Papyri.info

sign in

psi.8.921 = HGV PSI 8 921 R = Trismegistos 13813DDbDP transcription: psi.8.921 [xml]

AD 143/4 Arsinoite

⁦ vac. ? ⁩ Π̣  ̣  ̣ε̣  ̣(  )   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[Φλαυίῳ Δ]ομιτίῳ κα[ὶ Μελ(?)]ιτίῳ τῷ καὶ Θρακίδᾳ γ̣ε̣γ̣υ̣μ̣ν̣α̣σ̣[ιαρχηκ(όσι) βιβλιοφύλ(αξιν) ἐ]ν̣κτήσ̣ε̣ω̣ν̣ Ἀρσι(νοίτου)
[παρὰ Δι]οσκόρου τοῦ Διοσκόρου τραπεζείτου(*) Βιθυνῶ[ν ἄλλων τόπων ?. τὰ δ̣ι̣ὰ̣ τρα]πέζης μ̣ο̣υ̣ Traces α[  ̣  ̣]
[τῷ ⁦ -ca.?- ⁩] μ̣ηνὶ τοῦ ἐνεστῶτος ἑβδόμου <ἔτους> Αὐτοκράτορος Κ[αίσαρος Τίτου Αἰλίου] Ἁδριανοῦ Ἀντωνείνου(*) Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς.
5⁦ vac. ? ⁩ εἶναι δέ·
6,ms[α]
[Ζώσιμο(?)]ς̣ Ἰ(*)σιδώρου Αὔγῃ Ἰ(*)σίωνος μετὰ κυρίου τοῦ συν̣γ̣ενοῦς Εὐδαίμονος τοῦ Σαραπᾶ ἀπέχειν αὐτὴν παρὰ
[τοῦ Ζω(?)]σίμου λοιπὰς ὧν εἶχεν αὐτῆς ἐν παραθήκῃ κατὰ διαγρα(φὴν) τραπέζης ἣν καὶ φάσκει παραπεπτωκέναι καὶ συνχ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] εἶναι ἑαυτῇ τε καὶ παντὶ τῷ ἐπιφέροντι μεθʼ ἃς ἔσχε κατὰ μέρος παντὸς λόγου συνηρμένου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ὀκτώ· (γίνονται) (δραχμαὶ) η· καὶ
[μηδὲ]ν αὐτῷ ἐνκαλεῖν περὶ μηδ(ενὸς) ἁπλῶς πράγ(ματος) μέχρι τῆς ἐνεστώσ[η]ς ἡ̣μ̣έ̣ρ̣α̣ς̣.
10[Ἀθηνο]δώρα ἡ καὶ Πτολεμαὶς Φανί̣ου ἀστὴ μετὰ κυρί̣ου τοῦ ἀδελφοῦ̣ Ἀθηναίου τοῦ καὶ Φαχίου Θεομητ(ορείου) τοῦ καὶ Ἀλθ(αιέως)
[⁦ -ca.?- ⁩]ῳ Διονυσίου τοῦ Ἁρποκρατίων[ος ἀ]π̣ὸ Σεκνεπτυ̣ν̣ίου ὡς (ἐτῶν) λβ ἀσήμῳ Πέρσῃ τῆς ἐπιγονῆς ἔχειν αὐτὸν παρὰ
[τῆς Ἀθ]ηνοδώρας τῆς καὶ Πτολεμα[ίδος] ἐν παραθήκῃ ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) τριακοσίας· (γίνονται) (δραχμαὶ) τ· ἃς καὶ ἀποδώσι(*) ὁπηνίκα ἂν αἱρῆτ(αι)
[ἀνυπε]ρθέτως.
[Δέκμος] Χαιρήμονος Προπαπποσε[βάστειο]ς ὁ καὶ Ζή[νε]ιος Σαβίνῳ Μύσθου τοῦ Σαραπίωνος ἀπὸ Βιθυνῶν̣ Ἰ̣(*)σ̣[ί]ωνος
15[ὡς (ἐτῶν) ⁦ -ca.?- ⁩ ἀσ]ή̣μῳ γερ̣δίῳ δεκανῷ τόπου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ίου καὶ Ἰ(*)[σι]δώρῳ Σαραπίωνος τοῦ Δάμωνος ἀπὸ Ἑρμουθιακῆς ὡς (ἐτῶν)   ̣ ο̣ὐ̣λ̣(ὴ)
[παρὰ(?)] ῥινὶ καὶ Διοσκόρῳ Σαμβᾶ το[ῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀπὸ Θεσ[μ]οφορίου ὡς (ἐτῶν) λ εὐσήμῳ ὀφθαλμὸν ἀριστερὸν ἀπέχειν αὐτοὺ[ς]
[παρὰ τ]οῦ Δέκμου ἃ ὤφιλεν(*) δημόσ[ια ε̣ἴ̣δ̣η̣] πάντα ὑπὲρ ιθ (ἔτους) θεοῦ Ἁδριανοῦ καὶ μηδὲν αὐτῷ ἐνκαλεῖν μητὲ(*) περὶ̣
[τούτ]ω̣ν μηδὲ περὶ ἄλλου μηδεν[ὸς ἁπλ]ῶς πράγ(ματος) ἐνγρά(πτου) ἀγρά(φου) μέχρι τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας καὶ παρέξονται τοὺς
[ἄλλου(?)]ς ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τόπου μὴ ἐνκ[αλοῦντα]ς· ἐὰν δέ τις ἐνκαλέσῃ, αὐτο[ὶ] ἀποστήσουσι τοῖς ἰ(*)δίοις δαπανήμασ[ι].
20[Ἡρακλε]ίδης Ἡρακλείδου Ἁδριάνιος ὁ [καὶ Σω]σ̣ι̣κ̣ό̣σμιος Διδᾷ Ἥρωνος τοῦ Διδᾶ ἀπὸ Βιθυνῶν ἄλλων τόπων
[ὡς (ἐτῶν) ⁦ -ca.?- ⁩] ἀσήμῳ ἔχειν αὐτὸν παρὰ τ[οῦ Ἡ]ρακλείδου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ἑκατὸν τεσσαρά[κ]οντα· (γίνονται) (δραχμαὶ) ρμ· οὔσας μισθοὺς μ̣[η-]
[χανῆς] ἐ̣κ καινῆς τετελεσμένης [ὑπʼ] αὐτοῦ ἐν κώμῃ Θεοξενίδι Θεμί[σ]θου(*) μερίδος ἐφʼ ᾧ ἐργᾶται τῇ προ[  ̣  ̣]
[μηχ]ανῇ ἑαυτῷ χορηγῶν τὰ ἐπιτ̣[ήδει]α καὶ παρεχομενου(*) τὴν μηχ[α]νὴν ὑ̣(*)γιῆν ἐργαζομένην ἐπὶ ε̣[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ημ̣ισου ἀπὸ τῆς α τοῦ ἐνεστῶτος μηνός· ἐὰν δὲ μὴ παράσχῃ, ἔσ̣τ̣αι πρὸς αὐτόν, διὰ τὸ ἐπὶ τούτ(οις) συμ[πεπ(εῖσθαι)].
25[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ρος Διοδώρου τοῦ Σουχίωνος ἀπὸ Διονυσίου τόπων ὡς (ἐτῶν) νε οὐλὴ τραχήλῳ ἐξ ἀριστερῶν τῇ γενομέν[ῃ αὐ-]
[τοῦ γυν]αικὶ Θερμουθαρίῳ Μύσθου τοῦ Διδᾶ ἀπὸ ἀμφόδου Ἑρμουθιακῆς ὡς (ἐτῶν) νβ οὐλὴ ὀφρύι ἀριστ(ερᾷ) μετὰ κυρίου τοῦ τ̣[ῆς(?)]
[θυγα]τ̣ρὸς αὐτῆς Σαραπιάδος ἀνδρὸς Μύσθου Ἡρακλείδου τοῦ Ὠριγένους ἀπὸ Ἑρμουθιακῆς ὡς (ἐτῶν) λα οὐλ(ὴ) δακτ[ύ-]
[λῳ μικ]ρῷ χιρὸς(*) ἀριστερᾶς συνῆρθαι αὐτοὺς τὴν πρὸς ἀλλήλους συμβίωσιν [ἥ]τις αὐτοῖς συνειστήκι(*) ἄγραφος κ[αὶ]
[ἐξεῖ]ν̣αι ἑκατέρῳ αὐτῶν τὰ καθʼ ἑαυτὸν οἰκονομῖν(*) ὡς ἂν αἱρῆται, [τῇ] δὲ Θερμουθαρίῳ καὶ ἑτέρῳ ἀνδρὶ ἐ[ξαῦ-]
30[τις συν]ορμάζοσθαι(*) ἀσυχοφαντήτῳ(*) οὔσῃ κατὰ πάντα τρόπον, καὶ μηδὲν ἀλλήλοις ἐνκαλεῖν περὶ μηδενὸ[ς]
[τῶν εἰς τ]ὴν συμβ(ίωσιν) ἀνηκόντων μηδὲ μὴν περὶ ἄλλου μηδενὸς ἁπλῶ[ς] πράγ(ματος) μέχρι τῆς ἐνεστώση(ς) ἡμέρας.
[Διδύ(?)]μ̣η Σουχίωνος μετὰ κυρίου τοῦ συνγενοῦς Θέωνος τοῦ Θέωνος τῇ ἑαυτῆ̣[ς ὁμο]πατρίῳ ἀδελφῇ Σαμβοῦτι μ̣η̣[τρὸς]
[τῆς δεῖνα] Ἁρποκρατίωνος ἀπὸ Κιλίκων ὡς (ἐτῶν) μ ἀσήμῳ μετὰ κυρίου τοῦ ἀνδρὸς [αὐτῆς Πεθ(?)]ύλλου τοῦ Πεθύλλου ἀ[πὸ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 3. l. τραπεζίτου
^ 4. l. Ἀντωνίνου
^ 6. ϊσιδωρου papyrus
^ 6. ϊσιωνοσ papyrus
^ 12. l. ἀποδώσει
^ 14. ϊ̣σ̣[ι]ωνοσ papyrus
^ 15. ϊ[σι]δωρω papyrus
^ 17. l. ὤφειλεν
^ 17. l. μηδὲ
^ 19. ϊδιοισ papyrus
^ 22. l. Θεμίστου
^ 23. l. παρεχόμενος
^ 23. ϋ̣γιην papyrus
^ 28. l. χειρὸς
^ 28. l. συνειστήκει
^ 29. l. οἰκονομεῖν
^ 30. l. συναρμόζεσθαι
^ 30. l. ἀσυκοφαντήτῳ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.