Papyri.info

sign in

sb.10.10240 = HGV SB 10 10240 = Trismegistos 16678 = p.oxy.2.325DDbDP transcription: sb.10.10240 [xml]

AD41 Oxyrhynchus
[Reprinted from: p.oxy.2.325] POxy2,325

[  ̣  ̣]ο̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣][ Ὀννώ]φρει τῷ
υἱῳ χαίρ[ει]ν καὶ ὑγαίνειν(*).
ἡ μήτηρ σου παρακαλ[ε]ῖ σε
ἐλθεῖν [εἰ]ς τὰ ἴδια, ἐν τά-
5χει, ἐπὶ(*) ὁ ἀδελφός σο[υ] με-
τρί[ω]ς ἔχει καὶ κομσῶς(*)
ἔσχεν. ἐὰν δὲ μὴ πωης(*)
ἐλαφῶς(*) ἢ ον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι
σου̣ π̣λ̣ελ[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line
11[- ca.10 -]απ  ̣ ω
[- ca.9 -][ τ]ὰ καλῶς ε-
[- ca.10 -]σοντ̣ω
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ινα μετʼ αὐτοῦ ἀνα-
15[  ̣  ̣  ̣  ̣]ση ἐπισκοποῦμαι
[τὰ ἴ]δ̣ι̣ά σου καὶ τὴν γυναῖ-
[κα  ̣]  ̣[  ̣]α̣ πότε ἀπέσταλκα
[τῷ φ]ίλῳ σου Παποντῶτι ἐ-
[πεμ]ψάμην αὐτῷ ὑγηῖ(*) καὶ
20ἔλεγεν Παποντῶς ὅτι ἐδ̣άν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣][ τ]ὰ ἴδια καὶ ἂν θέλῃς ἂλ-
λας (δραχμὰς) Α, δώσωι(*)· [γρ]άψον μοι
ἐπιστολὴν καὶ νη̣  ̣  ̣  ̣  ̣αν
ἀναπλεύ̣σῃ. παρακαλῶ
25σε δὲ   ̣  ̣  ̣  ̣ ἔρρ(ωσο).
(hand 2) (ἔτους) β Τιβερίου Κλαυδ̣ί̣[ου Κα]ίσαρ[ος]
Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
Αὐτοκράτορος, μην(ὸς) Νέ[ου]
Σεβαστοῦ κ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῇ̣

Apparatus


^ 2. l. ὑγιαίνειν
^ 5. l. ἐπεὶ
^ 6. l. κομψῶς
^ 7. l. ποιῇ
^ 8. l. ἐλαφ<ρ>ῶς
^ 19. l. ὑγιῇ
^ 22. l. δώσω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.