Papyri.info

sign in

sb.14.11958 = HGV SB 14 11958 = Trismegistos 15481DDbDP transcription: sb.14.11958 [xml]

AD 117 Oxyrhynchite

1
πβ
κ̣αὶ ἐ̣γ̣λόγου Ἡρακλείδου τοῦ καὶ Δαρείου τοῦ γεγυμ(νασιαρχηκότος)
προεστῶτος ἔργων ἱεροῦ Ἀρτέμιδος θεᾶς μεγίστης τ̣ῶ̣ν̣ ἀπὸ
β (ἔτους) Ἁδριανοῦ Θὼθ κζ ἕως Φαμενώθ
5Φαῶφι ε κ[ολλύ]ρα γύψου (ταλάντου) α μν(ῶν) β (τετρωβόλου)
ιγ τέκτοσ[ι] δυσὶ κατασκεύαζο(υσι) σα̣ν̣ί̣δω(μα) (δραχμῶν) β
ιδ τι̣μ̣ὴ γ̣[ύ]ψου ε̣ν̣χ̣  ̣  ̣ου (ταλάντων) κγ μν(ῶν) ζ (δραχμῶν) κδ
ι̣ε̣ ἐ̣ρ̣γ̣ά̣τ̣α̣ι̣ς̣ [δ]υ̣σὶ ὑπουργ(οῦσι) τέκτοσι (δραχμῶν) β
τι[μ]ὴ [κοκ(?)]κινου οϛ̣
10[ι]θ̣ ἐργάτ[ῃ] ὑπ[ου]ργ(οῦντι) λαξοῖς ἀνορθοῦσι στύλ(ους) \τῶν στοῶν/ κατὰ σύμ(βολον) (διωβόλου)
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣ (δραχμῆς) α
[ -ca.?- ]  ̣ εἰς ἕψη(σιν) γύψου (δραχμῆς) α
κβ κο̣λ̣λ̣ύ̣ρα [γ]ύψο̣[υ   ̣  ̣  ̣]α̣ (ταλάντων) γ (δραχμῶν) β
κγ Σαραπ̣ί̣[ω]νι λα[τόμ]ῳ εἰς̣ τ̣ι̣μ̣ὴ̣(ν) κειφαλείδων(*) ρ πλάτους ἑκάστη(ς)
15παλασ(τῶν) θ μ̣[ήκου]ς̣ παλ(αστῶν) ι̣α̣ πάχ(ους) παλ(αστῶν) ζ̣ δακτύλ(ων) β
ἀπὸ τ[ῶν] σ̣υμφω[νη]θ(εισῶν) διὰ [Ἀκυ]λίου Πωλίωνος στρατηγοῦ
(δραχμῶν) σ̣κ̣γ̣ ἐπὶ τ̣[ῷ] π̣αράξαι(*) αὐ̣τ̣ὸν ἕως λ Ἁθὺρ εἰς τὸν τῆς
Ἀ̣ρ̣τ̣έ̣μ̣[ιδ]ο̣ς̣ θεᾶς μεγίσ(της) ὅρμον ἰδί[οις]   ̣  ̣  ̣ς ἐπὶ λόγ(ου) (δραχμῶν) κ
κδ τιμὴ [  ̣]ηστε[ -6-7- ]ριων ((unintelligible)) η
20κε κολλύρα γ[ύψο]υ (ταλάντων) γ ((unintelligible)) ιβ
κϛ τιμὴ κ̣ηρ[ο]ῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἡ̣[ρα]κ̣λ̣έ̣ους θεοῦ μεγίσ(του) ἐν Κανώβῳ
κ(αὶ) Ἀπόλλω̣ν̣ο̣ς̣ [θε]ο̣ῦ̣ μ̣ε̣γίσ(του) ἐν π̣α̣ρ̣α̣κ̣ομορ  ̣  ̣  ̣ χωρὶς τοῦ
περιλειφθέ̣ν̣τ̣[ο]ς̣ ἀποχῶν τῆ̣ς̣ προφά[σεω]ς̣ οὗ ἡ τιμή
ἑξῆς δη̣λ(οῦται) [ὁμ]όσε τῇ ἄλ̣λ̣ῃ τῶν περιχ[ρύσ]ων θυρῶν δη(  )
25μνῶν κ̣β̣ ὡς̣ [τ(ῆς)] μ̣ν(ᾶς) (δραχμῶν) δ (δραχμῶν)   ̣[  ̣]
Ἁθὺρ ε τιμὴ ἀποχύματος [εἰς] τὸ μέλαθ(ρον) μν(ᾶς) α (δραχμῆς) α
ϛ Παρρεῖτι Παυσιρέως [κ(αὶ)] τοῖς σὺν α(ὐτῷ) ναύτ(αις) ἀπὸ Ἀγκυρώ(νων)
λιθηγῶν ἀπὸ τῶν [συμ]φωνηθ(εισῶν) ὑπὲρ πα(ραγωγῆς) κεφαλείδω(ν)(*) ρ
ἀπὸ ὅρμου λατ̣ομίας Ἀγ̣κ̣υρώ(νων) εἰς ὅρμον Ἀρτέμιδος
30θεᾶς μεγίσ(της) ἀπὸ τῶν συ̣μ̣φ̣[ων]η̣θ(εισῶν) διὰ Ἀκυ(λίου) Πωλ(ιώνος) στρα(τηγοῦ)
(δραχμῶν) ρπ̣ ἐπὶ τῷ παράξαι̣(*) κ̣(αὶ) π̣αραβαλεῖν εἰς τὸν προκ(είμενον) ὅρμον
τοῖς ἰ(*)δίοις πλοίοις καὶ̣ τ̣ο̣ῖ̣ς̣ ὄνοις ἐπὶ λόγου (δραχμῶν) ξ
Ἡρακλᾷ ἱεροτέκτονι κ̣α̣τ̣α̣σκευάζοντι ἐκ καινῆ(ς) κω-
παιῶνας(*) ζ ἀνδριάντων ἀργυρῶν πομπευόντων
35τοῖς Νεμεσείοις ἀπὸ ἰ̣κ̣ρ̣ίων η τῶν δοθέντων·
ἀπὸ λόγου θεάτρου ζ (δραχμῆς) α (διωβόλου)
ἄλλῳ συν[π]οιοῦντι αὐτῷ (δραχμῆς) α (διωβόλου)
ζ Ἡρακλᾷ [ἐργ]αζομ(ένῳ) εἰς τ̣ο̣ὺ̣ς̣ προκειμ(ένους) κωπεῶνας (δραχμῆς) α (διωβόλου)
ἄλλοις δυσ[ὶ] συνποιοῦσι αὐτῷ (δραχμῶν) β
40ιγ Ἁρυώτῃ ὑπουργῷ λα̣ξ̣ῶν ((unintelligible)) η
ιζ τέκτοσι ια πρίζουσι καὶ ἐργαζομ(ένοις) εἰς ἐπιστύλ(ια) (δραχμῶν) ια
ιη Ἀσφεῖ πλινθε(υτῇ) τιμὴ πλίνθου ὀπτῆ(ς) ἀριθ(μῷ) Βφ ὡς τ(ῶν) ρ vac. ? (δραχμῆς) α (δραχμῶν) κε
Πετεχῶντι ἄλλων Βρ vac. ? (δραχμῶν) κα
οἰκοδόμοις β ὑποράπ̣τ̣ο̣υ̣σ̣ι̣ τοὺς ἀ̣π̣[  ̣  ̣]α̣κ̣έντας τοί(χους) (δραχμῶν) β
2
45ιθ τιμῆ(ς) κόλλη(ς) τεκ[τονικῆς -ca.?- ]
κβ πηλοποιῶι κ(αὶ) ὑπο̣[υργ -ca.?- ]
πηλοάρταις δυσ[ὶ -ca.?- ]
κ̣γ πηλοάρταις δυσ[ὶ -ca.?- ]
καὶ εἰς δαπάνην θ  ̣[ -ca.?- ]
50σ̣η̣κοῦ λεγομένων ας̣[ -ca.?- ]
τιμῆ(ς) ξύλου πριν[ίνου -ca.?- ]
ἄλλων ἐρικίνων ἀπ̣[ο -ca.?- ]
ἄλλων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣[ -ca.?- ]
φόρετρον αὐτῶν ε[ἰς -ca.?- ]
55τιμῆς κόλλη(ς) τ[εκτονικῆς -ca.?- ]
μν(ᾶς) (δραχμῶν) γ (τριωβόλου) [ -ca.?- ]
Ἡρακλᾶ ἱ̣(*)εροτέκ[τονι -ca.?- ]
κά̣τ̣εργα ὑπὲρ ἡμ[ερῶν -ca.?- ]
ἄλλ(οις) γ συνεργασαμ[ένοις αὐτῷ -ca.?- ]
60Ἀνουβᾷ κ(αὶ) ὑ̣π̣ο̣υ̣[ργ -ca.?- ]
ἔργων τῶν θυρω(  ) [ -ca.?- ]
συμφωνηθ(  ) ὑπὲρ   ̣[ -ca.?- ]
δεδομέν(  ) αὐτοῖς [ -ca.?- ]
παραστάδος ὀχη[ματ -ca.?- ]
65ἀκολούθ(ως) τῷ κε  ̣[ -ca.?- ]
κουφισθείσας ὑπο[ -ca.?- ]
παραστάδος αιρ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τοῦ ἔργου (δραχμῶν) ρλγ (διωβόλου)
τιμῆς ἀκί[δ]ων   ̣  ̣[ -ca.?- ]
70εἰς ῥαβωσιν(*) τῶν σ[τύλων -ca.?- ]
χωρὶς οὗ ἔδωκεν Δαρε̣[ῖος -ca.?- ]
τιμῆ(ς) νίτρου εἰς π̣λ̣ύ̣[νον -ca.?- ]
τιμῆ(ς) κηροῦ μνῶν β [ -ca.?- ]
τοῦ λείποντος εἰς τὰ [ -ca.?- ]
75εὑρεθ(  ) ὕλης χαλκου[ -ca.?- ]
τιμῆς εἰπωμάτων εἰς χα[λκ -ca.?- ]
ἁλὸς [ -ca.?- ]
Πρωτᾷ χαλκοτύπῳ ὑπὲρ μισ̣θ̣οῦ (δραχμῶν) η̣
τιμῆς χρωμάτων κα̣[ -ca.?- ]
80ὠχρᾶς ὁλκῆς (δραχμῶν) β (διωβόλου) [ -ca.?- ]
μακεδονικῆς [ -ca.?- ]
κυανοῦ μν(ῶν) [ -ca.?- ]
κισήλεως(*) μν(ῶν) ρ (δραχμῶν) ζ̣ [ -ca.?- ]
σπόγγων γ καὶ ἄλλων πτ[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 1.14. l. κεφαλίδων
^ 1.17. l. παραγαγεῖν
^ 1.28. l. κεφαλίδω(ν)
^ 1.31. l. παραγαγεῖν
^ 1.32. ϊδιοισ papyrus
^ 1.33-34. l. κω|πεῶνας
^ 2.57. ϊεροτεκ[τονι] papyrus
^ 2.70. l. ῥάβδωσιν
^ 2.83. l. κισήρεως

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.