Papyri.info

sign in

sb.16.12994 = HGV SB 16 12994 = Trismegistos 16338 = michigan.apis.1298 = p.mich.14.675DDbDP transcription: sb.16.12994 [xml]

AD241 Oxyrhynchus
[Reprinted from: p.mich.14.675] PMich14,675

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.22 -]  ̣  ̣αν̣  ̣ ἐπιστ[- ca.46 -]
[- ca.17 - λειτο]υ̣ρ̣γ̣ί̣ας ἐπιτετ[αγμένοις - ca.38 -]
[- ca.22 -] Κ̣λ̣[α]υ̣δίῳ ἐπις̣[- ca.45 -]
[- ca.20 -]ρ̣α̣ντι Κλ(  ) Μα  ̣[- ca.46 -]
5[Αὐρήλιος Ἀμμώνιος ὁ κ]αὶ Ἀπολλώνιος [στρατηγὸς Ὀξυρυγχείτου βιβλιοφύλαξι τοῦ αὐ-]
[τοῦ νομοῦ τοῖς φιλ(τάτοις) χαί]ρ̣ειν̣. προ̣τεταγμέ[νοις ἀντίγραφον οὗ βιβλιδίου ἐπέδωκέν μοι]
[Αὐρήλιος θέων ἐντετ]αγμένου ἑτέρου ἐπιδ[οθέντ]ο̣ς̣ ὑπʼ αὐτοῦ̣ [Λο]υκρητίῳ Ἀννιανῷ τῷ ἡγε(μονεύσαντι)
[μετʼ ἀντιγράφου τῆς ὑ]πογραφῆς ἐπιστέλλ[εται ὑ]μ̣ῖν, φίλ(τατοι), ἵνʼ εἰδῆτε. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχο(μαι), φίλ(τατοι).
[(ἔτους) δ Αὐτοκρ]άτορος Κα[ί]σα[ρ]ος Μάρκου Ἀντ[ωνίο]υ Γορδιανοῦ Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ, Ἐπεὶφ κε.
10[Αὐρηλίῳ Ἀμμω]νίῳ τῷ καὶ [Ἀ]πολλωνίῳ στρατηγῷ Ὀξυρυγχείτου
[παρὰ Αὐρηλίο]υ Θέωνος Διογένους μητρὸς Σ[ο]ήριος ἀπʼ Ὀξυρύνχων πόλεως. οὗ ἐπέδω-
[κα τῷ διασημ]ότατα ἡγ[ε]μονεύσαντι Λουκρητί[ῳ] Ἀννιανῷ βιβλειδίου(*) ἐντεταγμένων α̣[ὐ]τῷ
[- ca.11 -] τῶν θείων διατάξεων καὶ ἧς̣ [ἔ]τυχον ὑπʼ αὐτοῦ ὑπογραφῆς ἐστιν ἀντί[γρ]αφον·
[Λουκρητίῳ Ἀν]νιανῷ τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι π̣αρὰ Αὐρηλίου Θέωνος Διογένους μητρὸς Σοήριος
15[ἀπʼ Ὀξυρύγχω]ν̣ πόλεως. σαφεῖς μὲν αἱ θεῖαι δ[ι]ατάξ[ε]ις, λαμπρότατε ἡγεμών, καὶ φανερῶς δια-
[τέτακται τὸν π]έντε τέκνω̣ν πατέρα γενόμενον ἀφίεσθαι τῆς τῶν λειτουργιῶν ἐνοχλήσεως
[ἐπεὶ καταβαρ]ο̣ῦ̣σαν̣ κ̣αὶ αὐ̣τ̣ὸ̣ς ὑ̣φί̣σταται λειτουργίαν φροντίσει(*) τε καὶ ἀναλώμασιν τὴν τῶν τοσού-
[των τέκνων ἀν]α̣τροφή̣ν· καὶ αὐτὸς οὖν καίτοι μέτριος ὢν τὰς δυνάμεις οὐχ(*) ὤκνησα περὶ τὴν τῶν
[τέκνων μου] ἀνατροφήν, οἳ καὶ νῦν διὰ βιβλειδί̣[ω]ν(*) δημοσίων φαίνονται. τὰ διηγορευμένα ὑπὸ
20[τῶν θείων διατά]ξεων ἀξ[ι]ῶ καὶ ἐπʼ ἐμοῦ φυλαχθῆ̣[να]ι̣. δι[ὸ] ἐπίδωμι(*) τὰ βιβλείδια(*) ὅπως, κύριέ μου, κα̣τ̣ὰ
[- ca.11 -] πρὸς τοὺς νόμους εὐσέβειαν κελεύσῃς διʼ ὑπογραφῆς τῷ τοῦ νομοῦ σ[τ]ρατηγῷ
[- ca.11 -]  ̣σται παρ[α]νομίαν ἰ(*)σ̣χὺν κα̣τ̣ε̣χ̣  ̣  ̣  ̣, τοῦτʼ ἐστίν, ὅπως μὴ ἐνοχληθείην ε̣ἰς μηδεμί-
[αν λειτουργίαν ἀκ]ολού̣θ̣ω̣ς τοῖς καὶ ἐπʼ ἄλλων πολλῶν κ̣ελευ̣σθεῖσι, ἵ·νʼ ὦ εὐεργετημένος. διευτύχει.
[Αὐρήλιος Θέων διεπεμ]ψ̣ά̣μ̣ην πρὸς ἐπίδοσιν. Αὐρήλ[ι]ος Χαιρήμων ἔγρ(αψα) ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ εἰδότος γράμμα-
25[τα. τῇ πρὸ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]αλανδῶν Ἰ(*)ουνίων τῷ κυρί(ῳ) ἡμῶν Γορδιανῷ Σεβαστῷ καὶ Ἀβιόλᾳ ὑπά[τοι]ς.
[⁦ -ca.?- ⁩ ὁ στρατηγὸς κ]α̣τ̣ὰ̣ [τὰ] π̣ε̣ρὶ τῶν τοιούτων διηγορευμένα π̣άντα γενέσθαι προνοήσε[ι]. α̣ [τ]ό[μου] κ̣ο̣λ̣(λήματος) σ̣ξε
[ἕως τούτου τὸ βιβλ]ε̣ί̣διον(*) καὶ ἡ ὑπογραφή. ὑπο̣τ̣ά̣ξας οὖν τῶν [τέκ]ν̣ων τὰ ὀνόματα τῶν κα[ὶ] δ[ι]ὰ
[βιβλίων δημοσίων λ]ό̣γων φαινομένων ἀξιῶ ἐπιστεῖλαί σε τῷ τῆ̣[ς] Μερμέρθ̣ων, ἔνθ[α] κ̣α̣ὶ̣ ἐλει[τούρ]γη-
[σα, κωμογρ(αμματεῖ), ἵνʼ εἰδῇ μὴ] ὑποκείμ[ε]νό̣ν με λε̣ιτουργ̣ί̣αις, ἀλλὰ καὶ τοῖς τῶν ἐνκτήσεων βιβλ(ιοφύλαξι) τὴν δέουσαν πα-
30[ράθεσιν ποιεῖσθαι τῷ ὀ]νόμ̣α̣τι μου. ἔστι δέ· [ ⁦ vac. ? ⁩ ] Π̣α̣υ̣σανίας / Ἀπολλώνιος / Ἀνείκητος / Ἀγαθὸς Δαί-
[μων / ὁ δεῖνα /. (ἔτους)   ̣ Αὐτ]ο̣κ̣ρ̣ά̣[τορ]ο̣[ς Κ]α̣[ίσαρος] Μάρκου Ἀντωνίου Γορδιανοῦ Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ.
[⁦ -ca.?- ⁩ Αὐρήλιος Θέων ἐπιδέδωκα.] Α̣ὐρ[ή]λ̣ι̣[ος] Ἡρακλῆ̣ς̣ Ἡρακλάμμωνος ἔγρ(αψα) ὑπ(ὲρ) α(ὐτοῦ) μὴ εἰδότος γράμματα.
[Αὐρήλιος ὁ δεῖνα ὑπηρέτης ἐπήνεγκ]α. (ἔτους) δ Ἐπεὶφ κϛ.

Apparatus


^ 12. l. βιβλιδίου
^ 17. l. φροντίσι
^ 18. l. οὐκ
^ 19. l. βιβλιδίων
^ 20. l. ἐπι<δί>δωμι
^ 20. l. βιβλίδια
^ 22. ϊσ̣χυν papyrus
^ 23. ἵ·νʼ papyrus
^ 25. ϊουνιων papyrus
^ 27. l. [βιβλ]ίδιον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(Traces of 4 lines);;[Aurelius Ammonios], also known as Apollonios, [strategos of the Oxyrhynchite, to the keepers of the property registers], greetings: [. . .] I send to you, my dear friends, [the copy of the petition which Aurelius Theon submitted to me] enclosing another (petition), addressed by him to Lucretius Annianus, the ex-prefect, [along with the copy of the] subscription, for your information. I pray that you may be in good health, my dear friends. [In the 4th year] of the Imperator Caesar Marcus Antonius Gordian Pius Felix Augustus, Epeiph 25.; [To Aurelius] Ammonios also known as Apollonios, strategos of the Oxyrhynchite, [from Aurelius] Theon, son of Diogenes, his mother being Soeris, from the city of Oxyrhynchus. The following is a copy of the petition which I submitted to the most eminent ex-prefect, Lucretius Annianus, [extracts] of the imperial ordinances having been inserted therein, and of the decision which I received from him:; To [Lucretius] Annianus, most illustrious prefect, from Aurelius Theon, son of Diogenes, his mother being Soeris, from the city [of Oxyrhynchus]. The imperial ordinances are clear, most illustrious prefect, and plainly [it is ordained] that one who has become father of five children, be released from the burden of liturgical offices, as he himself undertakes such a [burdening] public service as raising so many [children] with his care and expenses. I myself, although being of small means as to my resources, have not shrunk from the rearing of [my children] who now also have become known through public documents. I ask that the orders issued by the [imperial edicts] be safeguarded also for me. Therefore, I present the petitions in order that, my lord, in accordance with [your - - -] reverence for the laws you, by (your) subscription, direct the strategos of the nome, [- - -] lawlessness, that is, that I may not be burdened by any [liturgy] in accordance with the orders issued in the case of many others, so that I may be relieved. Farewell. I, [Aurelius Theon, sent] (the petition) for submission. I, Aurelius Chairemon, wrote for him since he is illiterate.; [The - - - day before] the Kalends of June, in the consulship of our lord Gordian Augustus and Aviola. [The strategos] will see to it that everything is done in accordance with the orders issued regarding such matters. volume [ ], sheet 265(?).; [This completes the petition] and the subscription. I have thus appended the names of my children, which also appear in the [registers of the public] records, and I request that you send (copy of this) to the [village secretary] of Mermertha where I have performed my public duties, [in order that he may know] I am not under the obligation of public duties, but also to the keepers of the property registers, (so that) they [make] the appropriate registration. The list is: Pausanias, Apollonios, Aniketos, Agathos Daimon, [- - -. Year . .] of the Imperator Caesar Marcus Antonius Gordian Pius Felix Augustus, [- - -. I, Aurelius Theon, have submitted (this petition)]. I, Aurelius Herakles, son of Heraklammon, wrote for him since he is illiterate.;[I, Aurelius - - -, assistant, have conveyed it.] Year 4, Epeiph 26.