Papyri.info

sign in

sb.20.14124 = HGV SB 20 14124 = Trismegistos 38431DDbDP transcription: sb.20.14124 [xml]

VI spc Aphrodito?

χμγ
†̣ ἀ̣ρ̣ι̣θ̣μηθέντα εἰς τὸν λόγον
Ἀμμωνιανὸς Διονυσοδώρου (ἀρτάβαι) φ
Π̣ά̣ιος Θέωνος (ἀρτάβαι) τ
5  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ ἀδελφὸς (ἀρτάβαι) ριθ
  ̣ρ  ̣  ̣  ̣[  ̣]ς̣ ἀπὸ πρ[α]ιποσίτων (ἀρτάβαι) σν
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ης  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἀρτάβαι) κε
[ -ca.?- ]α̣χω εἰς Κυνῶν (ἀρτάβαι) υν
  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ Ἱέραξ προδίκτορ(*) (ἀρτάβαι) ρ
10[ -ca.?- ]  ̣ιοσ  ̣[  ̣]ζ(  ) ν<ο>ταρίου (ἀρτάβαι) σ
[Ἀχιλ]λέως δι(ὰ) Θε̣οδ̣ώρ(ου) (καὶ) Πέ̣τ̣ρ(ου) (ἀρτάβαι) φ

Apparatus


^ 9. l. πρωτήκτωρ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.