Papyri.info

sign in

sb.14.12050 = HGV SB 14 12050 = Trismegistos 15527DDbDP transcription: sb.14.12050 [xml]

AD 498 Hermoupolis Magna

r
⳨ ὑπατεία[ς] Φλ(αουίων) Ἰωάννο̣υ̣ καὶ Παυλίνου τῶν λαμπροτάτων Χ̣[οιὰκ   ̣  ̣ ζ ἰνδ(ικτίονος) ⁦ -ca.?- ⁩]
Φλ(αουίᾳ) Ἀφθο[ν]ίᾳ τῇ λαμπροτάτῃ καὶ εὐγενεστάτῃ θυγατρὶ τοῦ τῆς περ[ιβλέπτου μνήμης]
Σ̣ε̣ρ̣ή̣[νο]υ(*) ἀπὸ τῆς Ἑρμουπολιτῶν ⁦ vac. ? ⁩ π(αρὰ) Αὐρηλίων Ψύρου Π[ίνετος]
καὶ Πίνετος καὶ Νωίου υἱῶν τοῦ προγεγραμμένου Ψύρου ἐκ μητρὸ̣[ς ⁦ -ca.?- ⁩ ἀπὸ ἐποι-]
5κείου(*) Μονοὶ τ[οῦ] Ἑρμουπολίτου νομοῦ. ὁμολογοῦμεν ἀλληλεγγυ̣(*) ὄντες κ̣[αὶ ἀλληλανάδοχοι]
ἑκουσίως καὶ α̣ὐθαιρέτως μεμισθῶσ̣θαι παρὰ τῆ(*) σῆς λαμπρότη[τος ἐπὶ ⁦ -ca.?- ⁩ ετῆ χρόνον λογιζ(όμενον)]
[ἀπὸ] καρπῶν τῆς εὐτυχοῦς [⁦ -ca.?- ⁩] ὀγδόης ἰνδικ(τίονος) τὸ ὑπά̣ρ̣[χ]ο̣ν̣ τῇ σῇ ς  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὁλόκληρο[ν ἀ]ρουρῶ[ν] ἑξήκοντ̣[α] ὀ̣κτὼ σὺν ἀμπελῶνι ἑτέρων ἀ[ρουρῶν ⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ λάκκῳ διακείμ̣ε̣ν̣ο̣ν̣ ἐ̣ν τῇ α̣ὐ̣τῇ πεδιάδι πρὸς γεωργικὴν κ[αὶ ἀμπελουργικὴν]
10ἐπιμέλειαν κ[α]ὶ φιλοκαλείαν(*) φόρο̣[υ] τ̣ῶν αὐτῶν ἀρο̣υρῶν ἑ̣ξή̣κοντα ὀ̣[κτὼ]
κατʼ ἔτος ἔν τε συμβρόχῳ̣ καὶ ἀβρ̣ό̣χ̣ῳ̣ σ̣ί̣τ̣[ο]υ̣ ἀ̣ρ̣τ̣α̣βῶν τετρακοσίων τεσσα̣ρ[άκοντα]
πέντε
, ὅνπερ φόρον νέον καθαρὸν κεκοσκινευμένον μέτρῳ Ἀθηναίῳ ἀ̣π̣[οδώσομεν]
καὶ μετρήσο̣μεν ἐξ ἀλληλυγγύης τῷ Ἐπεὶφ μηνὶ ἑκάστου ἔτους ἀνυπερθέτως, [δώσομεν δὲ]
κατʼ ἔτος λόγῳ συνηθείας τοῦ αὐτοῦ γεωργίου καὶ ῥαφανελαίου ξέστας π̣ε̣ν̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15ἐν ἐλαίῳ καλλίστῳ καὶ εὐαρέστῳ τῷ σῷ ξέστῃ καὶ μέλιτος ξέστ̣α̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩ τῷ σῷ]
ξέστῃ καὶ τυροὺς εὐαρέστους δ[ια]κοσίας πεντήκοντα καὶ δελφάκια ἓ̣ξ̣ [κάλλιστα]
καὶ εὐάρεστα καὶ ἄρτων ἁπαλῶν ζεύγη ἑκατὸν καὶ σταχύων δέματα ἑκα[τὸν καὶ οἴνου](*)
διδιπλᾶ ὀκτώ, δώσομεν δὲ κατʼ ἔτος οὐδὲν ἧττον καὶ χόρτου ἀρούρης μιᾶς κα̣[ὶ ἀχύρου]
σιδ̣ίνου(*) μούεια(*) ἑκατὸν καὶ ὑπὲρ καταμονῆς(*) τοῦ αὐτοῦ γεωργίου χρυσοῦν ἥμι[συ ⁦ -ca.?- ⁩]
20ἑτοίμως δὲ ἔ̣χ̣ομεν τὴν ὑδροπαροχείαν(*) ἐκτελέσαι τοῦ αὐτοῦ χωρίου τῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
διʼ ἡμετέρων βοικῶν ζῴων καὶ τροφῶν αὐτῶν καὶ μισθῶν   ̣  ̣  ̣ [ἐν μὲν χειμῶνι]
δεύτερον τοῦ μηνός, τῷ δὲ θέρει διʼ ἡμερῶν ὀκτὼ ἀμέμπ[τως καὶ ἀκατα-]
γνώστως καὶ ἀκαταφρονήτως, ἐφʼ ᾧτέ σε τὴν γεοῦχον δέξασθαι ἥμ[ισυ μέρος]
παντὸς τοῦ ἐκβησομένου οἴνου καὶ ἡμᾶς μετὰ τοῦ ἀμπελουργοῦ ἔ̣χ̣[ειν τὸ ἄλλο]
25ἥμισυ μέρος ἀνθʼ ὧν ποιούμεθα καμάτων, ἐξαιρέτως δέ σ̣ε τ̣[ὴν γεοῦχον]
λαβεῖν ἀπὸ τοῦ κοινοῦ πείθου(*) κατʼ ἔτος ὑπὲρ πρωτολήνου̣ [οἴνου μέτρα]
ἑκατόν. ὑποκειμένων τῇ σῇ λαμπρότητι εἰς ταύτην τὴν μίσθω[σιν]
ἡμῶν τῶν ὑπαρχόντων καθάπερ ἐκ δίκης, τὸ γράμμα τῆς μισθ̣ώ̣[σεως]
κύριον καὶ βέβαιον καὶ ἐπερ(ωτηθέντες) ὡμολ(ογήσαμεν). (hand 2) Αὐρ(ήλιοι) Ψῦρος Πένητος καὶ Πινᾶς κ[αὶ Νώιος]
30ο̣ἱ̣ προκ(είμενοι) μεμισθώμεθα ἐξ ἀλληλεγγύης ὡ̣ς πρόκ(ειται). Αὐρ(ήλιος) Μηνᾶς Σερήνου ἀπ̣ὸ̣ Ἑ̣ρ(μουπόλεως) ἀξιωθ̣[εὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν]
γράμματα μὴ εἰδότων. (hand 3) ⳨ Αὐρήλ̣ι̣ο̣ς̣ Βίκτωρ Ἀλῆτος ἀπὸ̣ Ἑ̣ρ(μουπόλεως) μαρτυρῶ τῇ μισθώσι(*) ἀκούσ̣[ας παρὰ τῶν θε-]
μενου(*). (hand 4) ⳨ Αὐρήλιος Φοιβάμμων Πέτρου ἀπὸ Ἑ̣ρ(μουπόλεως) [μα]ρ̣τ̣υ̣ρ̣ῶ̣ τ̣ῇ̣ μισθώσι(*) ἀκο[ύσας παρὰ τῶν]
θ[ε]μένων. (hand 5) ☧ Αὐρήλιος Ἰωσῆφις Ἑρμαπόλλωνο̣ς̣ ἀπὸ Ἑρ(μουπόλεως) μαρτυρῶ τῇ μισ̣θώ̣[σ]ι(*) [ἀκούσας]
παρὰ τῶν θεμέν̣ω̣ν̣.
35⳨ διʼ ἐμοῦ Πινουτίωνος ἐγράφη ⳨   ̣  ̣  ̣  ̣
v
[μίσθωσις Ψύρου Π]ί̣ν̣ετος καὶ Νωίου υἱῶν ἀπὸ κ(ώμης) Μονοὶ τοῦ Ἑρ(μουπολίτου νομοῦ).

Apparatus


^ r.3. BL 13.212 :   ̣  ̣ι̣  ̣[  ̣  ̣ ο]υ prev. ed.
^ r.4-5. l. [ἐποι]|κίου
^ r.5. l. ἀλληλέγγυ<οι>
^ r.6. l. τῆ<ς>
^ r.10. l. φιλοκαλίαν
^ r.17. Cf. BL 12.211 : [καὶ] prev. ed.
^ r.19. l. σιτίνου
^ r.19. l. μώια
^ r.19. l. κατανομῆς
^ r.20. l. ὑδροπαροχίαν
^ r.26. l. πίθου
^ r.31. l. μισθώσει
^ r.31-33. l. [θε]|μένων
^ r.33. l. μ̣ι̣σ̣θ̣ώ̣σει
^ r.33. l. μισθώ[σ]ει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.