Papyri.info

sign in

sb.18.13088 = HGV SB 18 13088 = Trismegistos 14713DDbDP transcription: sb.18.13088 [xml]

4BC Arsinoite

ς̣ ενε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δε  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
φ̣[  ̣]ο̣μαι ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ αγ̣χορ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5πτο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ τ̣ὰ̓́λλα(*)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
συν̣ελ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
επαφ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣απ̣εσθ̣  ̣  ̣γ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10καταν̣ε̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
βος μοι ε̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
θης τ[⁦ -ca.?- ⁩]
τωτης [⁦ -ca.?- ⁩]
τῆς αυτ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15ὅπως δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ηκει εγνο  ̣  ̣ο  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἵ̣να μηδὲν   ̣  ̣  ̣  ̣ω  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 2) ἐπίσ(τειλον) τῶι ἐπισ(τάτηι) τὰ δίκαια ποιε(ῖν)
  ̣  ̣  ̣η̣(  ) κο̣λ̣λ̣(  ) μα\χ/ (ἔτους) κϛ Καίσαρος   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 6. l. τὰ ἄλλα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.