Papyri.info

sign in

psi.7.737 = HGV PSI 7 737 = Trismegistos 27236DDbDP transcription: psi.7.737 [xml]

II-IIIspc Arsinoite

[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ἐ-]
θ̣ήρευσαν   ̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣τι ἀπὸ Θὼ[θ(?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πενθη-]
μερον̣ θ̣η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υμενον τ̣ὸ̣[ν ἰχ]θὺν πλεῖσ̣-
τον βασ̣ταζ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων τὸν φό̣ρον̣ η κ̣α̣ιρος̣
5σ  ̣[  ̣]σ̣αντα ἡ δὲ τούτου ἀπόδε̣ι̣ξι̣ς̣ ἐκ τῶν τῆς̣
κώμης ἁλιέων καὶ ἐκ \τῶν/ τ̣οῦ [  ̣  ̣]  ̣ο̣υ τῆς σ̣υ̣ν̣
καὶ ἁλιέων Διονυσιάδος κα[ὶ] Β̣ερνικίδος Θεσ-
μ[ο]φόρου [οἵ(?)]τινες τὸν πλεῖστον ἰχθὺν
αὐ[τ]ῷ ἐ[θ]ήρευσαν, ἔ̣τι δὲ καὶ ἐκ τῶν μετα-
10βόλων τῶν τὸν ἰχθὺν ὠνου̣μένων̣
καὶ ἐκ τ̣ῶ̣ν λ̣[ό]γων Ὡρίωνος γραμματέως,
ἀ̣φʼ ὧ̣[ν] πά̣ντα σοι φανερὰ γενήσεται ὡς
ο̣φι̣λει  ̣  ̣  ̣ρατο̣[  ̣]δη̣[- ca.9 -]τοὺς ἐφε-
τ̣είους(*) φόρους πληρ̣[οφ]ορεῖσθαι καὶ
15μηδὲν τῷ ταμ̣[είῳ   ̣]  ̣  ̣[  ̣]π̣ο̣[  ̣  ̣  ̣]εσθαι. τα̣ῦ̣τ̣[α]
δὲ ποιῶ ἀδεικηθ̣[ει]ς̣(*) ὑ̣π̣ʼ αὐ[τ  ̣  ̣]. διευτύ[χει].
Πτολεμαῖος Διοδώρο̣υ̣ ὁ̣ προγεγραμμένος ἐπιδ̣[έδωκα].

Apparatus


^ 13-14. l. ἐπε|τείους
^ 16. corr. ex αδευκηθ̣[εὶ]ς̣, l. ἀδικηθ[εὶ]ς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.