Papyri.info

sign in

sb.1.5806 = HGV SB 1 5806 = Trismegistos 23263DDbDP transcription: sb.1.5806 [xml]

AD 235 Oxyrhynchus

Αὐ̣ρήλιοι Παν̣εχώ[τ]ης̣
Α  ̣  ̣ολ̣λ̣ου̣ μη(τρὸς) Τα̣β̣[ή]σ̣ιο̣[ς]
καὶ Πε̣τ̣ε̣ῦ̣ρις Πατᾶ̣τος μη(τρὸς)
Ταήσιος κ̣α̣ὶ̣ Διονύσιος
5Διονυσίου μη(τρὸς) Ταβ̣ήσιος̣
τῶν γ ἀπὸ το̣ῦ̣ Ἐπισή-
μο̣υ ἐποικίου Αὐρηλίῳ
Σαραπί̣ω̣ν[ι] τῷ καὶ Ἀπο̣-
λλωνιανῷ γυμ(νασιαρχήσαντι) βουλ(ευτῇ) τῆς
10Ὀξυρυγχ(ειτῶν) πόλ(εως) χαίρειν.
ὁμολογοῦμεν ἐσχηκέ-
ναι παρὰ σοῦ {υ} τ̣οὺς φό-
[ρ]ους ὧν \ἐ/γε̣ώ̣ργησ\ας/ ἡμῶν
[ἀ]ρο̣υ̣ρῶ̣ν̣ ἑ̣π̣τ̣α̣κ̣ο̣σίων ―
15[ὑ]π̣ὲ̣ρ̣ [τοῦ] διελθόντος ιγ (ἔτους)
καὶ τοῦ ἐνεστῶτος
α̣ (ἔτους), ἐτῶν δύο , πλήρης,
καὶ [μη]δ̣[έ]ν̣ σο̣ι ἐ̣νκαλ̣ε̣ῖν̣
μ[ήτε περὶ] τ̣ο̣ύτων   ̣[  ̣  ̣]
20δε̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣α  ̣[  ̣]σ̣ωμ  ̣ν  ̣ [καὶ]
ἐπερ̣[ω]τηθ(έντες) ὑποσ̣[  ̣]  ̣μ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
(ἔτους) β̣ Αὐτ[ο]κ̣ράτο[ρος]
[Κα]ίσαρος̣ [Γ]αίο̣υ̣ Ἰ(*)[ο]υ̣λί[ου]
Ο̣ὐ̣ήρο̣υ Μαξιμείνου(*)
25Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς
Σ̣εβασ̣τοῦ, Θὼθ δ.
Αὐρήλ(ιοι) Πανεχώτης
καὶ Πετεῦρις κ[αὶ] Δι-
ονύσιος οἱ γ ἔσχο-
30μεν τοὺς φόρους
τ[ῶ]ν ἐτ[ῶν] β
ὡ̣ς̣ πρόκειται πλή-
[ρη]ς̣. Αὐρήλ(ιος) Σαραπίων
ἔγ̣ρ[α]ψ̣α ὑ(πὲρ) αὐ(τῶν) μὴ εἰδό-
35των γράμματα.

Apparatus


^ 23. ϊ[ο]υ̣λι[ου] papyrus
^ 24. l. Μαξιμίνου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.