Papyri.info

sign in

sb.14.12087 = HGV SB 14 12087 = Trismegistos 14543 = michigan.apis.1486 = oxford-ipap.apis.1651 = oslo.apis.47DDbDP transcription: sb.14.12087 [xml]

AD 162 Theadelphia

FrA
Ἁρποκρατί[ω]ν̣ι̣ στρατηγῷ Ἀρσι(νοείτου) Θεμίστου καὶ Πολέμωνος μερίδων
παρὰ Πτολεμα̣ί̣ο̣υ̣ Διοδώρου̣ τοῦ κὲ(*) Διοσκόρου ἀπὸ κώμης Θεαδελφείας. οὗ ἀνέτεινα βιβλιδίου τῷ κρατίστῳ
ἐπιστρατήγῳ Ο[ὐηδ]ί̣ῳ̣ Φαύστῳ κ̣α̣ὶ̣ ἧ[ς ἒ]σχον ἐπὶ σὲ ἱερᾶς ὑπογραφῆς καὶ ἧς ἔσχον ἡγεμονικῆς κρίσεως περὶ ὁμοίου πρα-
γματος ἀντίγραφ̣ο̣ν ὑπέταξα π̣ρ̣ὸς τὸ ἀπαρενόχλητόν με γενέσθαι. ἔστι δέ· Οὐηδίῳ Φαύστῳ τῷ κρατίστῳ ἐπιστρ(ατήγῳ)
5παρὰ Πτολεμαίου [Δ]ι̣ο̣δώρου τ̣οῦ καὶ Διοσκόρου τῶν ἀπὸ τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ. κατελθὼν εἰς Ἀλεξάνδρειαν ὡς μέλ-
λοντός μου ἀν[α]τ̣[εί]ν̣ειν σοι τῷ κυρίῳ [βι]βλίδιον ἐν ᾧ ἡ [ἀ]ξ̣ί̣ωσίς μου δηλοῦται καὶ κατὰ τὸ παρὸν μὴ εὑρών σε ἀνέτεινα τῷ
[κ]ρατίστῳ δικαιοδότῃ [Ἐρενν]ίῳ Φ̣[ιλώτᾳ καὶ] ἀνέπεμψέ με ἐπὶ σὲ καὶ δέομαι ὑποτάξας τὸ βιβλίδιον τυχεῖν τῆς ἀπὸ σοῦ βοηθείας
[ἱ]ν̣ʼ ὦ βεβοηθημένο[ς]. διευτύχει. ἔστι δέ· Ἑρεννίῳ Φιλώτᾳ τῷ κρατίστῳ δικαιοδότῃ παρὰ Πτολεμαίου Διοδώρου
τοῦ καὶ Διοσκόρου τ[ῶν] ἀπὸ τοῦ Ἀ[ρσιν]ο[εί]του νομοῦ. πάσης βίας ἐκκοπείσης ἐπὶ τῆς τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος ἐπαρ-
10χείας καὶ τῆς σῆς [δικ]αιοδοσίας   ̣  ̣  ̣  ̣τος ἐντυγχάνω ἀδικούμενος καὶ βιαζόμενος. τὸ δὲ πρᾶγμα τοιοῦτον· υἱὸν ἔχω, κύ-
ριε, τέλειον. οὗτος ἀπὸ ιθ (ἔτους) Αἰλίου Ἀντωνείνου ἀπʼ ἐμοῦ ἐχωρίσθη καὶ οὔτε κοινόβιός μοι ἐγένετο οὔτε ἐν τῇ κώ-
μῃ συννομιτεύεται. οἱ δὲ της(*) ἀργυρικῶ̣[ν] πράκτορες παρὰ τὰ ἀπειρημένα ἀπαιτοῦσί με τὰ ὑπὲρ αὐτοῦ ἐπικεφάλεια(*) πάντων
τῶν ἐπάρχων διατα[ξ]άντων μηδένα ὑπέραλλα ἀπαιτεῖσθαι. οὗτοι δὲ περιφρονοῦντες τὰ ὡρισμένα βιάζονται
εἰς τὸ διασειν(*) με ἐ̣[πὶ] τοσοῦτον̣ ὥ[στ]ε ὑπʼ αὐτῶν ἐκδιωχθῆναι ἐν καιρῷ κατασπορᾶς καὶ χιμῶνος(*), ὅθεν ἐπὶ
15σὲ κατέφυγον ὅπως [τ]ύχω τῶν δικαί[ω]ν κἂν(*) σου τῇ τύχῃ δόξῃ κελεῦσαι γραφῆν[αι] τῷ τῆς μερί[δ]ος στρ(ατηγῷ) Ἁρποκρατίωνί
[με ἀ]παρενόχλη̣τον φυλάξα̣[ι]. λέγο̣υ̣σ̣ι̣ γάρ με τὰ ἴδ[ι]ά μου δημόσια ἐκτίλειν(*) ἀμέμπτως. διευτύχει. Πτολεμαῖος
[ἐπιδέδ]ω̣κα̣. (ἔτους) β Ἁ̣[δρ]ια̣ν̣[οῦ]   ̣γ. τῷ κρατίστῳ ἐπιστρ(ατήγῳ) ἔντυχε. ἀπόδος. Πτολεμαῖος ἐπιδέδωκα. (ἔτους) β Τῦβι ιϛ.
ὁ̣ [στρατηγ]ὸ̣ς̣ [ὅ] τ̣ι̣ πρὸ[ς] α̣[ὐτ]όν ἐστ̣[ι]ν̣ ποιήσε̣ι̣. ἀπόδος. ἀντίγραφον ὑπομνηματισμοῦ· (ἔτους) ιε Ἀν[τ]ωνίνου Καίσαρος
τοῦ κυρίου̣ Φαμενὼθ   ̣ κληθέν̣τ̣ος Πετεχῶντος Πετεπειθῆς Νε̣φθερ̣ῶντος ⟦  ̣  ̣⟧ ὑ̣πο̣τυχὼν εἶπεν· ου
20τ[  ̣  ̣]ει̣[  ̣]  ̣  ̣ο̣[  ̣]συνι̣  ̣  ̣τεθ̣  ̣  ̣αι ἵν̣α τ̣ὸ̣ν̣ υἱὸν αὐτοῦ παραστήσῃ ὀμνύοντα ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἄντικρυς περὶ χει-
ρισ̣τ̣ε̣ί̣α̣ς ἧς ἔχει ἐ̣ν̣ Σενδ[υ]π̣ὲ εἰ ἀ̣νήρπασέν τινα   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
θέ[σ]θαι φ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 2 lines
FrBrp
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣σ̣σ̣ο̣[  ̣] αὐτόν, περὶ ὧν Κάνωπος Δωριων(*) ῥήτωρ παρεστὼς
[Πετε]π̣ειθῇ εἶπεν· [φη]μ̣ὶ δ̣ὴ̣ μηδεμίαν συνθήκην γεγονέναι τοιαύτην. ἁπλᾶ ἐστιν τὰ λεγονα(*)· χειρισ-
[τὴς] ὁ υἱός σου ἦν [τ]οῦ συνηγορουμένου. ἀνήρπασέν τινα. παράστησον αὐτόν. Μουνάτιος εἶπεν· οὐκ ἶδα(*)
[οὐδ]ὲ̣ν περὶ ὧν λέγε̣[ις]. καὶ γὰρ εἰ ἀνδροφόνος ἐκεῖνος λημφείη(*), οὐ δεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ ὑπεύθυνον
5[εἶνα]ι. Κάνωπος Δωρίωνος ῥήτωρ εἶπεν· ὀμοσάτω ὅτι μὴ συνέθετο παραστῆσα̣ι̣ τὸν υἱόν. Μου-
[νάτι]ος εἶπεν· τί ε̣[ἰ]σάγε̣ι̣ς̣ ἔ[χ]ων τοῦτον ἀδίκως κα̣ὶ̣ [ὅρ]κ̣ον αἰτεῖς; Πτολεμαῖος Διοδώρου
[ἐπή]νεγκα. (ἔτους) β Αἰλίω̣ν̣ Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου Καισ[άρ]ων τῶν κυρίων Φαμενώθ.

Apparatus


^ FrA.2. l. καὶ
^ FrA.12. l. τῶν
^ FrA.12. l. ἐπικεφάλια
^ FrA.14. l. διασεί<ει>ν
^ FrA.14. l. χειμῶνος
^ FrA.15. l. καὶ ἂν
^ FrA.16. l. ἐκτίνειν
^ FrBrp.1. l. Δωρίων<ος>
^ FrBrp.2. l. λεγό<με>να
^ FrBrp.3. l. <ο>ἶδα
^ FrBrp.4. l. λημφ<θ>είη

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.oslo.2.18 [xml]

266/261 BC ?
[Reprinted in: sb.14.12087] SB 14,12087,FrB

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

"(A) To Harpokration, strategos of the Themistes and Polemon divisions of the Arsinoite nome, from Ptolemaios, son of Diodoros alias Dioskoros, of the village of Theadelphia. I have appended a copy of the petition that I submitted to the most excellent epistrategos, Vedius Faustus, and of his sacred subscription which I received for transmission to you, and of the prefect's judgment that I obtained concerning a like matter, so that I may be free of harassment. The copy follows: "To Vedius Faustus, the most excellent epistrategos, from Ptolemaios, son of Diodoros alias Dioskoros, a resident of the Arsinoite nome. Having gone down to Alexandria with the intention of submitting to you, my lord, a petition in which my request is set out, and not having found you at the moment, I submitted it to the most excellent iuridicus, Herennius Philotas, and he referred me to you, and having appended the petition, I beg to obtain your assistance, so that I may be helped. Farewell. The petition follows: 'To Herennius Philotas, the most excellent iuridicus, from Ptolemaios, son of Diodoros alias Dioskoros, a resident of the Arsinoite nome. Since all violence has been eradicated under the rule of the most illustrious prefect and your administration of justice . . . I petition you because I am an object of injustice and violence. The matter is such: I have a son, my lord, who is full-grown. Since the 19th year of Aelius Antoninus he has been separated from me, and neither has he shared my life nor is he associated with anyone in the village. But the collectors of money taxes, contrary to what has been forbidden, demand of me the poll tax for him, although all the prefects have ordered that no one is to have excessive demands made on him. These men, contemptuous of the orders, use violence to extort money from me, to such an extent that I am harassed by them in the sowing season and the winter. Wherefore, I have fled to you so that I may obtain justice, and if it seems best to your Genius, order that instructions be written to the strategos of the division, Harpokration, to guard me from harassment. For they admit that I meet my own public obligations faultlessly. Farewell. I, Ptolemaios, have submited this petition. (Subscription of iuridicus): Year 2, Hadrianos . . . Petition the most excellent epistrategos. Return to the petitioner.'I, Ptolemaios, have submitted this petition. (Subscription of epistrategos): Year 2, Tybi 16. The strategos will do whatever is within his jurisdiction. Return to the petitioner." Copy of minutes: "Year 15 of Antoninus Caesar our lord, Phamenoth . . . When Petechon had been summoned to the court, Pepeithes, son of Nephthteron, intervened and said: '. . . so that he may produce his son in Alexandria straightway to swear, concerning the post of agent that he holds in Sendypai, if he stole anything . . . (B) Conerning these matters, Kanopos, son of Dorion, advocate assisting Pepeithes, said: 'I affirm that there has been no such agreement. Our contention is simple: Your son was my client's agent; he stole certain things; produce him.' Munatius said: 'I understand nothing of what you are saying. For even if that one (the son) were taken as a murderer, his father ought not to be held responsible.' Kanopos, son of Dorion, advocate, said: 'Let him state on oath that he did not agree to produce his son.' Munatius said: 'Why do you hold this man illegally and bring him into court and demand an oath from him?" I, Ptolemaios, have submitted this petition. Year 2 of Aelius Antoninus and Aelius Verus, Caesars, our lords, Phamenoth."

APIS Translation (English)

Concerning these matters, Kanopos, son of Dorion, advocate assisting Petepeithes, said: 'I affirm that there has been no such agreement. Our contention is simple: Your son was my client's agent; he stole certain things; produce him.' Munatius said: 'I understand nothing of what you are saying. For even if that one (the son) were taken as a murderer, his father ought not to be held responsible.' Kanopos, son of Dorion, advocate, said: 'Let him state on oath that he did not agree to produce his son.' Munatius said: 'Why do you hold this man illegally and bring him into court and demand an oath from him?' I, Ptolemaios, have submitted this petition. Year 2 of Aelius Antoninus and Aelius Verus, Caesars, our lords, Phamenoth.