Papyri.info

sign in

sb.1.5643 = HGV SB 1 5643 = Trismegistos 23235DDbDP transcription: sb.1.5643 [xml]

ca. AD 710 Aphrodito, Aphroditopolis
[Reprinted from: .] PapHeid3,22

Arabic 8 lines
9[ἐν ὀνό]μ̣[α]τ̣[ι τ]ο̣ῦ̣ [θεοῦ]. Κ̣[ό]ρ̣ρ̣α υ̣ἱ̣ὸ(ς) Σζ̣ε̣ρ̣ὶ̣χ̣ σ̣ύ̣μβου̣λος ὑ̣μ̣[ῖν τοῖς ἀπὸ   ̣  ̣  ̣]λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀ]ν̣τι[νόου πόλ(εως)].
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ν(  ) πλοί̣ων τοῦ κλ̣  ̣ μ(  ) κ(αὶ) τῶν τέκ(νων) τοῦ̣   ̣μ[  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
[- ca.9 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ο̣μα  ̣  ̣  ̣  ̣αβμαβ  ̣β  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.