Papyri.info

sign in

sb.14.11319 = HGV SB 14 11319 = Trismegistos 4221DDbDP transcription: sb.14.11319 [xml]

86/85BC Abusir el-Melek

Ἱππο  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἱέρα(κος) Π̣ρ̣ωτ̣ά̣ρχ(ῳ) τ̣ρ̣α(πεζίτῃ) χ̣α̣(ίρειν)· χ̣ρ̣η̣(μάτισον)
  ̣  ̣  ̣  ̣( ) χ̣α̣(λκοῦ) [τ]ά̣λ̣α̣ν̣τ̣(α) π̣έ̣ν̣τ̣ε̣   ̣  ̣
χ
(γίνεται) χα(λκοῦ) (τάλαντα) ε   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ς.
5(ἔτους) λ̣β̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩].

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.