Papyri.info

sign in

sb.20.15015 = HGV SB 20 15015 = Trismegistos 23846DDbDP transcription: sb.20.15015 [xml]

VI spc (520/1, 535/6, or 550/1) Phthla

Traces 2 lines
3γί(νεται) χρ(υσοῦ) κερ(άτια) ιϛ 𐅵̣ ι̣β̣´ ζ(υγῷ). ὁ̣ ἐ̣ν̣δοξ̣(ότατος) π̣ά̣γαρχος Ἰουλιανὸς ἰλλούστρ(ιος) δ̣ι̣ʼ ἐ̣μ̣ο̣ῦ̣ Πν[ίν]νου βοηθ(οῦ) στοιχεῖ μοι
των(*) κερ(άτια) δ̣ε̣κ̣α̣ὲ̣ξ ἥ̣μ̣ι̣σ̣υ̣ [δωδέκ]ατον ζ(υγῷ) ὡς πρόκ(ειται).
5ἡ ἁγία τριάς. (καὶ) διαγραφ(ῆς) κ(εράτιον) α 𐅵 γ´ ιβ´.
† δέδωκεν Ἀπο̣λ̣λ̣ῶ̣ς Δ̣ι̣οσκώρου(*) δ(ιὰ) Φοιβαμμων(*) καὶ Μηνᾶ εἰς λόγον δημόσιον κωμ(η)τ(ικῶν) κώ̣μ̣(ης) Φ̣θ̣λ̣ᾶ̣
γ καταβολ̣(ῆς) τεσσαρ̣η̣σ̣καιδε̣κ̣άτης̣(*) ἰ̣ν̣δ̣(ικτίωνος) χρυσοῦ κεράτ̣ι̣α δεκα̣ὲξ τρίτον δωδέκατον, γί(νεται) κ(εράτια) ιϛ γ´ ι̣β̣´.
[ὁ ἐνδοξ(ότατος) πάγαρχ(ος) Ἰουλιανὸς ἰλ]λ̣ο̣ύ̣σ̣τ̣ρ̣(ιος) δ̣ι̣ʼ ἐ̣μ̣ο̣ῦ̣ Πνί̣ν̣ν̣ο̣[υ] βοηθ(οῦ) σ̣τοι̣χεῖ τον(*) κερ(άτια) δεκ̣α̣ὲξ τ̣ρ̣ί̣τ̣ο̣ν̣ δ̣ω̣δ̣έ̣-
[κατον ὡς πρόκ(ειται). ἡ ἁγία] τρ̣ι̣ά̣ς̣.

Apparatus


^ 4. l. τὰ
^ 6. l. Διοσκόρου
^ 6. l. Φοιβάμμωνος
^ 7. l. τεσσαρεσκαιδεκάτης
^ 8. l. τὰ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.