Papyri.info

sign in

sb.1.5607 = HGV SB 1 5607 = Trismegistos 23227DDbDP transcription: sb.1.5607 [xml]

AD-779 Thebes

Introduction

SB I 5607 = P.KRU 100 three Arabic lines, frag.

† ἐν ὀνόματι τῆς ἁγί(ας) ζωοποιοῦ ὁμοοσίου(*) τριάτος(*) πατρὸς καὶ τοῦ ὑοῦ(*)
καὶ τοῦ ἁγίου πν(εύμ)ατος ἐγράφ(η) μ(ηνὸς) Θὼθ
νδιακ(  ) . . κθ (*)
ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲗⲱⲧⲉ ⲡϣ ⲛⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) \ⲡⲉϣⲁⲧⲉ/ ⲡⲣⲙ ϯⲙⲁⲙⲏⲛ ϩⲙ ⲡⲧⲟϣ ⲛⲉⲣⲙⲟⲛⲧ
ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲧⲉⲓⲭⲏ(*) ⲇⲉ(*) ⲁⲅⲟ ⲣⲙ ⲡⲁⲙⲡⲁⲛⲉ ⲉⲧⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ(*)
5ⲛⲡⲉⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁⲧⲟⲫⲟⲣⲟⲥ(*) ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲥ(*) ⲉⲧⲧⲁⲉⲓⲏⲩ ⲡϩⲁ-
ⲅⲓⲟⲥ(*) ⲁⲡⲁ ⲫⲉⲃⲁⲙⲱⲛ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛϫⲏⲙⲉ ϩⲓⲧⲟ-
ⲟⲧⲕ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲡⲁ ⲥⲟⲩⲣⲟⲩⲥ ⲡⲉⲩⲗⲁⲃⲉⲥⲧⲁⲧⲟⲥ(*) ⲛⲇⲓⲁⲕ(ⲟⲛⲟⲥ)(*)
ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*)
ⲙⲡⲓⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲡⲁ ⲫⲉⲃⲁⲙⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ(*) ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
10ⲅⲉⲗⲉⲩⲉ(*) ⲁⲩⲱ ϥⲡⲣⲟⲧⲣⲉⲡⲉ(*) ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ
ⲣ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ(*) ⲙⲛ ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧ\ⲉ/ϩⲛⲁϥ ϩⲛ ⲛⲉⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ
ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲉϥⲛⲁⲣⲭⲉⲓⲛ(*) ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ(*) ⲛⲁⲕⲱⲗⲩ(*) ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛ-
ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲣ ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϩⲁ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ(*) ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉⲡⲛⲁⲏⲧ
ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ(*) ⲛⲥⲉϫⲡⲟ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲓⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ
15ⲙⲡⲁϣⲁⲓ ⲛⲛⲁⲛⲟⲃⲉ ⲁⲓϩⲟⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲉϥϣⲁⲱⲛϩ ϣⲁϥⲧⲁⲁϥ
ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲙⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲁⲡⲁ ⲫⲉⲃⲁⲙⲱⲛ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛϫⲏⲙⲉ ϩⲁ ⲧⲥⲱⲧⲏⲣⲓⲁ(*)
ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ(*) ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲛⲁⲩ ⲟⲩⲛ(*) ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲉⲁϥⲁⲁⲓⲏⲓ ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲉ ⲉⲡⲁⲣⲁ-
ⲃⲁ(*) ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲓⲥⲙⲛⲧϥ ⲙⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ(*) ⲁⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲱⲛⲉ ⲉϥⲛⲁϣⲧ ⲉⲙⲁⲧⲉ
20ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲗⲩⲡⲉⲓ(*) ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲗⲩⲡⲏ(*) ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ ⲛⲁⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲕⲁⲧⲱⲧⲛ
ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϣⲁϥⲙⲟⲩ
ⲁⲛϫⲓ ϣⲟϫⲛⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁⲛ-
ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲙⲛ ⲛⲥⲩⲛⲑⲏⲕⲏ(*) ⲛⲧⲁⲛⲥⲙⲛⲧⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲗⲉⲡⲟⲛ(*) ⲙⲁⲣⲛϫⲓ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲛⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉⲡⲙⲟⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*)
25ⲙⲏⲡⲟⲇⲏ(*) ⲛⲧⲛⲙⲟⲩ ⲉⲛⲟ ⲛⲁⲫⲏⲗⲓⲝ(*) ⲁⲥⲥⲱⲧⲙ ⲟⲩⲛ(*) ⲛⲥⲱⲓ ⲛϭⲓ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ
ⲁⲛϫⲓ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉⲡⲙⲟⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲁⲛϭⲱ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲉⲛ-
ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ(*) ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲟⲡⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲉⲛϫⲓ ⲉ-
ⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲙⲉⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲡⲁⲣⲁ-
ⲕⲁⲗⲉⲓ(*) ⲙⲡⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲕⲱ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛ ⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ(*)
30ⲛⲧⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲁⲩⲱ ϣⲁ ⲡϫⲱⲕ ⲛⲟⲩϩⲉⲃⲧⲱⲙⲁⲥ(*) ⲁⲡⲉⲛⲧⲁϥ-
ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲥⲟⲡⲥ ⲛⲧⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ(*) ⲁⲛⲛⲁ ⲧⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ(*) ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲁⲁⲩ
ⲛⲥⲁⲙⲟⲏⲗ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲥ(*) ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲡⲧⲁⲗ-
ϭⲟ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲗⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲙⲁⲥⲧⲓⲝ(*) ⲙⲡϣⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ
ⲛⲧⲉⲣⲛⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲛⲟϭ ⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲁⲣⲁⲇⲱⲝⲟⲛ(*) ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ
35ⲛⲁⲛ ⲁⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲧⲃⲃⲟϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲏ(*) ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁ-
ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϣⲃⲃⲓⲱ ⲉⲡⲙⲁ ⲙⲡⲓⲛⲟϭ ⲛϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲁϥ\ⲁⲁϥ/ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲕⲁⲛ(*)
ϫⲉ ⲙⲡⲛⲡⲱϩ ⲉⲡϣⲓ ⲛⲧⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ(*) ⲁⲛⲛⲁ ⲧⲉⲡⲣⲟⲫⲉⲧⲏⲥ(*) ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲙ-
ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ(*) ⲛⲧⲛϫⲓ ⲛⲛⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲭⲏ(*) ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲣⲏⲙⲏⲧ ⲛⲧⲛⲃⲱⲕ
ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧ\ⲃ/ⲏⲧⲥ ϩⲙ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲛⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲁ(*)
40ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲟⲛ ⲙⲡⲉⲛ ⲉϣⲧⲱⲗⲙⲁ(*) ⲛⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲟⲙⲟⲓⲱⲥ(*) ⲛⲧⲉⲥϩⲉ ϫⲉ ⲉⲕ-
ϣⲁⲛϣⲉⲛⲉ ϩⲧⲏⲕ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲛⲅϯ ⲛⲁⲓ ⲛⲟⲩⲥⲡⲏⲣⲙⲁ(*) ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧ-
{ⲡⲉⲧ}ⲕⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲛⲉϥϩⲟⲟⲩ
ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲡⲁⲣⲭⲏ(*) ⲇⲉ(*) ⲙⲛ ⲛⲣⲙⲏⲧ ⲙⲡⲛⲉⲩⲡⲟⲣⲏ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ
ⲛⲧⲁⲁⲩ ⲉⲡⲙⲟⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲃⲁⲣⲟⲥ(*) ⲛⲛϩⲓⲥⲉ ⲉⲧϩⲓϫⲱⲛ
45ⲡⲉⲛⲧⲁⲛϭⲙϭⲟⲙ ⲛⲛⲁⲁϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲉϩⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉϣⲏⲣⲉ
ⲕⲟⲩⲓ ⲉⲡ ⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲁ ⲑⲏ ⲙⲡⲁⲧϥⲟⲩϫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ(*)
ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲧⲁⲟⲩϫⲁⲓ(*) ⲛϩⲏ-
ⲧϥ ⲛⲧⲉⲣⲉⲉⲓ ⲟⲩⲛ(*) ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁⲓⲙⲟϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ(*)
ⲛⲧⲉⲛⲣⲙ ⲡⲁⲧⲓⲙⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲛⲉϫ ϩⲓⲥⲉ ⲉϫⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ
50ⲁⲓϯ ⲡⲁⲟⲩⲟⲓ ⲁⲓⲥⲙⲛ ⲡⲉⲓⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ(*) ⲁⲓⲧⲁⲁϥ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ
ⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲱ(ⲡⲟⲥ)(*) ⲙⲛ ⲡⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲧⲁⲣⲉϥⲕⲁⲁϥ ϩⲛ ⲧⲃⲓ\ⲃ/ⲗⲓⲱⲑⲏⲕⲏ(*)
ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩϣⲁⲛⲕⲱⲗⲩ(*) ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ
ⲛⲉⲣ ϭⲁⲟⲩⲟⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲛⲥⲉⲉⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϣⲁⲛ-
ⲱϣϥ ⲛⲥⲉⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓⲕⲣⲓⲙⲁ(*) ⲛⲟϭ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲱⲗⲙⲁ(*) ⲇⲉ(*) ⲡⲱⲧ(*)
55ⲕⲁⲓⲣⲱ(*) ⲭⲣⲱⲛⲟⲩ(*) ϩⲛ ⲛⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ(*) ⲉⲕⲱⲗⲩ(*) ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ
ⲉⲣ ϭⲁⲟⲩⲟⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧ{ⲉⲧ}ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛⲙⲁⲩ ⲛⲁ-
ⲥⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁ ⲡⲉⲕⲣⲓⲙⲁ(*) ⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲫⲓⲉ-
ⲣⲱⲫⲁⲛⲧⲏⲥ(*) ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲧⲛⲁⲕⲱⲗⲩ(*) ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ
ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲓϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲛⲧⲓⲙⲓⲛⲉ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲙⲣ ϭⲁⲟⲩⲟⲛ
60ⲙⲡⲙⲟⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲡⲙⲁ ⲛⲧⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⲡⲉⲧϥⲛⲁϫⲡⲟϥ ⲧⲏⲣϥ ϩⲙ ⲡⲉϥ-
ⲉⲣⲕⲱⲭⲉⲓⲣⲟⲛ(*) ⲉϥⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉⲡⲙⲟⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲑⲉ ⲉⲧϥⲛⲁ-
ⲡⲱⲗϭ ⲡⲕⲁⲧⲁ(*) ⲕⲁⲓⲣⲱ(*) ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*)
ⲉⲩⲱⲣϫ ⲟⲩⲛ(*) ⲙⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ(*) ⲙⲡⲙⲟⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲓⲥⲙⲛ
ⲡⲉⲓⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ(*) ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟⲣϫ ⲉϥϭⲙϭⲟⲙ ⲉϥⲃⲉⲃⲁⲓⲟⲩ(*)
65ⲉϥϩⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁⲉⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲛ-
ϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲟϣϥ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ(*) ⲁϥⲣ ⲁⲛⲁⲓ ⲧⲁϫⲣⲟϥ ⲛϩⲩ-
ⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ(*) ϩⲓ ⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲥ(*) ⲛⲛⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲁⲓⲕⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲧⲁ-
ⲕⲟⲩⲗⲗⲟⲩⲑⲓⲁ(*) ⲛⲛⲛⲟⲙⲟⲥ(*)
† ⲁⲛⲟⲕ ⲍⲉⲕⲓⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲛ ⲍⲁⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲓⲕⲓⲏⲗ
70ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲁⲑⲏⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲍⲁⲣⲓⲁⲥ ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ
ⲁⲛⲟⲕ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉϣⲁⲧⲉ ϯ ⲙⲛⲧⲣⲉ †
† ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲡⲗⲱ ⲉⲗ(ⲁ)ⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)(*) ⲡⲣ(ⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)(*) ⲁⲡⲟⲩ(*) ⲕⲁⲥⲧⲣ(ⲟⲛ)(*) ϫⲏⲙⲉ ⲧⲓⲟ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲉⲧⲓ-
ⲥⲓⲥ(*) ⲛⲑⲏⲕⲗⲉ ⲧϣⲏⲣⲉ ⲁⲍⲁⲣⲓⲁⲥ †
† ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲉ) ⲡϣ ⲛⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲯⲙⲱ ⲧⲓⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲏⲇⲏ-
75ⲥⲓⲥ(*) ⲛⲑⲉⲕⲗⲁ ⲧϣⲏⲣⲉ ⲁⲍⲁⲣⲓⲁⲥ †
† ἐγὼ ἀββᾶ Ἀπάτηρ μον(α)χ(ὸς) ἐλάχ(ιστος) ἐγραψι(*)τε(*)

Apparatus


^ 1. l. ὁμοουσίου
^ 1. l. τριάδος
^ 1. l. υἱοῦ
^ 2. l. ἰνδικ(τίονος), Till, Prosopographie 37-38 : ⲛⲇⲓⲁⲕ(ⲟⲛⲟⲥ) (l. διάκονος) [φ]κθ prev. ed.
^ 3. i.e. Greek μακάριος
^ 4. i.e. Greek κατά
^ 4. i.e. Greek τύχη
^ 4. i.e. Greek δέ
^ 4. i.e. Greek δίκαιον
^ 5. i.e. Greek πνευματοφόρος
^ 5. i.e. Greek μάρτυρος
^ 5-6. i.e. Greek ἅγιος
^ 7. i.e. Greek εὐλαβέστατος
^ 7. i.e. Greek διάκονος
^ 8. i.e. Greek οἰκονόμος
^ 9. i.e. Greek τόπος
^ 9. i.e. Greek ἐπειδή
^ 9. i.e. Greek νόμος
^ 10. i.e. Greek κελεύειν
^ 10. i.e. Greek προτρέπειν
^ 11. i.e. Greek ἀγαθός
^ 12. i.e. Greek ἐξουσία
^ 12. l. ⲉϥⲛⲁⲁⲣⲭⲉⲓ (l. ἄρχειν)
^ 12. i.e. Greek κατά
^ 12. i.e. Greek καιρός
^ 12. i.e. Greek κωλύειν
^ 13. i.e. Greek ψυχή
^ 14. i.e. Greek κελεύειν
^ 15. i.e. Greek ὁρίζειν
^ 16. i.e. Greek τόπος
^ 16. i.e. Greek ἅγιος
^ 16. i.e. Greek σωτηρία
^ 17. i.e. Greek ψυχή
^ 17. i.e. Greek οὖν
^ 17-18. i.e. Greek παραβαίνειν
^ 19. i.e. Greek δέ
^ 20. i.e. Greek λυπεῖν
^ 20. i.e. Greek λύπη
^ 23. i.e. Greek παραβαίνειν
^ 23. i.e. Greek συνθήκη
^ 24. i.e. Greek λοιπόν
^ 24. i.e. Greek μοναστήριον
^ 25. i.e. Greek μήποτε
^ 25. i.e. Greek ἀφῆλιξ
^ 25. i.e. Greek οὖν
^ 26. i.e. Greek μοναστήριον
^ 27. i.e. Greek παρακαλεῖν
^ 28. i.e. Greek μυστήριον
^ 28-29. i.e. Greek παρακαλεῖν
^ 29. i.e. Greek παράβασις
^ 30. i.e. Greek ἑβδομάς
^ 31. i.e. Greek μακάριος
^ 31. i.e. Greek προφήτης
^ 32. i.e. Greek προφήτης
^ 32. i.e. Greek χαρίζειν
^ 33. i.e. Greek μάστιξ
^ 34. i.e. Greek παράδοξον
^ 35. i.e. Greek ἤ
^ 36. i.e. Greek κἄν
^ 37. i.e. Greek μακάριος
^ 37. i.e. Greek προφήτης
^ 38. i.e. Greek προφήτης
^ 38. i.e. Greek ἀπαρχή
^ 39. i.e. Greek πρός
^ 39. i.e. Greek βασιλεία
^ 40. i.e. Greek ουδέ
^ 40. i.e. Greek τολμᾶν
^ 40. i.e. Greek ὁμοίως
^ 41. i.e. Greek σπέρμα
^ 43. i.e. Greek ἀπαρχή
^ 43. i.e. Greek δέ
^ 43. i.e. Greek εὐπορεῖν
^ 44. i.e. Greek μοναστήριον
^ 44. i.e. Greek βάρος
^ 46. i.e. Greek δέ
^ 47. l. ⲛⲧⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ
^ 48. i.e. Greek οὖν
^ 48. i.e. Greek μήπως
^ 50. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ 51. i.e. Greek ἐπίσκοπος
^ 51. i.e. Greek οἰκονόμος
^ 51. i.e. Greek βιβλιοθήκη
^ 52. i.e. Greek κωλύειν
^ 53. i.e. Greek μοναστήριον
^ 53. i.e. Greek ἐμφανίζειν
^ 54. i.e. Greek κρίμα
^ 54. i.e. Greek τολμᾶν
^ 54. i.e. Greek δέ
^ 54. i.e. Greek ποτέ
^ 55. i.e. Greek καιρός
^ 55. i.e. Greek χρόνος
^ 55. i.e. Greek χριστιανός
^ 55. i.e. Greek κωλύειν
^ 56. i.e. Greek μοναστήριον
^ 57. i.e. Greek κρίμα
^ 57-58. l. ⲡⲓⲉⲣⲱⲫⲁⲛⲧⲏⲥ (l. ἱεροφάντης)
^ 58. i.e. Greek κωλύειν
^ 60. i.e. Greek μοναστήριον
^ 61. i.e. Greek ἐργόχειρον
^ 61. i.e. Greek μοναστήριον
^ 61. i.e. Greek πρός
^ 62. i.e. Greek κατά
^ 62. i.e. Greek καιρός
^ 62. i.e. Greek οἰκονόμος
^ 63. i.e. Greek οὖν
^ 63. i.e. Greek δίκαιον
^ 63. i.e. Greek μοναστήριον
^ 64. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ 64. i.e. Greek βεβαιοῦν
^ 65. i.e. Greek νόμος
^ 65. i.e. Greek ἐμφανίζειν
^ 66. i.e. Greek νομικός
^ 66-67. i.e. Greek ὑπογραφεύς
^ 67. i.e. Greek μάρτυρος
^ 67. i.e. Greek ἀξιόπιστος
^ 67. i.e. Greek κατά
^ 67-68. i.e. Greek ἀκολουθία
^ 68. i.e. Greek νόμος
^ 72. i.e. Greek ἐλάχιστος
^ 72. i.e. Greek πρεσβύτερος
^ 72. i.e. Greek ἀπό
^ 72. i.e. Greek κάστρον
^ 72. i.e. Greek πρός
^ 72-73. i.e. Greek αἴτησις
^ 74. i.e. Greek μακάριος
^ 74. i.e. Greek πρός
^ 74-75. i.e. Greek αἴτησις
^ 76. l. ἔγραψα : εγραψϊτε papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.