Papyri.info

sign in

sb.18.13949 = HGV SB 18 13949 = Trismegistos 18391 = michigan.apis.2295DDbDP transcription: sb.18.13949 [xml]

AD541 Oxyrhynchite?

[βασι]λ̣ε̣ίας τοῦ θ[ει]ο̣τάτου καὶ εὐσεβ(εστάτου) ἡ̣μ̣ῶν δεσπ̣ό̣τ̣ο̣υ Φλ̣(αουίου) Ἰ̣[ουστινιανοῦ τ]ο̣ῦ̣ αἰωνί̣ο̣υ Αὐγούστ̣ο̣υ καὶ Αὐ̣το-
[κράτορ]ος ἔτους ιε̣ μετὰ τὴν ὑπατίαν(*) Φλ(αουίου) Ἰουστίν[ο]υ τοῦ λαμπρ(οτάτου) Φαρ̣[μοῦθι] η ἰνδικ(τίονος) δ·
[Φλ(αουίοις)] Φιλοδή̣[μ]ῳ̣ καὶ Ἰωάν[ν]ῃ τοῖς ἐλ[λ]ογιμωτ̣άτοις σχολαστικο̣[ῖς   ̣  ̣]  ̣  ̣κ(  ) [τῆς Ἀρκά]δων ἐ̣παρχί[ας]
καὶ ὁ̣μ̣ο̣[γνη]σίοις ἀ̣δ̣[ε]λ̣φοῖς ἐκ π̣[ατ]ρ̣ὸς τοῦ τῆς λ̣αμπρᾶς μ̣νήμης̣ [Π]ε̣λάγων̣ο̣ς ἀπὸ τ̣ῆ̣ς̣ λαμπ̣[ρ]ᾶς Ὀξυ[ρ]υ̣γχιτῶν̣
5πόλεω̣ς̣ Αὐρήλιο̣ς̣ Ἀ̣νούθιος(*) υ[ἱ]ὸς Πρα̣οῦτ̣ος̣ μητρὸς Λίας ὁρμώμενος ἀπὸ ἐποικίου Ἀμ̣μωνια̣ν̣οῦ τοῦ
Ἡρακλε̣[ο]π̣ολίτου νο̣[μοῦ] κτήμα̣τ̣ο̣ς̣ τῆς ὑμῶ̣ν ἐλλογιμ(ότητος) ἐναπό[γ]ραφος γεωργὸς χα̣ί̣[ρ]ε̣[ιν·] ὁμολ̣ο̣γ̣ῶ ἑκ[ο]υ̣σίᾳ̣
γνώμ[ῃ] καὶ αὐθαιρέ̣τ̣ῳ̣ προαιρέ̣σει ἐπομνύ̣μενος θ̣εὸν τὸν παν̣τ̣οκράτορα καὶ τὴν εὐσέβιαν(*) [κα]ὶ νίκη̣ν̣(*) τῆς
καλλινί̣κ̣ου τύχης ἐ[γ]γυᾶσθαι κα̣ὶ̣ ἀναδέχε[σθ]αι παρὰ τῇ ὑ(*)μῶν ἐλλ̣ο̣γιμότητι Αὐρήλ̣ιον Βίκτ̣ο̣ρα τὸν̣ ὁμογ̣ν̣ή̣-
σιόν μο̣υ̣(*) ἐ̣ξ ἀμφοτέ̣ρον(*) γεωρ[γ]ὸν ὁρμώμενον καὶ α[ὐ]τὸν ἀπὸ τοῦ α[ὐ]τοῦ κτ̣ή̣[ματ]ος [κ]αὶ ἐν̣[από-]
10γραφο̣ν̣ γεωργὸν̣ ἐφʼ ᾧτε [αὐ]τὸν παρ[α]μεῖναι κ[αὶ] διάγειν ἐν τῷ εἰρημένῳ κτή̣[ματι] ἀποκ̣ρ̣ι̣νόμ̣[ενον εἰς]
[ἅ]παντα τὰ̣ ὁ̣ρῶντα τὸ α̣ὐ̣τοῦ πρόσω̣πον τῇ ὑ̣μ̣ῶν ἐ̣[λλογ]ι̣[μ](ότητι)   ̣[  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
εὐγν[ωμ]ονοῦντα(*) κ̣α̣ὶ̣ ἀπ[ο]π̣λ[η]ροῦντα π̣[α]ν̣τοῖα ἐκφόρια̣ τῆς ὑ(*)πʼ αὐτὸν γ̣ε̣ουχικ̣ῆ̣ς̣ μ̣[ηχανῆς]
γεωρ̣[γ]ί̣ας καὶ τὰ ἀ̣ργυρικὰ τῆς σὺν θεῷ πέμ̣πτης̣ ἰνδ(ικτίονος) καὶ τὴν̣ γεωργουμένην
τρο̣[χ]ει̣ὰν ἐπιζητουμένην καὶ μὴ δα̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ [α]ὐτοῦ πω̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15κ̣α̣[ὶ   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣περ[  ̣]  ̣σια[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]ντας̣   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]με̣να̣ ἐπιβα̣λ̣[λο]ν  ̣[  ̣]  ̣μ̣εν [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἀναμφ̣[ι]βόλως ἤ[γ]ουν ἀντʼ [α]ὐτ[οῦ ἐμὲ] εὐγνωμο̣νῆσαι̣ [  ̣  ̣](*) κ̣α̣ὶ̣ ο̣ι̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀλλ]ὰ ἐπιζ̣ητ̣ο̣[ύ]μενον̣ πρὸς ἐμὲ̣ οἱ[ασδήπ]ο̣τ̣ε̣ ἡ̣μέρας π̣αντὶ̣ τ̣[ρό]π̣ῳ̣ κ̣ἂν(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2. l. ὑπατείαν
^ 5. W.B. Henry, Tyche 33 (2018) 239 : Π̣ηούθιος prev. ed.
^ 7. l. εὐσέβειαν
^ 7. W.B. Henry, Tyche 33 (2018) 239 : νίκ(ην) prev. ed.
^ 8. ϋμων papyrus
^ 8-9. W.B. Henry, Tyche 33 (2018) 239 : ὁμο|[γν]ήσιον ἀδελφὸν prev. ed.
^ 9. l. ἀμφοτέρων
^ 12. P.Oxy. LXXXIII 5382.15 n. : εὖ π̣λ̣η̣ρ̣οῦντ̣α̣ prev. ed.
^ 12. ϋπʼ papyrus
^ 16. P.Oxy. LXXXIII 5382.16-19 n. : [  ̣  ̣  ̣  ̣]ε  ̣  ̣ ωμο̣νησα  ̣[  ̣  ̣] prev. ed.
^ 17. l. καὶ ἂν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

"Year 15 of the reign of our most godly and pious lord Flavius Justinianus, the eternal Augustus and Imperator, after the consulship of Flavius Justinus, the most illustrious, Pharmouthi 8, indiction 4. To Flavius Philodemos and Flavius Johannes the most notable scholastici of the court (?) of the province of Arcadia and consangineous brothers, sons of Pelagon of illustrious memory, of the illustrious city of the Oxyrhynchites Aurelius Peuthios, son of Praus and the mother Lia, coming from the hamlet of Ammonianos of the Heracleopolite nome, of the estate of Your nobility, registered husbandman, greetings. I acknowledge of my own free will and deliberate choice, swearing by God Almighty and the piety and victory of the glorious triumphant genius, that I am surety and pledge to Your notability for Aurelius Victor, my consangineous brother of both parents, hsubandman, he too coming from the same estate and also registered husbandman, on the following terms. He shall stay and abide in the said estate and be responsible to Your notability for all that regards his person - - - correctly rendering and paying in full all the rents for cultivating the field under his charge, which belongs to the landlord, and the money-taxes for the D. V. fifth indiction - - -."