Papyri.info

sign in

psi.8.930 = HGV PSI 8 930 = Trismegistos 13821DDbDP transcription: psi.8.930 [xml]

AD 255 Theadelphia

v
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ί̣ων Ἡρωνίνῳ καὶ Ποντι-
κ̣ῷ̣ τοῖς φιλτάτοις χαίρειν.
ἠ̣θ̣έ̣λ̣η̣σ̣[εν] ὁ ἀξιολογώτατος Ἀπια-
ν̣ὸ̣ς̣ ἐ̣π̣ι̣σ̣τεῖλ̣α̣ι̣ τὰ κτήνη τοῦ Ἀκιῆ
5π̣ε̣μ̣φθῆν̣αι̣ ἐξαυτῆς σήμερον
[εἰ]ς̣ τ̣ὴν Κλ̣εοπάτραν, ἵ(*)να ἀπὸ τῶν
[κ]αλ̣α̣μιῶν(*) [φέ(?)]ρωσιν κάλαμον εἰς τὸ
ἐ̣π̣ο̣ίκιον· οἱ γὰρ πωλήσαντες ἡ-
[μῖν] ἐνοχλο̣ῦσιν ζητοῦντες
10[  ̣  ̣  ̣]ιμελ̣  ̣  ̣  ̣ ἑ̣αυτῶν τὰς καλα-
μ̣ε̣ί̣α̣ς. εὐθὺς οὖν αὐτὰ ἀποπέμψα-
τ̣ε̣ ἐ̣κ̣εῖ, ἵ(*)ν̣α̣ μὴ δοκῆτε ἀμελήσαν-
[τε]ς αἰτίᾳ ὑ(*)ποπίπτειν. ἐρρῶσθαι
(*)μᾶς εὔχομαι, φίλτατοι.
15(ἔτους) β, Τῦβι κε.
r
(perpendicular) [Ἡρων]ίνωι καὶ Ποντικῶ̣ι̣.
⁦ -ca.?- ⁩
00Δημητρία
00Πλουτογένης
00Κλαύδιος
00Διονυσία
00Σωτήριχος
00Καλημέρα
00Ἀπολλώνιος

Apparatus


^ v.6. ϊνα papyrus
^ v.7. l. καλαμειῶν
^ v.12. ϊν̣α̣ papyrus
^ v.13. ϋποπιπτειν papyrus
^ v.14. ϋμασ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.