Papyri.info

sign in

sb.20.14566 = HGV SB 20 14566 = Trismegistos 38494DDbDP transcription: sb.20.14566 [xml]

VI/VII spc Aphrodito

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣α, ἰνδ(ικτίωνος) η̣· τοῖς
ἐλαιουρ(γοῖς) Ἀφροδ(ίτης)· παράσχ(εσθε) τοῖς
κυ̣ρ(ίοις) μ̣[ο]υ̣ β̣[ου]κ̣ε̣λλαρ(ίοις) ἐ̣λ̣α̣ί̣ο̣υ̣ ξέστ(ην)
ἕ̣ν̣α̣ ἥμ̣ι̣σ̣υ̣, γί(νεται) ἐλ(αίου) ξ(έστης) α 𐅵 μ(όνος).
5Ψ̣οι βοηθ(ὸς) στοιχ(εῖ).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.