Papyri.info

sign in

sb.1.4504 = HGV P.Par. 21 ter = P.Par. S. 257 = SB 1 4504 = Trismegistos 23611 = Trismegistos 23135 = p.paris.pg256DDbDP transcription: sb.1.4504 [xml]

AD 613 Thinite
[Reprinted from: p.paris.pg256] P.Paris pg256

[† ἐν ὀνόμα]τι τῆς ἁγίας [καὶ ὁμοουσίου]
τρι[άδος π]ατρὸς καὶ υἱ(*)οῦ καὶ ἁγίου
πνεύματος, βασιλείας τοῦ γαλ[ην]οτ[άτου]
ἡμῶν δεσπότ(ου) Φλ(αουίου) Ἡρακλείο[υ τ]οῦ
5αἰωνείου(*) Αὐγούστου καὶ Αὐ[τ]οκρ[άτορος]
ἔτους τετάρτου, Ἁθὺρ κβ, ἰν[δ(ικτίονος) β(*)].
Αὐρήλιος Καλλίνικος [υἱὸς]
Σενούθου μητρὸς Τλούλλ[ας]
μίσθ(ιος) ἀπὸ κώμης Θινὸς [τοῦ Θινί]του
10νομοῦ ἑξῆς ὑ(*)πογράφων Αὐρηλ[ίῳ]
Πα[χυμίῳ] πορφυροπώλῃ ἀπὸ Πανὸς
πόλεως, νῦν δὲ οἰκοῦντι ἐν τ[ῇ]
αὐτῇ κώμῃ Θινός, χαίρ(ειν). ὁ[μολογῶ]
ἐσχηκέναι παρὰ σοῦ καὶ δεδ[έχθαι]
15ε[ἰς] ἰ(*)[δ]ίαν μου καὶ ἀναγκαία[ν χρείαν]
χρυσοῦ νομισμ(ατίου) τρίτον πα[ρὰ κεράτιον]
τέταρτον ζυγῷ φύλλω(ν), γ(ίνεται) χρ(υσοῦ) νο(μισματίου) γ´ π(αρὰ) [κ(εράτιον) δ´],
καὶ [τ]οῦτο ἑτοίμως ἔχω παρασχ[εῖν]
σοι ἐν οἴνου γλευκοῦ[ς] ἀδόλ[ου]
20κολόβων εἴκοσι πέντε , τῶν
ἑπτὰ ξεστῶν ἑκάστου κ[ο]λ[όβου],
σὺν κούφοις(*) ἐν τῷ καιρῷ [τ]ῆς
τρύγης τῆς σὺν [θ(εῷ)] εἰσϊ(*)ούσης γ(*) ἰ[νδ(ικτίονος)]
χωρὶς ὑπερθ(έσεως), ὑ(*)ποκ(ειμένης) σοι τῆς π[αντοί]ας
25μου εὐπορίας ἕως πληρώσεως,
καὶ ἐπερ(ωτη)θ(εὶς) ὡμολ(όγησα). (hand 2) Καλλίνικος
ὁ προκ(είμενος) στοιχεῖ μοι
πάντα, ὡς πρόκ(ειται), καὶ ὑπ[ο]γράφας(*) χειρὶ ἐμ[ῇ ἀπ]έ-
λυσα. †
30(hand 1) † ἐγρ(άφη) διʼ ἐμ[οῦ] Παύλου.

Apparatus


^ 2. υϊου papyrus
^ 5. l. αἰωνίου
^ 6. BL 9.239 : δευτέρας prev. ed.
^ 10. ϋπογραφων papyrus
^ 15. ϊ[δ]ιαν papyrus
^ 22. J.G. Schneider, Tyche 34 (2019) 254 (KorrTyche 926) : ἐν κούφοις(?) BL 9.239 (ἐν κούφαις prev. ed.) prev. ed.
^ 23. εισϊουσησ papyrus
^ 23. BL 7.184 : β prev. ed.
^ 24. ϋποκ(ειμένης) papyrus
^ 28. l. ὑπογράψας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.paris.21ter [xml]

AD599 Thinite
[Reprinted from: .] cfPPar,pg257

[ἐν ὀνόματι τοῦ] κυρίου καὶ δεσπότου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν,
[βασιλείας τοῦ γαλη]νοτάτου ἡμῶν δεσπότου Φλ(αουίου) Μαυρικίου Τιβερίου τοῦ αἰωνίου
[Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτορος], ἔτους ἑπτακαιδεκάτου
Ἐπεὶφ ιθ, τρίτης ἰνδ(ικτίωνος) †
5† Αὐρήλιος Ἀρσένιος Καλλ[ινίκου μητρὸς] Εὐγενίας(*) χρυσοχόος ἀπὸ τῆς
[- ca.9 - παρέχων ὑπὲρ αὑτοῦ ὑπο]γράφεα καὶ μάρτυρας τῆσδε
[τῆς αἰωνίας πράσεως τοῦς ἑξῆς ὑπογράφοντας τίθ]ε̣μ̣α̣ι̣ τήνδε τὴν(*)
καταγραφὴν καθʼ ἁ[πλῆν ἔγγραφον ἀσφάλει]αν ὑμῖν Αὐρηλίοις
Παχυμίῳ Ψάτου πο[ρφυροπώλῃ καὶ] Μαρίᾳ ἀδελφην(*).
10[ὁ] προγεγραμμέ(νος) Ἀρσένιος [ἀπὸ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ταύτης, νῦν δὲ] τὴν οἴκησιν
ἔχων ἐπὶ τῆσδε τῆς πό[λεως - ca.10 -] πιπράσκω καὶ ὁμολογῶ γνώμῃ
[ἑκουσίᾳ καὶ αὐ]θαιρέτῳ βουλήσει καὶ ἀδολῳ συνειδήσει καὶ ἀμετατρέπτῳ
[λογισμῷ καὶ] ἀμεταβλήτῳ σκοπῷ καὶ ἀμετανοήτῳ προαιρέσει, βεβαίᾳ
[δὴ ὀρθῇ δια]νοίᾳ, παντὶ πληρεστάτῳ δεσποτείας δικαίῳ καὶ ἐξουσίᾳ πά-
15[σῃ καὶ αἰω]νίᾳ κατοχῇ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἐπὶ τὸν ἅπαντα καὶ διηνεκῆ χρόνον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὀμ]νύμενος τήν τε ἁγίαν καὶ ὁμοούσιον τριάδα καὶ τὴν νίκην(*)
[καὶ διαμονὴν τ]ῶν(*) θεοφυλάκτων δεσποτῶν τῆς οἰκουμέν(ης) Φ(λαουίων) Μαυρικίου
[Τιβερίου καὶ Αἰ]λίας(*) Κωνσταντίνας τῶν αἰωνίων Αὐγούστων καὶ αὐτοκρ(ατόρων)
[πεπρακέναι ὑ]μῖν καὶ καταγεγραφηκέναι καλῇ πίστει καὶ αἱρέσει σέμερον(*) πεπεισμέ(νος)
20[τὸ ἐμὸν μέρος](*) τρίτον οἰκίας ὁλοκλήρου τριστέγου καὶ τῶν ἀναγαίων(*)
[πάντων(*) μετὰ] παντὸς αὐτῆς τοῦ δικαίου, κοινῆς οὔσης τῆς αὐτῆς οἰκίας
[πρός τε ἐμὲ καὶ] Μαρίαν καὶ Ἰωάνναν ἄλλην ἡμῶν ἀδελφὴν κατὰ τὸ ὑπόλοιπον
[τρίτον μέρος](*),
τῆς καὶ περιελθούσης εἰς ἡμᾶς ἀπὸ πατρικῆς ἡμῶν διαδοχῆς
25διακειμένης ἐπὶ τῆσδε τῆς Πανοπόλ(εως) ῥύμης τῆς μεγάλης ἐκκλησίας· γείτονες τῆς
[ὅλης οἰκί]ας(*)· νότου στενὸν ῥύμιον(*)· βορρᾶ οἰκία τῶν κληρονόμων τοῦ
[- ca.11 - ἀπηλιώτου ῥ]ύμη δημοσία εἰς ἣν ἀνέῳκται ἡ θύρα· λιβὸς
[- ca.9 - ἢ οἳ ἂν ὦσι γείτονες] πάντῃ πάντοθεν,
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 5. BL 1.340 :   ̣  ̣  ̣  ̣πωτοσ prev. ed.
^ 7. BL 1.340 :   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 9. l. ἀδελφῇ, BL 1.340 : [Μαρίας τῆς ἀδελφῆς] prev. ed.
^ 16. BL 1.340 : prev. ed.
^ 17. BL 1.340 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῶν prev. ed.
^ 18. BL 1.340 : [καὶ   ̣  ̣  ̣]λίασ prev. ed.
^ 19. l. σήμερον
^ 20. BL 1.341 : [- ca.11 - τὸ] prev. ed.
^ 20. BL 1.341 : ἀνωγαίων prev. ed.
^ 21. BL 1.341 :   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 22-23. BL 1.341 : ὁμολογίαν [διαιρέσεως] prev. ed.
^ 25-26. BL 1.341 : [τῆς δε τῆς οἰκί]ας prev. ed.
^ 26. BL 1.341 : στενωρύμιον prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.