Papyri.info

sign in

sb.18.13947 = HGV SB 18 13947 = Trismegistos 18388 = michigan.apis.2062DDbDP transcription: sb.18.13947 [xml]

AD 507 Oxyrhynchite

r
ὑπατείας τοῦ δ[ε]σπότου ἡμῶν Φλ(αουίου) Ἀ̣ναστασ̣ί̣ου αἰ̣ωνίου [Αὐγού-]
στου τὸ γ̣ καὶ Βηνα̣ν̣τ̣ίου τοῦ λαμπ̣ρ̣(οτάτου), Φαῶφι γ ἰνδ̣(ικτίονος) α.
[Αὐ]ρ̣ήλιος Πελάγ[ιος υ]ἱ̣ὸς Δαεῖτ(*) μη̣τ̣ρ̣ὸς Θέκλας ἀπὸ κώμης
Ν̣εσ̣μίμεως τοῦ [Ὀξυρυγχίτου] ν̣ομοῦ Αὐρηλίῳ Οὐίκτορι υἱῷ
5[Φ]οιβάμμ̣ωνο̣[ς] σ  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ῳ̣ το̣ῦ μεγαλοπρεπεστάτου κόμ̣ιτος
[Στ]ρα[τ]η̣[γ]ί̣ου(*) ἀπ̣ὸ̣ τῆς Ὀξυρ̣υγχιτ(ῶν) [πόλ(εως)] χ̣[αί]ρ̣ε̣ιν· ὁμ[ο]λ̣ογῶ ἐσχη-
[κέναι] παρὰ σ[οῦ ἐντ]εῦ̣θ̣εν̣ τὴν̣ πρ̣ὸς ἀλλήλους συμπ̣ε̣φωνη̣-
μένην καὶ ἀρέ̣σ̣α̣σ̣άν μοι τιμ̣ὴν πλήρης σίτ̣ου ἀρταβῶν
τ̣ριάκο̣ν̣τα μ̣ι̣ᾶ̣ς̣ [καὶ κ]ριθῶν ἀρταβῶν εἴκο̣σι, γ̣ί̣(νονται) σί(του) (ἀρτάβαι) λα καὶ
10κ̣ρι̣θ(ῶν) (ἀρτάβαι) κ, ἅπε̣ρ̣ γ̣ε̣ν̣ήματα νέα καθαρὰ̣ κ̣ε̣κοσκι̣ν̣ευμένα
μ̣έτρῳ δεκάτῳ δικαίῳ ἐπά̣ναγκες [ἀπ]οδ̣ώ̣σ̣ω σοι
ἐν τῷ Παῦνι μηνὶ̣ τ̣ο̣ῦ ἐνεστῶτος ἔτους ρ[πδ] [ρνγ] ἐ̣κ̣(*) νέων
κ̣αρπῶν τῆς σὺν θεῷ δευτέρας ἐπ̣ινε̣μ̣ή̣σ̣ε̣ως ἀν-
υπε̣ρθέτως γινο̣μένης σοι τῆς εἰσπ̣ράξεως̣
15πα̣ρά τε ἐμοῦ κα̣ὶ ἐκ̣ τῶν ὑπαρχόν̣τ̣ων μοι̣(*) πάντ̣ω̣ν.
κύριον̣ τὸ γραμμάτιον ἁπλοῦν γραφ(ὲν) καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμολ(όγησα).
——
(hand 2) Αὐρήλιος Πελάγι̣ο̣ς̣ υἱὸς Δαυεῖτ ὁ προγ̣εγ̣ραμμένος ἔσχον τ̣ὴν τιμὴν
πλήρης σίτου ἀρταβῶν τριάκον̣τ̣α̣ μιᾶς καὶ κριθῶν ἀρ-
ταβῶν εἴκο̣σι καὶ ἀποδώσω ἐν τῇ προθεσμίᾳ̣ κ̣α̣ὶ̣ συμ-
20φωνῖ(*) μοι πάντα τὰ προγεγ̣ραμμ(ένα) ὡς πρόκ(ειται). Αὐρ(ήλιος) Σα̣μ̣[ο]υῆ̣λ̣
υἱὸς Σερήνου ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ α̣ὐ̣τοῦ γράμματα
μὴ εἰδότος.
(hand 3) ☧ di emu Paulou(*) eteli(othh)
v
(*) Πελαγίου υ̣ἱοῦ̣ Δα[εῖ]δ ἀπὸ̣ κώμ(ης) Νεσμίμ̣εω̣ς σίτο̣[υ] (ἀρταβῶν) λα καὶ κριθ(ῶν) (ἀρταβῶν) κ.

Apparatus


^ r.3. l. Δαυεῖτ
^ r.6. N. Gonis, APF 55 (2009) 92 : [Ἀβ]ραα̣[μμ]ίου prev. ed.
^ r.12. N. Gonis, APF 55 (2009) 93 : ἀ̣[πὸ] τ̣ῶ̣ν̣ prev. ed.
^ r.15. J.V. Stolk, JJP 45 (2015) 284-285 : μοι̣ (l. μου) prev. ed.
^ r.19-20. l. συμ|φωνεῖ
^ r.23. BL 9.309 :   ̣  ̣  ̣isalou prev. ed.
^ v.24. or not †⳨, A. Monte (image) (via PN) : χ̣(ει)ρ(όγραφον) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

Front: "In the consulship of our master Flavius Anastasius the eternal Augustus for the 3rd time and the most illustrious Venantius, Phaophi 3, 1st indiction. Aurelius Pelagios, son of David and Thekla, from the village of Nesmimis in the Oxyrhynchite nome to Aurelius Victor, son of Phoibammon, - - - of the most magnificent comes Abraamios of the city of the Oxhynchites, greetings. I acknowledge that, in full, I have received from you now the mutually concluded and to me agreeable price of thirty-one artabas of wheat and twenty artabas of barley, total 31 art. of wheat and 20 art. of barley, which products I shall dutifully deliver to you in barley and wheat that is new, pure, and sifted, by the proper tenth measure in the month of Payni of the current year from the new harvest of the D. V. second indiction with no delay acknowledging your right of execution upon me and upon all my belongings. The contract written in one copy is enforceable and in reply to the formal question I have so declared. (2nd hd.). I, Aurelius Pelagios, son of DAvid, the aforementioned have received in full the price of thirty-one artabas of wheat and of twenty artabas of barley and I shall deliver them within the appointed time and I agree with all the above-written. I, Aurelius Samuel, son of Serenos, have written for him at his request since he does not know letters. (3rd hd.) ; Through me, N. N., it has been accomplished.;back: "Cheirograph of Pelagios, son of David, of the village of Nesmimis of 31 art. of wheat and 20 art. of barley."