δούλων δεσπόται Λούκιοι Καλπούρνιοι Σερῆνος καὶ Γ[αιανὸς ἐπεκρί]θ̣ησ̣α̣[ν, καὶ τῶν δούλων οἰκογένειαν καὶ κατʼ οἰκίαν ἀπογραφήν,]
[διʼ ἧς οἱ ση]μ̣α̣ι̣νόμ̣[ενοι] δοῦλοι αὐτῶν ἀνεγρ[άφ]ησαν. ἔδωκεν ὁ Σεν[έ]κ̣[α καὶ γνωστῆρας τὸν δεῖνα, τὸν δεῖνα καὶ Αὐρήλιον Διογέ-]
[νην συγ]χειρογραφήσαντας αὐτῷ μηδενὶ ἀλλοτρίῳ κεχρῆσ[θαι. καὶ τῆς Ἰουλίου Σενεκίωνος σημειώσεως ἐπὶ τῶν προκειμέ-]
25[νων ὀν]ομάτων, ἐπὶ μὲν Ζωσίμου ιϛ ἄσημος, ἐπὶ δὲ Ἐπαγάθου ια̣ [⁦ -ca.?- ⁩ ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ Γερμανοῦ ⁦ -ca.?- ⁩ ἐπὶ δὲ τοῦ δεῖνα ⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 2) [Λούκιος Καλπ]ούρνιος Σενέκα ἐπιδέδωκα καὶ ὀμόμεκ[α](*)[ τὸν ὅρκον, ὡς πρόκειται. (hand 3) ὁ δεῖνα ὀμώμοκα τὸν ἔθιμον ]
[Ῥωμαίοις ὅρκ]ο̣ν εἶναι τὴν ἐπίκρισιν τῶν διʼ αὐτῆς δηλουμένω[ν Ζωσίμου καὶ Ἐπαγάθου δούλων Σενέκα καὶ Ἑρμοῦ Γερμανοῦ καὶ]
[τοῦ δεῖνα δούλων τῶν] υ(*)ἱῶν αὐτοῦ καὶ μηδενὶ ἀλλοτρίῳ [κε]χρῆσθαι, ἢ ἔν[οχος εἴην τῶ ὅρκῳ. (hand 4) ὁ δεῖνα ὀμώμοκα]
[τὸν ἔθιμον Ῥωμαίο]ις ὅρκον εἶναι τὴν ἐπ̣[ίκρι]σιν τῶν διʼ α[ὐτῆς δηλουμένων Ζωσί-]
30[μου καὶ Ἐπαγάθου δούλ]ω̣ν̣ Σενάκα(*) καὶ Ἑρ[μοῦ τοῦ κα]ὶ Γερμανοῦ δούλ̣[ου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Σερήνου καὶ τοῦ δεῖνα δούλου τοῦ ἑτέρου υἱοῦ]
[αὐτοῦ Γαιανοῦ, ἢ ἔνοχος] εἴην τῷ ὅρκ[ῳ. (hand 5) Αὐρή]λιος Διογένης [ὀμώμοκα τὸν ἔθιμον Ῥωμαίοις ὅρκον]
[εἶναι τὴν ἐπίκρισι]ν τῶν διʼ αὐ[τῆς δηλου]μένων Ζωσ[ίμου καὶ Ἐπαγάθου δούλων Σενέκα καὶ]
[τοῦ δεῖνα καὶ Ἑρμοῦ Γε]ρμα[νοῦ δούλων] τ̣ῶν υἱῶν αὐτο̣[ῦ Σερήνου καὶ Γαιανοῦ, ἢ ἔνοχος εἴην]
[τῷ ὅρκῳ. (hand 6?) (ἔτους) ζ] αὐ[τοκράτορος κ]αίσαρος Μάρκο[υ Αὐρηλίου Ἀντωνίνου σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ]
35[Παρθικοῦ μεγίστου] καὶ αὐτοκράτο[ρος καίσαρος Λουκίου] Αὐρηλίου Οὐήρου
[σεβαστοῦ Ἀρμεν]ι̣α̣[κο]ῦ̣ Μηδ̣ι̣[κοῦ Παρθικοῦ μεγίστου]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣να̣ι  ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1. BL 9.314 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 5. BL 2.2.139 : ἐν Ἀλεξανδρείᾳ(?) prev. ed.
^ 7-8. [υἱοῦ Λουκίου Καλπου]ρνίου prev. ed.
^ 20. [ἐπὶ τοῦ (?)  ̣ (ἔτους)] prev. ed.
^ 26. l. ὀμώμοκα
^ 28. ϋιων papyrus
^ 30. l. Σενέκα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.