Papyri.info

sign in

sb.20.14099 = HGV SB 20 14099 = Trismegistos 14808 = michigan.apis.2179DDbDP transcription: sb.20.14099 [xml]

AD -11 Theadelphia

Γαίω̣ι̣ Ἰ̣ο̣υ̣λίωι Γράτωι στρατηγ̣ῶ̣ι̣
παρὰ Ἁ̣ρ̣θώτου τ̣οῦ Μαρρείους καὶ Π̣ά̣ειτο[ς]
τοῦ̣ [Ψε]ν̣αμούν̣[ι]ος̣ [ἱερέων]
τ̣ο̣ῦ̣ Τιθο̣ήους θεοῦ ἱ̣ε̣ροῦ τοῦ ὄντος
5ἐν [Θε]α̣δε̣λ̣φείαι̣ τ̣ῆς̣ Θεμ̣ί̣σ̣τ̣ου μ̣ε̣ρίδος
κ̣α̣ὶ̣ με̣(τόχων) δημόσια̣ [ἐ]δ̣άφη γ̣ε̣ω̣ργουντες(*).
ἀντ̣[ε]χόμεθα καὶ τῆς τοῦ <τοῦ> σημαι̣ν̣ο̣μένου θ̣ε̣οῦ
ἱεροῦ προνοίας καὶ π[οι]ο̣ύμεθα ὑπὲρ̣ τ̣οῦ
θεο̣[ῦ] καὶ κυρίου Σεβ̣ασ̣τοῦ Αὐτοκράτορος
10Καίσ̣[α]ρ̣[ος] τ̣ὰς̣ ἰ̣θισμ̣[έ]ν̣α̣ς̣ [θυσία]ς̣
καὶ σπ̣ονδὰς καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
ην̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣ος καὶ φρο[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ θα ἡμεῖ[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[  ̣  ̣]ν̣[θ]ρώπου οιδ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
π̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 6. l. γεωργούντων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

"To Gaius Julius Gratus strategus, from Harthotes son of Marres and Paeis son of Psenamunnis, priests of the temple of the god Tithoes which is in Theadelphia in the Themistes' meris, and associates (?) in forming public lands. We cleave to our responsibility for the temple of the aforementioned god and make the accustomed sacrifices and libations on behalf of our god and lord Augustus Imperator Caesar . . ."