Papyri.info

sign in

psi.5.452 = HGV PSI 5 452 = Trismegistos 33127DDbDP transcription: psi.5.452 [xml]

IVspc Oxyrhynchus

[παρὰ Αὐρηλίας Εὐ]δαιμ̣[ο]νίδ[ος Ἀπολλ]ωνίου ἀπὸ τῆς λα̣[μ]πρᾶς καὶ λαμπροτάτης Ὀξυρυγχι̣-
[τῶν πόλεως   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου δε τουτο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι τοῖς νόμοις ωσα καὶ νῦν οἶδεν σοῦ τὸ μεγαλεῖον
[- ca.15 - ἀ]νδραποδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ κανόνι στηρίξαι ὑπὸ θατέρου μέρ̣ο̣υς τῶν κοινω-
[νῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ως χρῆναι ἐπὶ περι[γρ]αφῇ τοῦ ἑτέρου μέρους πραχθῆναί τι. ὥρισεν γὰρ
5[ἡ τοῦ δεῖνα α(?)]ὐθεντία τὸ οὕτω πρὸς ἀπ̣[ά]την γινόμενον γραμματεῖον μήτε τῷ ἐκδόντι μή-
[τε μὴν τῷ δεξα]μ̣ένῳ ὄνησίν τινα προξ[εν]εῖν, ἀλλʼ ἀμφοτέρους ἐκπεσῖν(*) καὶ τῷ κοινωνῷ εἰσ-
[αγωγὴν(?) εἶναι.] πρὸς τοῖς γοῦν καταλει[φθ]εῖσιν ἡμῖν ὑ(*)πὸ τῶν ἡμετέρων γονέων ἐμοί τε
[καὶ τῷ ἀδελ]φ̣ῷ Εὐστοχίῳ καὶ ἀνδράπ[οδ]α περιῆλθεν εἰς ἡμᾶς ἀμφοτέρους ἐξ ἴ(*)σου μέρους.
[τούτων δὲ ὁ μ]ὲν ἀδελφὸς ἀδιαφόρως κ̣[α]ὶ̣ ἀγράφως, οἷον δὴ γίνεται, εἶχέν τινα, κἀγὼ(*) ἕτερα.
10[ἀλλὰ συμβέβ]ηκεν τοῦς παρὰ τῷ κοινω̣ν̣ῷ ὄντας οἰκέτας Ἀνατόλιον καὶ Μακαρίαν καὶ τὸ ταύ-
[της ἔγγονον] πονηρὰ βουλευσαμέν[ου]ς, μᾶλλον δὲ σοφιζομένους δύνασθαι ἐκκλείνειν
[τὸν δεσμὸν] τῆς δουλίας, δίχα γνώμ[η]ς ἡμετέρας ὑ(*)ποποιήσασθαι καὶ ἴ(*)σως πεῖσαι
[ἀδελφὸν γρα]μματεῖα ἀφέσεως δέξ[ασ]θαι ἐπὶ περιγραφῇ τῆς ὀφειλομένης μοι παρʼ αὐ-
[τῶν ὑπηρ]εσίας, \ἔ̣π̣/ειτα ἐν μετανοίᾳ [γ]ενομένους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐγνωκότας τὰ ἐκ τῶν
15[διατάξεων(?) ὡ]ρισμένα, τὸν αὐτὸν ἐ̣[πι]τρίβειν ἀναφέρειν τῇ Σαβινιανοῦ ἡγεμονίᾳ
[τὸ πρᾶγμα, ὡσ]ὰν δυναμένου αὐτοῦ̣ [καὶ] χωρίς τινος ἐγγράφου διαιρέσεως τῆς κατοχῆς
[ -ca.?- ]ενως τούτων δοθεν̣[  ̣  ̣  ̣]του λογιστοῦ ἐπὶ ὑπομνημάτων ἀπόβλητος
[ -ca.?- ]  ̣ τῇ εἰσαγωγῇ ἀποφ[  ̣  ̣]  ̣μεν χρῆναι τὰ ὅλα κοινὰ εἶναι καὶ τὸ δίκαιον
[ -ca.?- ]χ̣θῆναι ἀμφοτέροι̣[ς, ἐ]τύγχανεν δὲ ἐπισημηνάμενος ἐν τοῖς αὐτοῖς
20[ -ca.?- ]σιν περὶ Ἀνατολίου [  ̣  ̣  ̣] πρώτοις ἐθροίλει(*) ἐλευθερίαν εἰληφέναι περὶ ου
[ -ca.?- ] καὶ περὶ τῶν ἄλλων. [το]ῦτο περιηχηθεῖσα μαρτυραμένη φθάνω ἐγγρά-
[φως τὸ πρᾶγμα εὐ(?)]λογιστίᾳ καὶ μεμψ̣[αμέν]η τὸ ἕωλον ἐκεῖνο γράμμα ὑ(*)πὲρ τοῦ μηδὲν τῶν δικαί-
[ων ἐμῶν φυλάττ]ε̣ιν. καὶ οὐδʼ οὕτω ὁ λογιστὴς σύμψηφος αὐτῶν ταῖς εἰρωνίαις γίνεται, ἀλλʼ, ὡς
[καὶ πρότερον, ἀ]κέραιον τὴν δεσποτείαν ἀμφοτέροις φυλάττει. ἐπεὶ οὖν ὁ μὲν κοινωνὸς
25[ -ca.?- ]  ̣  ̣οις ἑαυτοις(*) δικαίοις παρέ[σ]χετο, οἱ δὲ οἰκέται ἐπεριδόμενοι(*) τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὥς φα-
[σι, ἀπαρνοῦνται(?)] τ̣ῆν ἡμετέραν ὑπηρεσίαν, δέομαι τῆς σῆς εὐσυνειδησίας καὶ καμοὶ(*) ἐπιρρῶσαι
[νῦν πρὸς αὐτ]οὺς καὶ προστάξαι τῷ ἐκδίκῳ ἐξετάσαι τὴν ἀλήθειαν τούτων πάντων καὶ τῇ
[σῇ ὑπογραφῇ(?)] ἐ̣π̣αν̣αγκάσαι τοῦς οἰκέτας τῷ δεσμῷ τῆς δουλείας ὑ(*)πευθύνους ὄντας ἔχεσθαι τῆς
[ἡμετέρας ὑ]πηρεσίας, ὅπως τοῦ δικαίου καὶ τῆς τοῦ νομίμου εὐεργεσίας τυχοῦσα χάριτάς σοι ὁμο-
30[λογήσω εἰς] ἀ̣ε̣ί, κύριε.

Apparatus


^ 6. l. ἐκπεσεῖν
^ 7. ϋπο papyrus
^ 8. ϊσου papyrus
^ 9. l. καὶ ἐγὼ
^ 12. ϋποποιησασθαι papyrus
^ 12. ϊσωσ papyrus
^ 16. ἐγ’γράφου papyrus
^ 19. [ἐ]τύγ’χανεν papyrus
^ 20. l. ἐθρύλει
^ 21. ἐγ’γρά papyrus
^ 22. ϋπερ papyrus
^ 24. φυλάτ’τει. papyrus
^ 25. l. ἑαυτοῦ
^ 25. l. ἐπερ<ε>ιδόμενοι
^ 26. l. ἐμοὶ
^ 28. ἐ̣π̣αν̣αγ’κάσαι papyrus
^ 28. ϋπευθυνουσ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.