Papyri.info

sign in

sb.20.15013 = HGV SB 20 15013 = Trismegistos 23845DDbDP transcription: sb.20.15013 [xml]

VI spc Phthla

† δέδωκεν Ἀ̣π̣ολλ̣ῶ̣ς̣ Δ̣ιοσκώρου(*) δ(ιὰ) Φ̣ο̣ι̣β̣άμμωνος Τριαδέλφου εἰ̣ς̣ λ[όγ](ον) δημό̣σ̣ιον κωμ(η)τ(ικῶν) κώ̣μ̣(ης) Φθλᾶ β
κ̣α̣τ̣[αβο]λ̣(ῆς) κ̣α̣νόνος π̣ρώτ(ης) ἰνδ(ικτίωνος) κεράτια ἓξ τ̣έ̣ταρτον, γ̣ί̣(νεται) κ̣(εράτια) ϛ δ´ ζ(υγῷ). ὁ μεγαλοπρεπέστα(τος) παγ̣α̣ρ̣χ̣ον(*) Ἰουλ̣ιαν̣[ὸς]
[ἰλλούστρ]ι̣ος δ̣ι̣ʼ ἐ̣μ̣οῦ Πνίννου βοηθ(οῦ) στοιχεῖ μοι τὸ ἐντάγιον ὡς πρόκ(ειται). ἡ ἁγία τ̣ρ̣ι̣άς. Traces
[† δέδωκεν] Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣ῶς Διοσκόρου δ(ιὰ) Φοιβάμμωνος Τριαδέλφ(ου) εἰς λόγον δημόσιον̣ κω̣μ̣(η)τ(ικῶν) κ̣[ώμ(ης)]
5Φ̣θ̣λ̣ᾶ̣ γ̣ κα̣τ̣[αβ]ολ(ῆς) κ̣ανόν̣ος πρώ̣τ(ης) ἰνδ(ικτίωνος) κ̣ερά̣τια ἓ̣ξ τρί̣το̣ν̣ δω̣δ̣έκατ̣ο̣ν̣, γ̣ί(νεται) κ̣(εράτια) ϛ̣ γ̣´ ι̣β̣´.
ὁ ἐν̣δ̣οξ(ότατος) [πά]γ[α]ρ̣χ̣(ος) Ἰο̣υ̣λ̣ι̣α̣[νὸς ἰλ]λ̣ο̣ύ̣[στρ(ιος) διʼ ἐμ]οῦ̣ Πνίννου β̣οηθ(οῦ) ἐξ[έδω]κ̣(α) τὸ ἐντ̣ά̣γ̣ιο̣[ν ὡς] π̣ρ̣ό̣κ̣(ειται).
ἡ̣ ἁγία τ̣ριά[ς.]

Apparatus


^ 1. l. Διοσκόρου
^ 2. l. πάγαρχος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.