Papyri.info

sign in

sb.20.14303 = HGV SB 20 14303 = Trismegistos 14858 = michigan.apis.1245 = p.corn.16DDbDP transcription: sb.20.14303 [xml]

AD 117/8, 131/2, and 146/7 Arsinoe
[Reprinted from: p.corn.16] PCorn 16

1
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐπὶ τοῦ αὐ]τ̣οῦ ἀμφόδ(ου) Γυμνασίου
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ Ἥρωνο̣ς̣ ἐπὶ Μοή̣ρεω̣(ς)
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣δ(  ) μη(τρὸς) Λεο̣ντίου ἰδιώ(της) λαο(γραφούμενος) (ἐτῶν) μϛ, α (ἔτους) (ἐτῶν) με
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ς̣  ̣  ̣  ̣(  ) λ̣α̣ο̣(γραφούμενος) (ἐτῶν) [ι]ϛ̣, α (ἔτους) (ἐτῶν) ιε
5 [⁦ -ca.?- ⁩ μη(τρὸς) τ]ῆς [α]ὐ̣[τ]ῇς μὴ ἀναγεγρα(μμένος) ἐν
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐπιγεγ̣ε̣ν̣ημ(ένοις) (ἐτῶν) ι
[⁦ -ca.?- ⁩]υτο[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣] ἀτελ(ὴς) (ἐτῶν) γ
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ ὁμομητ̣ρ̣ία ἀδελ(φὴ) οὖσα αὐτοῦ
[⁦ -ca.?- ⁩] (ἐτῶν) μγ
10[⁦ -ca.?- ⁩] (ἐτῶν) κ
[⁦ -ca.?- ⁩] (ἐτῶν) ι̣δ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ (ἐτῶν) ζ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ (ἐτῶν)   ̣β
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υ α  ̣[  ̣  ̣  ̣
15[⁦ -ca.?- ⁩] ἀ̣μ̣φόδ(ου)
[⁦ -ca.?- ⁩] Traces
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἡρακλ]είδ(ου) τοῦ Ἡρ̣ακ̣λ̣ε̣ίδ(ου)
[⁦ -ca.?- ⁩] μεθʼ ἕτερα
[⁦ -ca.?- ⁩]δ(  ) τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣ Λ̣ευκαρο̣ῦ
20 [⁦ -ca.?- ⁩ ἰ]διώ(της) λαογ(ραφούμενος) (ἐτῶν) κδ, ιε (ἔτους) (ἐτῶν) κγ
2
Εὐδήμῳ στρατηγῷ Ἀρσι(νοίτου) Ἡρακλείδο(υ) μερίδος καὶ Ἑρμαίῳ τῶι κ(αὶ) Δ[ρύ]τωνι
βασιλ(ικῷ) γρα(μματεῖ) τῆς αὐτῆς μερίδο(ς) καὶ Ἡρακλείδῃ καὶ Εὐβούλῳ γραμματ(εῦσι) μητροπ(όλεως)
καὶ Ἡρακλείδ(ῃ) ἐξηγητ(ῇ) καὶ μετόχοις πράκτορσι ἀργυρικ(ῶν) μητροπ(όλεως) καὶ
Ἡρώδῃ ἀμφοδάρχ(ῃ) Ἱερᾶς Πύλης καὶ Μάρωνι λαογ(ράφῳ) τοῦ αὐ[το]ῦ ἀμφόδ(ου)
25παρὰ Φιλιππιαίνης τῆς Ζωίλου τοῦ Ἀπολλω(νίου) θυγατρὸ(ς) κατοίκ(ου) ἀπογεγραμ(μένης)
διʼ ἑτέρου ὑπομνήματο(ς) ἐπʼ ἀμφόδ(ου) Μοήρεως μετὰ κυρίου τοῦ ἀνδρὸς
Πλουτίω(νος) τοῦ Κόμωνος κατοίκ(ου) τῶν Ϛυοε. ὑπάρχει μοι ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ
ἀμφόδο(υ) Μοήρεως ε´ μέρος δ´ μέρους οἰκίας καὶ ἑτέρων̣ [τό]π(ων) ἐν ᾧ
ἀπογράφομ(αι) τοὺς ὑπογεγρα(μμένους) εἰς τὴν τοῦ διελη(λυθότος) β (ἔτους) Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου
30κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φὴν) ἐπʼ ἀμφόδου Ἱερᾶς Πύλης ἐφʼ οὗ καὶ τῇ τοῦ ζ (ἔτους) θεοῦ Τραιανοῦ
κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φῇ) ἀπεγράφησαν. καί εἰσιν μεθʼ ἕ⟦τ⟧τερα·
Ζωὶς Ἡρακλείδ(ου) τοῦ Σωκράτους (ἐτῶν) νγ· καὶ ταύτης υἱον(*)
Σωκράτην Διοσκόρο(υ) ἐπικεκριμ(μένον) (ἐτῶν) λβ ἄσημ(ον) καὶ θυγατέραν(*) Ἀφροδοῦν (ἐτῶν) λγ·
καὶ ἑτέραν θυγατέρ(α) Ἀφροδοῦν γαμουμένην τῷ ἀδελφῷ
35Σωκράτῃ τῷ προγεγρα(μμένῳ) (ἐτῶν) κη· καὶ τὴν τῶν προγεγρα(μμένων) περὶ Σωκράτην
πρεσβυτ(έραν) κατὰ πατεραν τηθιδαν(*) Ἰσαροῦν (ἐτῶν) ο. διὸ ἐπιδίδω(μι).
κατακεχώρι(σται) στρ(ατηγῷ) καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι. (ἔτους) γ Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου
Φαμενὼ(θ) κβ.
Πρωτάρχῳ στρατηγῷ Ἀρσι(νοίτου) Ἡρακλεί(δου) μερίδο(ς) καὶ Ἑρμαίῳ βασιλ(ικῷ) γρ(αμματεῖ) τῆς
40αὐτῆς μερίδο(ς) καὶ Μάρωνι γρ(αμματεῖ) μητρο(πόλεως) καὶ Διδᾶτι πράκτορι Μοήρεως
καὶ Πτολεμ(αίῳ) ἀμφοδάρχ(ῃ) καὶ Δείῳ λαογ(ράφῳ) καὶ Ἀντωνείνῳ τῷ καὶ Ἑρμαίῳ προκεχι(*)
παρὰ Πλουτίω(νος) τοῦ Κόμωνος τοῦ Ἥρω̣νος μη(τρὸς) Πτολλαροῦτο(ς) τῆς κ(αὶ) Πτολέμας
τῆς Ἀπολλω(νίου) κατοίκ(ου) τῶν Ϛυοε ἀναγραφομένου ἐπʼ ἀμφόδ(ου) Μοήρε(ως)
3
[ἀ]πογ[εγραμ(μένου)] διʼ ἑτ̣[έρου ὑπομνήματος]· ὑ̣π̣άρχ[ει μοι ἐπʼ ἀμφόδου]
45Ἀπολλ[ω(νίου) Π]αρεμβολ(ῆς) [  ̣  ̣ μέρος οἰκίας ἐν] ᾧ ἀπο[γράφομαι]
τοὺς ὑ̣π̣[ο]γεγραμ(μένους) ἐνο̣ί̣[κους εἰς τὴν το]ῦ διελη̣λ̣(υθότος) ι[ϛ(ἔτους)Ἁδριανοῦ]
Κα[ί]σαρ[ο]ς τοῦ κυρίου κα[τʼ οἰκίαν ἀπογ]γραφὴν ἐπʼ ἀμφόδ(ου) [⁦ -ca.?- ⁩]
[κα]ί̣ ε̣ἰσιν· μ[εθʼ ἕτερα]
Σωκράτης Διοσκό[ρου ἐπικεκριμ(μένος) (ἐτῶν) μϛ ἄσημος·]
50καὶ τὴν τούτου γυναῖκαν οὖ̣σ̣[α]ν̣ αὐτοῦ καὶ ὁμοπ(άτριον) \  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣/ κ̣[α]ὶ̣ [ὁμομήτριον]
ἀδελφὴν Ἀφροδοῦ[ν] (ἐτῶν) μβ,
ἀμφοτέρους ἀπογεγραμ(μένους) τ⟦ου⟧ῷ β (ἔτει) ἐπὶ Ἱερᾶς Πύλ[ης·]
καὶ τὰ ἐξ ἀλλήλω(ν) τέκνα Διόσκορον ἀναγεγ(ραμμένον) ἐν ἐπιγεγ(ενημένοις) (ἐτῶν) ιβ̣·
καὶ Ὀνήσιμ(ον) ἀναγεγρ(αμμένον) ἐν ἐπιγεγενημ(ένοις) (ἐτῶν) ι·
55καὶ Ἀσκλᾶν ἀναγεγρ(αμμένον) ἐν [ἐ]πιγεγενημ(ένοις) (ἐτῶν) η·
καὶ θυγατέραν(*) Ζωιδοῦν (ἐτῶν) ϛ· καὶ Ἡραίδα (ἐτῶν) β. διὸ ἐπ(ιδίδωμι).
κατακεχ(ώρισται) στρα(τηγῷ) καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι. (ἔτους) ιζ Ἁδριανοῦ Κ̣αίσαρος
τοῦ κυρίου Ἐπεὶφ κη.
Μαξίμῳ τῶι κ(αὶ) Νεάρχῳ στρατηγῷ καὶ Ἡρακλείδῃ βασιλ(ικῷ) γρ(αμματεῖ)
60Ἀρσι(νοίτου) Ἡρακλείδο(υ) μερίδο(ς) καὶ Σαβείνῳ καὶ Ἀντωνείνῳ γραμματ(εῦσι)
μητροπ(όλεως)
παρὰ Ἰσιδώρας τῆς Ἥρωνος τρίτου τοῦ Ἥρωνος μητ(ρὸς) Ἰσιδώρας
τῆς Ἀσκληπ(ιάδου) ἀναγραφομένης καὶ ἀπογεγραμ(μένης) διʼ ἑτέρου ὑπομνήματο(ς)
ἐπʼ ἀμφόδου Ἀπολλω(νίου) Ἱερακείου μ̣ετὰ κυρίου τοῦ ἀνδρὸ[ς Ἀ]σκ̣λ̣[ηπ(ιάδου)]
65τοῦ Ἀσκληπ(ιάδου)· ὑπάρχει μοι ἐπʼ ἀμφόδ(ου) Μοήρεω[ς] δ´ μέρος οἰκ[ίας] καὶ αὐ[λῆς]
ἐν ᾧ π[ρ]οσαπογράφομ(αι) ἐνοίκ̣ο̣υς εἰς τὴν τοῦ διελ[η]λ̣υθ̣ό[τος] θ (ἔτους)
Ἀ[ντ]ωνείνου Καίσαρος τοῦ κ̣[υρ]ίου κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φὴν) [ἐπʼ] ἀμ[φό(δου)   ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣ς
[ἐφʼ ο]ὗ καὶ τῇ τοῦ ιϛ (ἔτους) Ἁδρια[νοῦ ἀπογρ(αφῇ) ἀ]πεγράψ[αν]το· κ̣[αί εἰσιν·]
4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69α[⁦ -ca.?- ⁩]
70Ζωι[δοῦν ⁦ -ca.?- ⁩]
μη(τρὸς)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
απ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τωπ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ-]
φʼ ἑτερ[⁦ -ca.?- ⁩]
75ἐν̣ ἐπιγ̣[εγ(ενημένοις) ⁦ -ca.?- ⁩]
(ἐτῶν) ε· καὶ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Διοδω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
προσαπ̣ο̣γρ[αφ- ⁦ -ca.?- ⁩]
(ἔτους) ι [Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου]
80Ἐπεὶφ κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 2.32. l. υἱὸς
^ 2.33. l. θυγατέρα
^ 2.36. l. πατέρα τηθίδα
^ 2.41. l. προκεχειρισμένῳ
^ 3.56. l. θυγατέρα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

col. I [fragmentary];col. ii;To Eudymos, strategos of the Arsinoite nome, Herakleidou meris, and to Hermaios, also called Dryton, royal secretatry of the same division, and to Herakleidou and Eubulos, secretaries of the metropolis and to Herakleides, chief, and his fellow collectors of money-taxes of the metropolis, and to Herodes, amphodarch of the quarter of the Hiera Pyle ("Sacred Gate"), and to Maron laographos of the same quarter:;From Philippiaina, daughter of Zoilos, son of Apollonios, enrolled in the house census on another memorandum in the qurater Moeris with her legal representative, her husband Ploution son of Komon, catoecus of the 6475. I ownin the same quarter Moeris a fourth part of a fourth share of a house and two-thirds of a second (house) in which I declare the following persons for the house to house census of the past second year of Hadrian Caesar our lord in the quarter of the Hiera Pyle in which also they were returned in the house to house census of the seventh year of the divine Traianus. They are, including those in the second house, Zois, daughter of Herakleides, son of Sokrates, aged 53: her son Sokrates son of Dioskoros who has passed his examination, aged 32, without distinguishing mark; a daughter Aphrodous, aged 13; another daughter Aphrodous, married to her brother Sokrates mentioned above, aged 28; and the elderly paternal aunt of the foregoing who lives with Sokrates, Isarous, aged 70. Therefore I give in (the declaration) to the appointed strategos and to all the others. Year 3 of Hadrianus Caesar our Lord, Phamenoth 22.;To Protarchos, strategos of the Arsinoite nome, Herakleidou meris, Hermaios royal secretary of the same division, Maron secretatry of the metropolis, Didas collector of Moeris, Ptolemaios amphodarch, Dios laographos, and Antoninos also called Hermaios , appointed official, from Ploution son of Komon son of Heron, his mother being Ptollarous, also called Ptolema, daughter of Apollonios, catoecus of the 6475, enrolled in Moeris quarter.;col. iii;...on another memorandum:;There belongs to me in the quarter of Apollonios Parembole a ... share of a house in which I declare the following residents for the house census of the past 16th year of Hadrianus Caesar our lord, in the quarter of ...;Sokrates son of Dioskoros, of the selected class, aged 46, without distinguishing mark, and his ... wife who is registered as his wife and sister born of the same mother, Aphrodous, aged 42, both registered for the 2nd year in the Hiera Pyle; and their children, Dioskroros enrolled in the birth register, aged 12; and Onesimos enrolled in the birth register, aged 10; and Asklas, enrolled in the birth register, aged 8; and a daughter Zoidous, aged 6; and Herais, aged 2. therefore I hand in the memorandum to the srategos appointed and to all the other officials. Year 17 of Hadrianus Caesar our lord, Epeiph 28.;To Maximos also called Nearchos, strategos, Herakleides, royal secretatry of the Arsinoite nome, Herakleides meris, and Sabinos and Antoninos, secretaries of the metropolis:;From Isidora daughter of Heron third, son of Heron, her mother being Isidora daughter of Asklepiades, declared and registered through another memorandum in the quarter of Apollonios Hierakeios with her legal quardian, Asklepiades, son of Asklepiades. There belongs to me in the quarter Moeris a fourth share of a house and courtyard in which I hereby declare as residents for the house to house census of the past 9th year of Antoninus Caesar our lord (in the quarter) in which also they were enrolled in the census of the 16th year of Hadrianus ... ;col. IV;[fragmentary]