Papyri.info

sign in

sb.20.15159 = HGV SB 20 15159 = Trismegistos 23906 = p.lond.3.902DDbDP transcription: sb.20.15159 [xml]

AD 129 or 130 Hermupolis Magna
[Reprinted from: p.lond.3.902] P.Lond. 3,902

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ χει-]
ρισθεὶς ἐ̣πὶ̣ τύξει̣
τοῦ ἐν̣ Ἑρμ̣οῦ̣ πόλ(ει) ἐκ-
πεπτ̣ω̣μ[έ]ν̣ου ἄρτου
5πρὸς παροχὴν τοῦ
μεγίστου Αὐτοκράτορο̣ς
Ἁδριανοῦ Καίσαρος το̣ῦ
κυρίου ἕ̣ως ἂν   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τεύσωσι τὸ κατʼ ἄνδρα
10τῶν δεόν̣των   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
οἳ κ(αὶ) πο̣λ(  ) τ̣  ̣  ̣(  ) [  ̣]  ̣ν̣τ̣ι̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δ̣ο  ̣ς̣ ἢ ἔνοχ̣[ο]ς εἴ[ην]
τῶι ὅρκωι̣. [(ἔτους)   ̣  ̣, ⁦ -ca.?- ⁩]
κθ̣. Χαι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὤ-]
15μοσα τ̣[ὸ]ν̣ προκ̣(είμενον) ὅ̣ρ̣κ̣ο̣ν̣.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.