Papyri.info

sign in

psi.5.450 = HGV PSI 5 450 48 - 88 = PSI 5 450 1 - 47 = Trismegistos 31137 = Trismegistos 27856DDbDP transcription: psi.5.450 [xml]

II/III spc Oxyrhynchus

r
1,ctr
πάντα. ἐὰν δὲ ὡσα[ύτ]ω̣ς ὁ γαμῶν πρότερος τελευτήσῃ
ἢ τέκνων αὐτοῖς μὴ [ὄντων ἐξ] ἀλλήλων ἢ καὶ ἡ οὖσα καὶ τὰ
ἐπεσόμενα ἐπιμετ[αλλάξῃ, κομι]σ[α]μένη ἡ γαμ[ο]υ-
μένη πρώτη τὴν [φερνὴν κυριευέτω] ὧν ἐὰν [κομίσ]η̣[ται]
5ἁπάντων ἀπο̣[- ca.27 - ἐπὶ δὲ]
πασῶν τῶν [διαστολῶν (?)⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7[- ca.25 -]  ̣  ̣πολ̣ευ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ωνος τοῦ Διογένους
1,ms
[⁦ -ca.?- ⁩]τησει
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο  ̣  ̣
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υ
1,ctr
[⁦ -ca.?- ⁩] Τ̣αυσεῖριν ᾧ προσύνεστι
10ἀνδρὶ Πεκύσει [- ca.12 -]  ̣α τῇ συνελεύσει ἐν
φερνῇ [τὰ τοῦ(?)] χ̣ρ̣υ̣[σίου μν]αιαῖα ἓξ τετάρτας δ καὶ ἱμάτια
ἐν συντιμήσει [δραχμῶ]ν ἑκ̣[ατόν, καὶ ἐν προσφορᾷ] ἀναφαιρέτῳ
ἣν ἔχω δο̣  ̣[- ca.10 -]το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νίοι̣ς̣ ἀπὸ τοῦ νῦν ἐ̣σ̣ομέ-
νοις ἐξ αὐτῆς. [- ca.10 - εὐ]δ̣οκῶ τοῖς προκειμένοις πᾶσι·
15καὶ ἐγένετο τῇ Τ̣[αυσείρει ἡ θυγά]τ̣ηρ Θαῆσις. Θέων Διογένους
ἔγραψα ὑπὲρ τοῦ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μὴ εἰδότος [γρ]άμματα.
Πεκῦσις Διογένους προ[έσ]χον τὴν φερν[ὴν] τὰ τοῦ χρυσίου
μναια̣ῖ̣[α] ἓξ τετάρτας δ κ[αὶ] τὰ ἄλλα ἱμάτια [ἐν συντι]μ̣ήσει (δραχμῶν) ρ,
κ̣[αὶ] πρὸς φ̣ε[ρ]νὴν ἔχω ἐπ̣ὶ̣ Βορρᾶ δρομ̣[ου - ca.15 -](*)
20οὐκ ἐξέσται μοι πωλεῖν ο̣[ὐδὲ ὑ]π̣οτίθ[εσθαι χωρὶς εὐδο-]
κήσεως τῆς γαμουμένης· καὶ ἐγένετο ἡμεῖ[ν](*) ἡ θυγάτηρ
Θαῆσις, ὡς πρόκειται.
Ἡρᾶς ὁ καὶ Γαις Ζηνᾶτος τοῦ̣ Ἡρᾶτος μητρὸς Ἀρείας
ἐπιγέγραμμαι τῶν γαμούντων γνωστήρ.
2
25Π  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ μετὰ θάνατον γυναικὸς πε-
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐξ ὑ]π̣ομνηματισμῶν Σουλπικ[ίου Σιμίλεως ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] (ἔτους)   ̣ θεο̣ῦ Τραιανοῦ, Φαμε[νὼθ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιτο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ος ζ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29[  ̣  ̣  ̣Διογέ(?)]ν̣ους λέγ[ον]τ̣ος μη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
30[⁦ -ca.?- ⁩]υς τὸ ζητημάτιον [⁦ -ca.?- ⁩](*)
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ω περὶ τούτου. εἰ οὖν ἀντ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] αὐτοῦ φανερόν, ημε[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣κ[  ̣  ̣]τ̣ης ἤδη μὲν προσεφωνη[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ν̣ ἑρμηνείαν ἧς ἐγρα[⁦ -ca.?- ⁩]
35[⁦ -ca.?- ⁩]μοι ἀναγκ  ̣  ̣  ̣  ̣τι α[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀνεγ]νώσθησαν κατὲ(*) λέξιν οὕτω[ς ἔχ ⁦ -ca.?- ⁩ Αἴλιος Ὡρείων]
[σ]τ̣ρατηγή[σας] Οὐλπίῳ Διοσκουρίδῃ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ νομικῶι τῶι]
τιμιωτ̣ά̣[τωι χαί]ρειν. Οθενυρις τις [⁦ -ca.?- ⁩]
συνεληλύθει [  ̣  ̣  ̣]τ̣η μητρὶ αὐτῆς [⁦ -ca.?- ⁩]
40καὶ ἐν τῷ τῆ[ς συμ]β̣ιώσεως χρόν[ῳ ⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτῆς απερ[- ca.10 -]ην με[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]υτου ταυτη̣[- ca.12 -]μεν[⁦ -ca.?- ⁩]
φθαι ταῦτα απὸ τῆς μητρὸς Π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
περὶ ὧν τοιοῦτον νόμιμον α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
45πρὸς ἣν ἀντεγράφη· Οὔλπιος Διοσκ[ουρίδης]
νομικὸς Αἰλίω̣ι Ὡρείωνι στρα[τηγήσαντι τῶ(ν) α(ὐτῶν)(*)]
νομῶν τῶι τιμιωτάτωι χ[αίρειν. ⁦ -ca.?- ⁩]
v
1
ἔγλ(ημψις) ἐκ τῆς τῶν ἐνκτήσεων ἐκ διαστρώματος
κωμητῶν Σε̣φώ· γυναικῶν·
50Ἑλένη χρηματίζουσα μητρὸς Θαήσιος χρηματ[ι-]
ζούσ̣ης μητρὸς Σιν̣τοτοῆτος ἀ̣φʼ ὧν ἀπ̣ὸ̣ ιϛ (ἔτους)
θεοῦ Αὐρηλίου Ἀντωνίνου, Φαῶφι λ, διὰ μνημο-
νίου μητροπόλεως παρ̣ε̣χωρήθη π[α]ρὰ Ἀγαθοῦ Δαί-
μονος τοῦ καὶ Θέω[νο]ς Ἀγαθείνου τοῦ Ἄδωνος
55μητρὸς Σαραπιάδ[ος] ἀ̣πʼ Ὀξυρύγ̣[χ]ων̣ πόλεως τῶν
ἀπὸ τῆς ἱ(*)ερᾶς συν̣[όδου] καὶ ἀτ̣[ελῶν ἱερονικῶν(?)]
τῆς [αὐ]τ̣ῆς πόλεω[ς κ]αὶ ἀρχιερ[⁦ -ca.?- ⁩]
αυτ  ̣ προσαπογρα[φ]εισῶν ὑπʼ α[ὐτοῦ εἰς το]ῦ̣τ̣ο̣ τὸ βι-
βλιοφυλάκιον τ̣[ῇ   ̣]  ̣ τοῦ προάγοντος μηνὸς
60Σεβαστοῦ, πρ[ότερον] τοῦ μετηλλαχότος αὐτοῦ
πατρὸς Ἀγαθ̣[είνου Ἄδ]ωνος τοῦ Διονυσίου μητ(ρὸς)
Εὐδαιμο[νίδος   ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]γυμνασιαρχ(  ) τῆς αὐτῆς
πόλεως [  ̣  ̣  ̣  ̣]κω[  ̣  ̣  ̣] Σ̣εφ̣ὼ̣ [  ̣  ̣  ̣ ἐκ το]ῦ
Ἀ[γ]η̣σιλά̣[ου καὶ Ἀ]λ̣εξάνδρου κλήρου (ἀρουρῶν) η 𐅵
65καὶ ἐκ̣ τοῦ   ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣ισεν αὐτῷ (ἀρουρῶν) ιγ
[- ca.21 -] κ̣λήρου (ἀρουρῶν) α 𐅵 γ´ ι̣ϛ̣´
[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] παραχωρηθεισῶν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣] τὸ παρ̣[α]χωρη-
[⁦ -ca.?- ⁩]
2
ἔγλ(ημψις) ἐκ δημο(σίας) βιβλ(ιοθήκης) ἐκ παιδιακ[οῦ](*)
70ἐπικρίσεως θ (ἔτους) θεοῦ Ἀλεξάνδρο[υ,]
κολ(λήματος) ξϛ, ἀμφόδου Ἑρμαίου·
βορρᾶς χά̣λ̣α̣σ̣μα· ἐξ ἐπικρίσεω̣[ς]
κδ (ἔτους) Μάρκου Αὐρηλίου Σεμπρω-
νίο[υ] Γεμέλλου ἥμισυ μέρος
75οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ ἑτέρων χρη-
στηρίων καὶ και̣  ̣λα  ̣ου(*) καὶ ὁ-
μο  ̣ κα̣ὶ̣ ἐξ [ἐπικρίσεως   ̣ (ἔτους) Σ]εμ-
πρωνίας [τοῦ δεῖνα μη(?)]τρὸς
Μάρκου Σεμ[πρω]ν̣ί̣ο̣υ̣ τ̣έταρ-
80τον μ̣έρ[ος] τῆς αὐτῆς [οἰ]κίας
κα[ὶ αὐλ]ῆς καὶ χρηστηρίων
καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣υ καὶ ἐξ ἐπικρίσεως
[  ̣ (ἔτους)] Ἑ̣λένης χρηματιζού-
[σ]η̣[ς μ]ητρὸ̣ς̣ Θ[αήσιος] δηλού-
85[σ]ης ὑ̣π̣άρχειν αὐτῇ ἀγορα-
[σ]τ̣[ι]κ̣[ῷ] δικαίῳ πρότερον
[Σεμπρ]ωνίας τὸ λοιπὸν
[τέταρ]τον μέρος.

Apparatus


^ 1,ctr.19. BL 1.399 : βορρᾶ Δρόμ̣[ου - ca.15 -] prev. ed.
^ 1,ctr.21. l. ἡμῖν
^ 2.30. BL 7.235 : ζήτημα τιον[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 2.36. l. κατὰ
^ 2.46. BL 1.399 : ⁦ -ca.?- ⁩ prev. ed.
^ 1.56. ϊερασ papyrus
^ 2.69. l. πεδιακοῦ, BL 3.223 : παιδιακ[ῆς] (l. πεδιακῆς) prev. ed.
^ 2.76. BL 1.399 :   ̣  ̣  ̣  ̣υ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.