Papyri.info

sign in

sb.16.12570 = HGV SB 16 12570 = Trismegistos 26735DDbDP transcription: sb.16.12570 [xml]

II/III spc Arsinoite?

r
Τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣α̣σ̣ει[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣τω[⁦ -ca.?- ⁩ γι-]
νώσκε̣ιν̣ σ̣ε̣ θέλω̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
μ̣εγάλη̣   ̣  ̣ο̣ιπη  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5ε̣π̣ου̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ν μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
η̣  ̣ς̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ρ̣ας̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣π̣ο̣η  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ρ̣λ̣υσ̣  ̣  ̣  ̣μεχ  ̣  ̣[  ̣]η̣  ̣  ̣  ̣ο̣ν ἐποίησα ἐκει
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10  ̣υν εἴπερ μοι [ἔγρ]α̣ψες ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
οὐδεμία φάσις μοι ἐγένετο· νῦν δὲ παρα-
[καλ]ῶ σε ἄδελφε   ̣η  ̣  ̣  ̣  ̣ μ̣οι ἐπιστολὴν
περὶ τῶν γονέων μου· ἄνπερ ὑγιαίνου-
σ̣[ι]ν̣ ἀπρόσκοπο̣ι, καὶ ἐγὼ ἀμεριμνήσω
15  ̣  ̣  ̣δ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣ο̣μμεᾶτο̣ν̣ λαβεῖν α
  ̣  ̣ου ετ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]υ καὶ οὐ δέδω[κ]έν μοι διὰ τὸ
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ν̣ ἐν̣ τῇ [π]α̣ρ̣εμβολῇ ἐὰν
  ̣  ̣ε̣υχ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ε̣ Σαραπιά  ̣.
ἐ̣ὰν   ̣η[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ν̣ παραγένηται θέλω ἀνα-
20βῆναι π[ρ]οσκυνῆσαί μ̣[ο]υ̣ τοὺς γονεῖς
  ̣κ[⁦ -ca.?- ⁩]δ[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ρ̣  ̣κ̣ω ἀκούσας ὅτι οἱ α
ἀπὸ̣ τ̣ῆ̣ς̣ κώμη̣ς̣ λῃστεύουσιν καὶ οὐκ ἀ-
φείουσιν οὐδένα οὐδαμῇ παρελθεῖν,
μ̣ὴ ἵνα ἐπὶ γήρας̣ ὀ̣δοῦ κ̣αων κακῶς
25ἀπόλλυμαι· μὴ οὖν ἀμελῆσαι ἄδελφέ μου
δηλῶσαί μοι τὰ ὄ̣ντα· οἶδά σου τὸ σπου-
δαῖον· ἀσπάζομ̣α̣ι̣ τοὺς σοὺς πάντες,
ἀσπάζονταί σε ο̣ἱ̣ ἐμοῦ πολλά.
ἔρρωσο. Φαμενὼθ κ.
v
30  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ☓ ἀδελφῷ ἀπὸ ⟦δος⟧
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο̣υ̣ σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣ι̣ώ̣του ἀδελφοῦ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.