Papyri.info

sign in

sb.10.10226 = HGV SB 10 10226 = Trismegistos 5914DDbDP transcription: sb.10.10226 [xml]

III sac Lykopolis

Ἀ̣π̣[ο]λ̣[λ]ώ̣ν̣ιος Κασίωι
χαίρειν· καλῶς ποι-
ήσεις δοὺς Ψενεπ̣ά-
θηι χαλκοῦ (δραχμὰς) Αξ̣ κε̣
5καὶ μὴ πα[ρ]ὰ Κασ̣ί̣α̣
ἔχης αὐτ[  ̣]  ̣  ̣η̣ με-
τὰ τραπέζ̣η̣ς̣ κ̣[  ̣]α πρὸς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.