Papyri.info

sign in

sb.1.4284 = HGV SB 1 4284 = Trismegistos 13929DDbDP transcription: sb.1.4284 [xml]

AD 207 Arsinoite

Διονυσίῳ στρ(ατηγῷ) Ἀρσιν(οΐτου) Ἡρακλ(είδου) μερίδ[ο]ς
παρὰ Ἑριέως Στοτοήτεως πρεσβυτέρου καὶ Παβοῦτος [Π]αβοῦ[τ]ος μητρὸς Σεγάθιος ἀρχεφόδου καὶ Ἑριέω[ς Πα]κύσεως καὶ Ἀπύγχεως Ὡρίωνος καὶ Ἐσούρεως Παουιτῆτος
καὶ Δημᾶ Δημᾶτος καὶ Ὀρσενούφεως Ἑριέ[ως] καὶ Πετ[ε]σούχου Σώτου καὶ Ὥρου μητρὸς Θαισᾶτος καὶ Σωτηρίχου ἀπάτορος μητρὸς Θερμούθεως καὶ Πκᾶτος Πεκύ-
σεως καὶ Πατῆτος Σαταβοῦτος καὶ Παβοῦτος Παβοῦτος καὶ Καννεῖτος Πατῆτος καὶ Σωτᾶ Παβοῦτος καὶ Παε̣ῖτος Σαταβοῦτος καὶ Πεκύσεως Ψενήσιος καὶ Ἀπύγχεως Ἀπύγ-
5χεως καὶ Ἀβοῦτος Σαταβοῦτος καὶ Π[ακύ]σεως Ἑριέως κ[αὶ] Που̣σ̣εῖτος Ματ̣άιτος καὶ Πακύσεως {Ματάιτ̣ος καὶ Πακύσεως} Ἀπύγχεως καὶ Μέλανος Πακύσεως καὶ Ἀεί-
ε̣τος Καν[εῖ]τος καὶ Ἀπύγχεως Σαραπίωνος τῶν κε καὶ τ[ῶ]ν λοιπῶν δημοσίων γεωργῶν κώμης Σοκνοπαίου Νήσου. οἱ κύριοι ἡμῶν θιότατοι(*) καὶ ἀήτ’τητοι
Αὐτοκράτορες Σεουῆρος καὶ Ἀντωνεῖνος ἀνατείλαντες [ἐ]ν <τῇ> ἑα[υ]τῶν Αἰγύπτῳ, μεθʼ ὧν πλεισων(*) ἀγαθῶν ἐδωρήσαντο, ἠθέλησαν καὶ τοὺς ἐν ἀλλοδαπῇ διατρίβοντας πάν-
τας κατιέναι εἰς τὴν ἰ(*)δίαν οἰκείαν(*) ἐκ’κόψαντες τὰ βίαια [καὶ ἄν]ομα, καὶ κατὰ τὰς ἱερὰς αὐτῶν ἐν[κελεύ]σεις κατεισήλθαμεν. ἐχομένων οὖν ἡμῶν [τῇ] κατεργασίᾳ
τῇ ἀποκαλυφθείσῃ αἰγιαλιτι(*) γῇ ἑκάστον(*) καθὸ δύναμις, Ὀρσεύς τις ἀνὴρ βίαιος καὶ αὐθάδης τυ[γχάν]ων ἐπῆλθεν ἡμῖν σὺν ἀδελφοῖς αὐτοῦ τέτρασι κ[ω]λύων τὴν κα-
10τεργασίαν καὶ κατασπορὰν ποεῖσθαι(*) καὶ ἐκφοβῶν ἡμᾶς, ἵνʼ [ἐκ το]ύ[το]υ κατὰ τὸ πρότερον εἰς τ[ὴν] ἀλλο[δ]απὴν φύγωμεν καὶ μόνοι ἀντιποιήσονται(*) [τ]ῆς γῆς, δηλοῦ-
μεν δέ σοι κύριε τὴν τούτων βίαν. οὔτε γὰρ συνείσφοροι γ[ε]ίνονται τῶν κατὰ μῆνα γει[νο]μένων ἐν τῇ κώμῃ ἐπιμερισμῶν τε καὶ ἐπιβολῶν σι[τ]ικῶν τε καὶ ἀρ-
γυρικῶν τελεσμάτων, ἀλλὰ καὶ οὐσία ἐστὶν ὑπὲρ ἧς κατʼ ἔτος διαγράφ[ομε]ν μόνοι ἡμεῖς δραχμὰς δισχειλίας(*) τετρακοσίας καὶ μόνων τούτων τὰ τετράποδα πλεῖ-
στα ὄντα τὰς ν[ο]μὰς ποιεῖται. καὶ οὐδεπώποτε ἐλιτο[ύ]ρ[γησ]αν(*) ἐ[κ]φοβοῦντες τοὺς κατὰ χρόνους κωμογραμματεως(*). ὅθεν κατὰ τὸ ἀναγκαῖον τὴν [ἐπί] σε καταφυ-
γὴν ποιούμεθα καὶ ἀξιοῦμεν, ἐάν σου τῇ τύχῃ δόξῃ, κελεῦσαι, ἀχθῆναι αὐτο[ὺς] ἐπὶ σ[ο]ῦ καὶ διακοῦσαι ἡμῶν πρὸς αὐτὸν πρὸς τὸ ἐκ τῆς σῆς βοηθείας ἐκδικηθέντες δυνη-
15θῶμεν τῇ γῇ σχολάζειν καὶ ταῖς ἐπιβα[λ]λούσαις ἡμε[ῖν](*) χρείαις προσκαρτερεῖν, τὸν δὲ Ὀρσέα καὶ τοὺς ἀδελφ[ο]ὺς συνεισφόρας εἶναι τοῖς δημοσίοις τελέσμασι καὶ
λιτ[ο]υργεῖν(*) τ[ὰς] ἁρμοζούσας αὐτοῖς λιτουργίας(*) καὶ ἔχ[εσθαι ἐξ] ἴσου [ἡ]μας(*) παντας(*) τῆς σπορᾶς τῆς ἀποκαλυφείσης(*) γῆς, ἵνʼ ὦμεν ἐν τῇ ἰδίᾳ συμμένοντες τῇ τύχῃ σου
εὐχαριστεῖν. ⁦ vac. ? ⁩ διευτύχει. ⁦ vac. ? ⁩
Ἑριεὺς [ὡ]ς (ἐτῶν) κη οὐλ(ὴ) καρπῷ δεξιῷ. Παβοῦς ὡς (ἐτῶν) λε οὐλ(ὴ) ἀντικ(νημίῳ) δεξιῷ. Ἑριεὺς ὡς (ἐτῶν) ξβ οὐλ(ὴ) ὑπὸ γόνυ δεξιόν. Ἀπῦγχις ὡς (ἐτῶν) μβ οὐλ(ὴ) μετώπ(ῳ) ἐξ ἀριστερῶν. Ἐσοῦρις ὡς (ἐτῶν) μ οὐλ(ὴ) ῥιν(ὶ) {ἐξ} μέσῃ.
Δημᾶς ὡς (ἐτῶν) λη οὐλ(ὴ) καρ(πῷ) ἀριστερῷ. Ὀρσενοῦφις ὡς (ἐτῶν) λ οὐλ(ὴ) ὁφρύ(*) ἐξ ἀριστ(ερῶν). Π[ε]τ[ε]σοῦχο[ς] ὡς (ἐτῶν) λ οὐλ(ὴ) μετώπῳ ἐκ δεξιῶν. Ὧρος ὡς (ἐτῶν) ξ ἄσημος. Σωτήριχος ὡς (ἐτῶν) π̣γ οὐλ(ὴ) γαστρο(κνημίᾳ) δεξιᾷ.
20Πκᾶς ὡς (ἐτῶν) μγ οὐλ(ὴ) μετώπῳ ἐκ δεξιῶν. Πατῆς ὡς (ἐτῶν) μβ οὐλ(ὴ) ἀντικ(νημίῳ) δεξιῷ. Παβοῦς ὡς (ἐτῶν) ξδ οὐλ(ὴ) μετώπῳ ἐξ ἀριστ(ερῶν). Καννεῖς ὡς (ἐτῶν) κ οὐλ(ὴ) μετώ(πῳ) (ἐξ) ἀριστ(ερῶν). Σωτᾶς ὡς (ἐτῶν) κη οὐλ(ὴ) ὀφρύ(*) ἐξ
δεξιᾷ. Παεῖς ὡς (ἐτῶν) ν οὐλ(ὴ) δακτύλῳ χειρὸς ἀριστ(ερᾶς). Πακῦσις ὡς (ἐτῶν) κε̣ [ἄσημος]. Ἀπῦγχις ὡς (ἐτῶν) νη οὐλ(ὴ) βήματι ποδὸς δεξιοῦ. Ἀβοῦς ὡς (ἐτῶν) μ οὐλ(ὴ) ἀντικ(νημίῳ) ἀριστ(ερῷ). Πακῦσις
ὡς (ἐτῶν) λε οὐλ(ὴ) ἀντικ(νημίῳ) ἀριστ(ερῷ). Ποῦσ̣ις ὡς (ἐτῶν) ν οὐλ(ὴ) ἀντικ(νημίῳ). Πακῦ[σις] ὡς (ἐτῶν) με οὐλ(ὴ) ἀστραγάλῳ ποδὸς ἀριστεροῦ. Μέλας ὡς (ἐτῶν) κη οὐλ(ὴ) ἀντικ(νημίῳ) ἀριστ(ερῷ). Ἀπῦγχις ὡς (ἐτῶν) κε οὐλ(ὴ) ἀντικ(νημίῳ) δεξιῷ.
(ἔτους(?)) ιϛ (Αὐτοκρατόρων Καισάρων) Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Ε[ὐσεβοῦς] Περτίνακος καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντω(νείνου) Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν καὶ Πουβλίου
Σεπτιμίου Γέτα Καίσαρος Σεβαστοῦ, Φα[ῶφι]   ̣  ̣.

Apparatus


^ 6. l. θειότατοι
^ 6. αητ’τητοι papyrus
^ 7. l. πλείσ<τ>ων
^ 8. ϊδιαν papyrus
^ 8. l. οἰκίαν
^ 8. εκ’κοψαντεσ papyrus
^ 9. l. αἰγιαλίτι<δι>
^ 9. l. ἑκάστων
^ 10. l. ποιεῖσθαι
^ 10. l. ἀντιποιήσωνται
^ 12. l. δισχιλίας
^ 13. l. ἐλειτούργησαν
^ 13. l. κωμογραμματέας
^ 15. l. ἡμῖν
^ 16. l. λειτουργεῖν
^ 16. l. λειτουργίας
^ 16. l. ἡμῖν
^ 16. l. πᾶσιν
^ 16. BL 9.238 : ἀποκαλυφ(θ)είσης prev. ed.
^ 19. l. ὁφρύ<ι>
^ 20. l. ὀφρύ<ι>

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.