Papyri.info

sign in

psi.9.1049 = HGV PSI 9 1049 = Trismegistos 13766 = p.flor.2.182aDDbDP transcription: psi.9.1049 [xml]

AD 260? Theadelphia
[Reprinted from: p.flor.2.182a] PFlor2,182a

r
χαίρ̣οις κύ̣ρ̣[ιέ] μου
Ἅρπαλε
π(αρὰ) Ἡρωνείνου
φρ(οντιστοῦ) Θεαδελφε(ίας).
5ἐὰν ἡδέως ἔχῃς,
κέλευσον ἀ̣να-
πεμφθῆ̣[ν]αι
ἡμεῖν(*) σχο̣ιν̣ία
ἀμπελικὰ ἐπὶ
10λόγου δέσμας
δ̣ιακοσ̣ιους(*)
Traces 2 lines
14Traces μερισμοῦ Traces
Traces 2 lines
17(ἔτους) α τ̣ῶ̣ν̣ [κυρίων]
ἡμ[ῶ]ν̣ Μα̣-
κρια̣νοῦ̣ κ̣α̣ὶ̣
20Κ̣υ̣ή̣τ̣ο̣υ̣
Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣,
Φαῶ̣φ̣ι̣   ̣
v
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἁρ]πάλωι   ̣ π(αρὰ) Ἡρω(νείνου) φρ(οντιστοῦ) Σαθρώ

Apparatus


^ r.8. l. ἡμῖν
^ r.11. l. διακοσίας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.