Papyri.info

sign in

sb.20.14375 = HGV SB 20 14375 = Trismegistos 23723 = bgu.4.1180DDbDP transcription: sb.20.14375 [xml]

12 BC Alexandria
[Reprinted from: bgu.4.1180] BGU 4,1180

κολ(  )
Πρ[ωτ]ά̣ρ̣[χωι]
παρὰ Μάρκου [  ̣  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣τρίο(υ) Μάρκο(υ) υἱο(ῦ) Α̣  ̣ι̣  ̣ι̣α̣ σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣ι̣ώ̣τ̣ο̣υ̣ [τῶν ἐκ τῆς   ̣  ̣ λεγε-]
ῶνο̣(ς) σ̣π̣ε̣ί̣ρ̣[η(ς) τ]ρ[ί]τ̣ης κεντεριωνίας Ἀτιλ̣ίου [καὶ παρὰ Μαρίου τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5Πέρ(σου) τ̣ῆ̣(ς) ἐ̣πι̣γ̣ο̣(νῆς) [καὶ τῆς τού]τ̣ο̣υ̣ γυναικ(ὸς) Θαήσιος τῆς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ μετὰ κυρίου τοῦ]
ἀνδρὸ̣(ς) συνχωρ[οῦ(σιν)] Μ̣ά̣ρ̣ι̣ο̣(ς) καὶ Θαῆσις ἔχε(ιν) παρὰ τοῦ Μάρκ(ου) δ̣ι̣ὰ̣ χ̣ε̣ι̣ρ̣ὸ̣ς̣ ἐ̣ξ ο̣ἴ̣κ̣(ου)
ἀργυρίο(υ) Πτολ(εμαικοῦ) δρ[α]χ(μὰς) διακοσίας ἀτόκο̣υ̣ς ἐπάναγκες α[ὐ]τ̣ή̣ν̣ τε κ̣α̣ὶ̣ Μ̣ά̣ρ̣ι̣ο̣(ν)
ὑπὲρ τ̣ό̣(κων) το(ῦ) ιη (ἔτους) Καίσαρος χορηγήσ(ειν) τῶι Μάρκωι ξύλων παπυρικῶν ἀνκάλας(*)
μὲν δισμυρίας ἑξάνκαλα δὲ φορτία τρισχίλια π̣εντα[κ]ό̣σ̣ια ἐξ οὗ ἔχ̣ο̣υ̣σ̣(ιν)
10ἐν μισθώσ(ει) ἕλους παπυρικοῦ παραδι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣ν̣ τ̣η̣- ca.19 -
- ca.14 - ὅ̣σ̣ων ἐὰν λάβῃ παρʼ αὐτῶ(ν) καθʼ ἡμέρ(αν) ἑ̣κ̣ά̣σ̣τ̣η̣(ν) - ca.10 - α̣υ̣τ̣ο̣(  )
δ̣ω̣ς̣(  ) καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣χρ  ̣(  ) π̣ρ̣ο̣σ̣τιμαα διαλογιζομε(ν- ) ἑκάστου ε̣κ̣α̣τ̣ε̣ρ̣ο̣ς̣ ε̣ν̣η̣ι̣-
λασ  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ξ  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣α̣  ̣ζευγε δὲ δέκα τρίτον ὁ δὲ Μάριο(ς) καὶ Θαῆσις τ̣ε̣λ̣έ̣-
σουσι τῶι Μάρκωι εἰς τὰς τοῦ ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) διακοσίας ἀπὸ Παῦνι τοῦ ἐνε-
15σ̣τ̣ῶ̣τ̣ο̣ς̣ ι̣η̣ (ἔτους) Καίσαρος ἐπὶ το(ὺς) λοιπ(οὺς) μῆ(νας) ἓξ καθʼ ἑκάστη(ν ἡμέραν) ἀργυ(ρίου) ν μίαν ε  ̣ε
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μηνὶ μηδεμίαν ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ ἡμέραν κοιλὴν ποιη-
σ̣ά̣μ̣ε̣ν̣ο̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ειν τῶι Μάρκωι τὰ ξύλα ε̣ἰ̣ς̣ τ̣  ̣(  )   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣( ) ἢ εἰς ὃ̣
[ἐὰν αἱρῆται]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο(  ) ακ̣εφου τοῖς ἰδίο(ις) αὐτῶ(ν) δαπανήμασι ἀποδι-
[δόντες]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀρεστὰς καὶ φορτία εχε  ̣  ̣  ̣η ὡ̣ς καθή(κει) κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
20  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ταῖς αὐταῖς ἐ̣ν̣ γ̣έ̣ν̣ε̣ι̣ ἀνε  ̣(  )   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῖ̣ς̣ ἐ̣π̣ὶ̣ τὸν προκ(είμενον) χ̣ρ̣όν̣ον α̣ν̣α̣- ca.12 -
- ca.11 - ξύλα μηδὲ διέλκειν τ̣ὴ̣ν̣ κ̣α̣θ̣ʼ ἡ̣μ̣έ̣ρ̣α̣(ν)
τ̣ῆ̣ς̣ - ca.9 -ίας χορηγίαν ἢ καθʼ ὃ ἐὰν παραβαίνω(σιν) ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣
αὐτο(ὺς) παραχ̣ρ̣ῆ(μα) ἀγωγίμο(υς) καὶ συνέχεσθαι μέχρι τοῦ ἐκτῖσαι τὰ̣ς
25μὲν τοῦ ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) σ ἢ ὃ ἐὰν ᾖ λοι(πὸν) σὺν ἡμιολ(ίᾳ) καὶ τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [βλά-]
β̣η̣ καὶ δαπ(ανήματα) κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣π̣ί̣τ̣ι̣μ̣ο̣(ν) (δραχμὰς) σ τῆς πράξεως γενομέ(νης) ἐ̣ξ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ὄ̣ν̣τ̣ω̣(ν) ἀλληλεγγύων εἰς ἔκτεισ(ιν) καὶ ἐξ ἑνὸ(ς) καὶ ἐξ οὗ ἐὰν αἱρῆ(ται) καὶ τ̣ῶ̣ν̣
ὑπαρχ(όντων) αὐτοῖς πάντω(ν) καθάπ(ερ) ἐγ(*) δίκ(ης) ἀκύρω(ν) οὐσῶν κ̣α̣ὶ̣ ὧ̣ν̣ ἐ̣ὰ̣ν̣ ἐ̣π̣ε̣-
νένκωσιν(*) πίστε(ων) πασῶ(ν) σκέπ(ης) πάση(ς) καὶ - ca.15 -
30  ̣  ̣  ̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῖ̣ς̣ ὧν ἐὰν λαμβάνῃ καθʼ ἡμέρ(αν) - ca.14 -
τιμ̣ας καὶ μὴ διέλκειν μηδὲ ἐξεῖναι αὐτῶι [πρὸ τοῦ]
προκ(ειμένου) χ̣ρόν(ου) ἐνκαταλιπεῖν(*) τὸν τῶν ξύλων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
πληρωθ̣έ̣ν̣τα δὲ ταῖς τοῦ ἀργυ(ρίου) (δραχμαῖς) σ̣ καθὼς πρό[κ(ειται) βεβαιώσειν]
τή(ν)δε τὴ(ν) συνχωρη(*) ἢ καὶ αὐτὸν ἐ̣κ̣τ̣ί̣σ̣ε̣ι̣ν̣ ὃ ἐὰν [ὀφιλήσῃ]
35πρὸς τὴν τ̣η̣μ̣η̣(*) σὺν ἡ(μιολίᾳ) καὶ τὸ ἴσον ἐπίτιμον. ἀξ(ιοῦμεν).
(ἔτους) ιη̣ Καίσαρος Φαρμο(ῦθι).

Apparatus


^ 8. l. ἀγκάλας
^ 28. l. ἐκ
^ 28-29. l. ἐπε |νέγκωσιν
^ 32. l. ἐγκαταλιπεῖν
^ 34. l. συγχώρησιν
^ 35. l. τιμὴν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.