Papyri.info

sign in

rom.mil.rec.1.90 = HGV P.Dura 55 = Trismegistos 44774 = yale.apis.4401050000DDbDP transcription: rom.mil.rec.1.90 [xml]

AD 218-220 Dura
[Reprinted in: .] Ch.L.A. 6,310

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.6.310 [xml]

cAD 218-220 Dura
[Reprinted from: p.dura.55] P.Dura 55; Rom.Mil.Rec. 90; C.Epist.Lat. 194

1,FrA
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣em d(omino) n(ostro) sanctissimo
[Imp(eratore)] Ṃarcó Aurel(io) inu[icto   ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] litteras ṣụas quas
  ̣  ̣  ̣ụṇ  ̣  ̣[  ̣  ̣]ạcit[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5uehementer ṇ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ṣ
milites co[h(ortis) xx Palm]ỵrenorum
sublạṭ[i]s saṇtis(*) ṣị[gni]ṣ ḍerelictis
c̣astrị[s   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ḍịṣc̣ịp̣lina
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ạ  ̣ Paṛạ[po]tamiạ
10[- ca.12 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
1,FrB
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ẹm Ualeri C[o]ṃạzonṭị[s   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[a]ụctoritate sacra de   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ṭe sine mora · commiliṭ[ones in castra]
sua inducere et de ceterọ [curare]
5ụt ex disciplina ạg̣ạ[nt. ⁦ -ca.?- ⁩]
2,FrA
καθ̣[ο]ρ̣ῶ̣μεν ὅ̣τ̣[ι ⁦ -ca.?- ⁩ οὐκ]
εἰς π[ά]ντα ὑπείκ[ουσι ⁦ -ca.?- ⁩]
δε̣  ̣[  ̣]αι σου υ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] σ̣τρα[τιῶ-]
ται γὰ̣ρ τῆς παρʼ ἡμ̣ε̣ῖν(*) σπε̣[ίρης ⁦ -ca.?- ⁩] προ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5τερω̣ ὡς ἐπὶ Συρείαν καὶ γενομ[εν ⁦ -ca.?- ⁩]
ανων[  ̣  ̣  ̣]ω ἡμῶ̣ν ὡς ἐπὶ με[  ̣]λ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]μας[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ηλθαν  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]φορου̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrC,1
[⁦ -ca.?- ⁩ lit]ṭerarum Ualẹ[ri Comazontis (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣quoda  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]xx(*) · Palmyrenorụṃ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrD
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣sci  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrE
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣arios · e  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]ṃ deṣ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrF
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣s(  ) · s(  ) · u  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣exeuẹ[⁦ -ca.?- ⁩]
FrG
  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
rọge  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]qua[⁦ -ca.?- ⁩]
FrH
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣t  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ṇt aḍ[⁦ -ca.?- ⁩]
FrK
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]ι̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ οὐεξι̣[λλα ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ ε̣ἰς τὴν πόλ[ιν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ στρατι]ωτῶν κα  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrL
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ιας  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ειν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrM
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣π  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ω̣στ̣  ̣ηλε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἅμα κα[  ̣  ̣]χειν αρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrN
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ραπ̣ος[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣επ[⁦ -ca.?- ⁩]
FrO
[⁦ -ca.?- ⁩]ρα[⁦ -ca.?- ⁩] FrP
[⁦ -ca.?- ⁩]μ[⁦ -ca.?- ⁩] FrQ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ηπ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ στρα]τιωτα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1,FrA.7. l. sanctis, Ch.L.A. 48,p.52 : sanctis(?) prev. ed.
^ 1,FrB.3. · papyrus
^ 2,FrA.4. l. ἡμῖν
^ FrC,1.3. Ch.L.A. 48,p.52 : [⁦ -ca.?- ⁩]ta  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]xx(?) prev. ed.
^ FrC,1.3. · papyrus
^ FrE.1. · papyrus
^ FrF.1. · papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: c.ep.lat.194 [xml]

AD216 Dura
[Reprinted from: .] Rom.Mil.Rec. 90; P.Dura. 55
[Reprinted in: chla.6.310] Ch.L.A. 6,310

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.dura.55 [xml]

II/IIIspc Dura

(t)


[Reprinted from: .] C.Epist.Lat. 194; Rom.Mil.Rec. 90
[Reprinted in: chla.6.310] Ch.L.A. 6,310

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.