Papyri.info

sign in

sb.16.12572 = HGV SB 16 12572 = Trismegistos 34884DDbDP transcription: sb.16.12572 [xml]

V/VI spc Arsinoite?

r
τῷ κ[υρί]ῳ μου τιμιωτάτῳ υ̣ἱ̣[ῷ ⁦ -ca.?- ⁩]
ὁ πατήρ σου [⁦ -ca.?- ⁩]
γεγράφη̣[κα] τῷ κυρίῳ μου ἀδελφῷ α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἵνα δέξ[ητα]ι̣ τὴν ἐγγύην· μὴ οὖν ἀ[γνοῇς,]
5σὺν θε̣[ῷ ἐπὶ] τῇ λύσει τῆς ἑβδομάδος
ἀπαντ[ήσομ]εν πάντες ἐν Ἡρακλέους· ὅτε οὖν
δηλ[ῶ ὑμῖ]ν, πέμψατέ μοι ζῷα· γράψα-
τε δέ̣ μ̣[οι] καὶ τὰ καινότερα̣, εἵνα(*) ἐὰν
χρεί̣α̣ [γέν]ηται κεινήσω(*) τὸ πρᾶγ̣μ̣α
10ἐπὶ [τοῦ λαμ]προτάτου ἄρχοντος
Ἰ̣ωά̣[ννου(?)]  ̣ω̣ν̣ ἀδελφῶν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣α̣
πα  ̣  ̣ε̣ν̣σ̣ωντω̣χρυσι  ̣  ̣ης  ̣  ̣  ̣
αὐτω̣  ̣  ̣  ̣  ̣ισ̣ε̣ι γ̣ν̣οὺς ἄχρις ο̣ὗ̣
ἔλθω επ̣ως̣ σοι ἀνάδοχο̣ς̣ ε  ̣ε̣
15να  ̣  ̣  ̣. (hand 2) ἐρρῶσθαί σε εὔ̣χ[ο]μαι
πολλοῖς̣ χ̣ρ̣ό̣ν̣ο̣ις
κ̣υρι(*) μ̣ου υἱέ.
v
ἀ̣πό(δος) εἰς τὴν οἰκίαν ☓☓☓☓☓ Παύλου ὀρδ(ιναρίου)

Apparatus


^ r.8. l. ἵνα
^ r.9. l. κινήσω
^ r.17. l. κύρι<έ>

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.