Papyri.info

sign in

sb.16.12713dupl = HGV SB 16 12713 = Trismegistos 14651 = michigan.apis.1434DDbDP transcription: sb.16.12713dupl [xml]

AD3-10/11 Philadelphia
[Reprinted from: .] dupl=SB16,12714

Ποπλίωι Ὀστωρίωι Σκάπλαι
παρὰ Ἰσιδώρου τοῦ Ἰσιδώρου τῶν ἀπὸ κώμης Ψώφθε-
ως τοῦ Μεμφείτου· τυγχάνω λαογραφούμενος
π̣ε̣ρ̣ὶ̣ τὴν π̣ρ̣οκειμέ̣νην κώμην· [ν]υνὶ δὲ [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣λο[ -1-2-
5οἱ̣ [π]α̣ρ̣ὰ̣ Τ̣ρ̣ύφωνος το̣ῦ στρα[τ]ηγοῦ τοῦ Ἀρσι̣[ν]ο̣[ε]ίτου   ̣  ̣ εἰς
  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν συναν[ή]γ̣κασάν(*) με μ  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣τη[ς]
βα̣σάνου κατα[  ̣  ̣]ν̣[  ̣  ̣]χ̣η̣ν̣ ποήσαντες(*) τ̣ῷ̣ Χ̣ο̣ι̣ὰχ τ[ο]ῦ
ἐνεστ̣ῶ̣[τ]ος̣ ἔτους προέσθαι χειρογραφίαν̣ ὑπὲρ τ[οῦ]
κ̣ατασ̣π̣εῖ̣ρα̣[ι] π̣ε̣[ρὶ] κ̣ώμην Φιλαδελφείαν τ̣ῆς Ἡρ̣[α-]
10[κλε]ί̣δου̣ μερ̣ί̣δ̣[ος   ̣  ̣]π̣  ̣  ̣  ̣  ̣προ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣ρούρας πέν[τε]
[- ca.16 -][ μ]ήτε ἐμοῦ μ[ήτ]ε τῶν [π]α̣ρʼ ἐμοῦ
[γεωργούντ]ων [π]ερ[ὶ] τὴν Φιλαδελφε̣ί̣αν· τ̣[ο]ῦ̣ οὖν [τοι-]
[ούτου παρα]νόμ[ο]υ ὄντος, ἀξιῶι(*) σε τὸν πά̣[ν]των ε̣ὐ-
[ερ]γέ[τ]η̣ν̣, ἐ̣ὰ̣ν̣ [φ]α̣ίν̣ητα̣ι̣, π̣ρ̣ο̣σ̣τάξαι γράψα[ι το]ῖς παρὰ
15[τοῦ Τρύ]φω[ν]ο̣[ς] μὴ [π]α̣ρ̣ενοχλεῖ̣ν̣ [μ]ε̣ π̣[ερὶ τούτ]ω̣ν,
[ἀναδοῦναι δέ μοι τὴ]ν δηλουμ[έν]η̣[ν χειρογ]ραφίαν
[καὶ εἰ]ς τ[ὸ] λ[οιπὸν ἀπέχεσθαί μου ἵνʼ ὦ εὐεργετημένος·]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 6. l. συνην[ή]γκασάν
^ 7. l. ποιήσαντες
^ 13. l. ἀξιῶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

[This translation incorporates the revisions introduced in inv . 1436. 6a-11.] ;"To Publius Ostorius Scapula;from Isidoros, son of Isidoros, from the village of Psophthis in the Memphite (nome). I am registered for laographia at the aforementoned village; as the case is, . . . the agents of Tryphon, strategos of the Arsinoite nome . . . compelled me in a torturous manner (?) . . . in Choiak of the current year to present a cheirographiainvolving sowing the land at the village of Philadelphia of the Herakleides division . . . five arourai, although neither I nor the men associated with me farm at Philadelphia. Since this is illegal, I beg you, the benefactor of all, if it seems good, to assign that an order be written to Tryphon not to dun me about these matters, because I am not from the nome, but to turn over to me the cheirographia referred to, so that I may be benefitted. Farewell."