Papyri.info

sign in

sb.16.13071 = HGV SB 16 13071 = Trismegistos 14709DDbDP transcription: sb.16.13071 [xml]

AD223-35 Arsinoiton Polis, Krokodilopolis, Ptolemais Euergetis

ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣   ̣ Α̣ὐ̣τ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣
Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρος Μάρκου Αὐρηλίου
Σ̣ε̣ο̣υήρου Ἀλεξάνδρου
Ε̣ὐ̣σ̣ε̣β̣οῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ
5Τ̣ῦ̣βι ιγ ἐν τῇ μητρο-
πό̣λ̣ει τοῦ Ἀρσινοίτου
πέπρακεν Αὐρήλιος
Κηλητὴς Ἁρποκρατί-
ω̣νος ἀπὸ ἀμφόδου
10Ἀπολλωνίου Ἱερακίου
ὡ(ς) (ἐτῶν) μθ οὐλὴ παρʼ ὀφρύι
δεξιᾷ Αὐρηλίῳ Σ̣ε̣ρῆνι
Ὥρ̣ο̣υ̣ ἀ̣πὸ κώ̣(μης) Β̣α̣κ̣χιά̣δος
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
15[  ̣]ε̣ξ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣
ἀμφοτέρων ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) ἑξ[ακ]ο̣σ̣ί-
[ων] τ̣ε̣σ̣σα̣ρατα(*) (γίνονται) (δραχμαὶ) χμ.
κ̣υ̣ρία ἡ πρᾶσ̣(ις) δ(ιὰ) ἑρμηνέως
ἐ̣[πη]ρωτήθη κ̣α̣ὶ̣ ὁμ̣ο̣λησεν(*)
20[δ](ιὰ) Αὐρηλ(ίου) Ἰσχυρίω̣ν̣ο̣ς̣ ἑρμην̣έ̣ω̣ς̣
[  ̣]  ̣ο  ̣α̣  ̣(  )

Apparatus


^ 17. l. τεσσαρά<κον>τα
^ 19. l. ὡμολ<όγ>ησεν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.