Papyri.info

sign in

sb.22.15302 = HGV SB 22 15302 = Trismegistos 78953DDbDP transcription: sb.22.15302 [xml]

V spc Hermupolis Magna

FrB,1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1υ̣ϙϛ
β Π̣α̣(ῦνι)
κρ̣(έως) [ρλ]γ̣
κρ̣(έως) π̣α̣ι̣(δίων) ξ̣ϛ
5λω̣β̣ί̣(ων) λ̣ϛ
Traces 4 lines
10ὀψ̣α̣ρ̣(ίου) ι
φοη
γ̣
κρ(έως) ρ̣λ̣γ
κρ̣(έως) [ξϛ]
15λ̣α̣χ̣άν(ου) [⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 4 lines
FrB,2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20ε
κρ(έως) ρλ̣γ
κρ(έως) π̣[αι](δίων) [ξ]ϛ̣
ᾠὰ β [ιβ]
π̣αιδ(ίων) ἄ̣ρ[των ⁦ -ca.?- ⁩]
25λ̣α̣χά[ν(ου) ⁦ -ca.?- ⁩]
ἁλ̣ῶ̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
ὀ̣ψ̣α̣ρ̣[(ίου) ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
φ[⁦ -ca.?- ⁩]
30ϛ̣
κρ̣(έως) ρ[λγ]
κρ(έως) ξ[ϛ]
ᾠ̣ὰ̣   ̣
π̣α̣ι̣δ(ίων) ρ̣μ
35κολ(οκυνθῶν)   ̣
λαχ̣ά̣ν̣(ου) λ
φ̣κ̣[ζ]
FrB,3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38Traces 8 lines
46[κρ(έως)] σξϛ
κ̣[ρ(έως)] παι(δίων) ξϛ
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩   ̣  ̣ ρξϛπγ
λ̣[ου]κ̣(ανικῶν) ριϛ
50ἰσ̣[ικ(ίου)]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrB,4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ὀ]ψ̣α̣ρ(ίου) πα
κολοκ(υνθῶν) λ
λαχάν(ου) κ
55δορακί̣(ων) [⁦ -ca.?- ⁩]
π̣ε̣π̣ο̣νί(ων) [⁦ -ca.?- ⁩]
ὀν̣[υ]χ̣(ίων) κ̣ϛ̣
ψ̣δ̣
ιβ
60κρ(έως) ρλγ
κρ(έως) παι(δίων) ξϛ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ξϛ(*)
λουκα(νικῶν) ρ̣ι̣ϛ̣
ἰσικ(ίου)   ̣  ̣
65ὀνυχ(ίων)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λαχ[ά]ν(ου) [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ψ̣λ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrB,5
ι̣γ
70κ[ρ(έως) ⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line
72[⁦ -ca.?- ⁩] κδ
παιδί(ων)
  ̣  ̣  ̣ κδ
75[υ]κδ
ι̣ζ̣
κρ(έως) ρ̣λ̣γ̣
κρ(έως) παιδ(ίων) ξϛ
λεπτ  ̣  ̣(*)   ̣  ̣
80  ̣  ̣  ̣
[λ]αχάν(ου)   ̣  ̣
ᾠὰ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 2 lines
FrB,6
85π̣ε̣πονί̣(ων) κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
π̣α̣ι̣δ̣(ίων) λ̣  ̣
ἀρμε̣ν̣ί(ων)   ̣
υμβ
ιη
90κρ(έως) ρλγ̣
παιδί(ων) ξϛ
[π]ε̣πον̣(ίων) ζ
[λ]αχ(άνου) κ  ̣
[παι]δί(ων) [⁦ -ca.?- ⁩]
95[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]γ̣
φ̣ι̣θ
κ̣
κρ(έως) ρ̣λ̣γ
κρ(έως) παι(δίων) ξϛ
100νεφρί(ου)   ̣ϛ
ᾠὰ̣ θ ν̣δ
  ̣  ̣  ̣  ̣
πεπον(ίων) ι  ̣
παιδί(ων)   ̣
105υν
κα
[κρ(έως)] {παιδί(ων)} ρ̣λ̣γ̣
π̣α̣ιδ(ίων) ξ̣ϛ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
110[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ ρ  ̣
FrB,7
συκαμί(νου) ξϛ
ᾠ̣ὰ̣ δ κδ
παιδ(ίων) ρ̣μ
φ̣κη̣
115κβ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ο̣σμ  ̣αμι   ̣  ̣  ̣
[κ]ρ̣(έως) π̣α̣ι̣δί(ων) ξϛ
λ̣αχ(άνου) κ
π̣επ̣ο̣ν(ίων) ξδ
Traces 4 lines
124κρ(έως)   ̣  ̣( ) ρ̣λ̣γ̣
125κρ(έως) π̣αιδ̣(ίων) ξϛ
κολοκ(υνθῶν) [⁦ -ca.?- ⁩]
λαχ̣ά̣(νου) [⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 3-4 lines
FrB,8
κ̣ρ̣(έως) [⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 4 lines
137φξθ
υλζ
Traces 13 lines
FrB,9
[κθ]
κ̣ρ̣(έως) ρ̣λγ
κ̣ρ̣(έως) ξϛ
155σ̣ύ̣κ̣ων λϛ
  ̣  ̣  ̣
ᾠ̣ὰ̣ δ̣ κ̣δ
  ̣  ̣  ̣ λ̣α̣
  ̣  ̣  ̣(*) η̣
160υπθ
λ̣   ̣  ̣  ̣  ̣(*)
κ̣ρ̣(έως) π̣αιδ(ίων) ξ̣ϛ̣
  ̣  ̣  ̣ κ̣  ̣
Traces 2 lines
166λα̣χ̣(άνου) η̣
δ̣[ο]ρ̣ακ̣(ίων) [  ̣]δ
τδ
[α]
170κ̣ρ(έως) [ρλ]γ̣
κ̣[ρ(έως) π]α̣ι̣δ̣(ίων) [ξϛ]
[λα]χ̣ά̣ν̣(ου) δ
ᾠὰ δ κδ
  ̣  ̣  ̣ λγ
175  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
σξγ
[β]
[κ]ρ̣(έως) [ρλγ]
[κ]ρ̣(έως) [ξϛ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrB,10
180λ̣[ο]υ̣κ̣(ανικῶν) ρ̣ε
π̣επονί(ων) λγ̣
ᾠ̣ὰ δ̣ κ̣δ
μο̣ρί(ων) ι
τ̣ξ̣δ
185δ
κ̣ρ(έως) ρλ̣[γ]
κρ̣(έως) ξ̣ϛ
λ̣[αχάν(ου)] κδ
π̣[επον]ί̣(ων) κ̣ε
190κ̣[ιβα]ρ(ίων) ιβ
σ̣ξ
ε̣
κρ(έως) ρλγ
κρ(έως) ξϛ
195λαχ(άνου) κδ
ᾠ̣ὰ ε̣ λ
πεπον(ίων) κ
ἀριδ̣ί̣(ου) δ
[σ]ο̣ζ̣
200ϛ
κρ(έως) ρ̣λγ
κρ(έως) ξ̣ϛ
λα̣χ̣ά̣ν̣(ου) κδ
Traces 4 lines
FrB,11
λ[ο]υκ(ανικῶν) ριϛ
ᾠὰ ε λ
210νίτρ(ου) κε
λωβί(ων) ιβ
λαχά(νου) ιϛ
ὀνυ̣χ(ίων) ρ
ἰσικί(ου) νη
215ὀψαρ(ίου) πγ
ψγ
θ
κρ(έως) ρλγ
κρ(έως) ξϛ
220λαχάν(ου) κδ
παιδ(ίων) λαχ(άνου) η
ᾠὰ ε λ
μήλ(ων) μδ
δορακί(ων) θ
225πλο̣ρ̣τη(*) οε
τπθ
ι
[κρ(έως)] ρ̣λ̣γ̣
[κρ(έως)] ξϛ
230ᾠ̣ὰ̣ ε λ
λ̣α̣χ̣ά̣ν̣(ου) η
  ̣  ̣  ̣ λ̣γ̣
μήλ(ων) ν
πεπο(νίων) ιϛ
235  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣
τλϛ
ια
κρ(έως) σξϛ
κρ(έως) ξϛ
240λωβί(ων) ν
λ̣αχάν(ου) η
μ̣ή̣λω(ν) η
[π]επον(ίων) κ
[τ]α̣ρίχ(ου) η
245[π]επο̣ν̣(ίων) η
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ ιϛ
[⁦ -ca.?- ⁩]ν(  ) ι̣  ̣
FrB,12
στ̣α̣ρν̣ι(  )(*) ρ
ὀνυχ(ίων) ξ̣ϛ
250χκδ
ιβ
κρ(έως) ρλγ
κρ(έως) ξϛ
πεπον(ίων) κε
255λωβίων ν̣
λεπτολ(αχάνου) η̣
λαχαν{ν}ί(ου) κϛ
ᾠὰ β ι̣β
ὀψαρ(ίου) πδ
260ὀνυχ(ίων) πγ
υπζ
ιγ
κρ(έως) ρλγ
κρ(έως)   ̣  ̣
265κρ(έως) ξϛ
λαχ(άνου) κ
Traces 1 line
268Traces μ
λ̣α̣χ̣(άνου) κ(υρίων) ρ̣δ̣
270ὀν̣υ̣χ(ίων) ι̣γ
κολοκ(υνθῶν) κ
ᾠὰ η μη
Αρξζ̣
ιδ
275κρ(έως) ρ̣λγ
κρ(έως) ξ̣ϛ̣
λαχ(άνου) [⁦ -ca.?- ⁩]
λωβί<ω>ν ν̣
ᾠ̣ὰ̣ ε̣ λ̣
280π̣επον(ίων) [⁦ -ca.?- ⁩]
ὀνυ̣χ(ίων) [⁦ -ca.?- ⁩]
υ̣[λ]θ̣
ι[ε]
κρ(έως) ρ̣λ̣γ
285κρ(έως) ξ̣ϛ
FrB,13
λαχ(άνου) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
λωβί[(ων) ⁦ -ca.?- ⁩]
ὀ̣ν̣υ̣χ̣(ίων) ι̣γ̣
τιβ
290ιϛ
κρ(έως) ρλγ̣
κ̣ρ̣(έως) [ξϛ]
λωβί(ων)   ̣  ̣
λαχ(άνου) κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
295σύκ(ων) κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ᾠὰ̣ δ κδ̣
[π]α̣ι[δ(ίων)]   ̣δ̣
[υ]π̣ϛ
[ιζ]
300κ̣ρ̣(έως) [π̣]
κ̣ρ(έως) π̣α̣ι̣(δίων) ξϛ
λωβί(ων) λ
λαχάν(ου) η
πεπον(ίων) κ
305⟦κ̣υτ̣ρῶν   ̣  ̣
σνζ
ιη
κρ(έως) ρλγ
κρ(έως) ξϛ
310λωβ̣ί̣(ων) λ
λαχ(άνου) [⁦ -ca.?- ⁩]
ἑπτ̣ι(*) ὀνυχ(ίων)   ̣
ὀ̣ψ̣αρ(ίου) κ̣δ̣
χ
FrB,14
315πο̣υλ(λίου) κ̣
ι̣θ
κρ(έως) ρλγ
κρ(έως) π̣α̣ι̣(δίων) ξϛ
λω̣β̣ί(ων) λ
320λαχ(άνου) η
πεπο[ν(ίων)] ι̣α̣
σ[μ]η
κ
κρ̣(έως) ρλγ
325κ[ρ(έως) πα]ιδ̣(ίων) ξϛ
κρ(έως) προ̣β̣(ατικοῦ) ρ
πεπο(νίων) λ
λαχ(άνου) η
λωβί(ων) κ̣β
330τ̣
κ̣[α]
κρ(έως) [ρ]λγ
κρ(έως) παι(δίων) ξϛ
λ̣ω̣βί(ων) λ
335λαχ(άνου) η
σύκ(ων) ιε
πεπον(ίων) κε
ᾠὰ ϛ κδ
τβ
340κβ
κρ(έως) ρλγ
κρ(έως) π̣[αι]δ̣(ίων) ξϛ
λαχάν̣(ου) κ̣δ
σύκων κδ
345  ̣  ̣  ̣α̣ν̣(  ) κε
[ᾠ]ὰ β̣ ιβ
  ̣  ̣  ̣  ̣νδ̣  ̣(  ) ν
τλε
FrB,15
κγ
350κρ(έως) ρ̣[λ]γ̣
κρ(έως) ξϛ
λωβί(ων) λ
ᾠὰ δ κδ̣
σύκων̣ ι̣δ̣
355λαχ(άνου) κ̣
σπ̣ζ
Σαμουῆλ
κδ
κρ(έως) ρ̣λ̣γ
360ὀνυχ(ίων) ριϛ
π  ̣  ̣  ̣ ρ
λωβί(ων) λζ̣
  ̣  ̣ο̣νν̣(  ) ιβ
σ̣ύκω̣ν β̣
365παιδί(ων) η
σκυτεῖ ὑπὲρ σάγου ρξϛ
φοδ
κε
κρ(έως) σξϛ
370λωβ(ίων) λϛ
ἁ̣[λ]ῶ̣ν κε
λαχ(άνου) η
πουλ(  ) ᾠῶν κδ̣
τ̣ξ̣
375κϛ̣
κρ(έως) ρ̣λ̣γ
κ̣ρ̣(έως) π̣α̣ι̣(δίων) ξ̣ϛ̣
ἄρ[τ]ω̣(ν) κα̣θ̣αρ̣(ῶν) δ̣
πουλ(  ) ᾠῶν ιβ
380κ̣ο̣λ̣οκυ(θῶν) ιβ
FrA,16
⟦λ̣ά̣χ̣α̣να η̣
κο̣λοκ(υνθῶν) ιβ
λ̣α̣χ̣άν(ου) η
σμζ
385κζ
κρ(έως) ρλγ
λαχ(άνου) λγ
[κι]β̣α̣ρ(ίων) κε
π̣επον(ίων) μ
390κ̣ολο̣κ̣(υνθῶν) ιζ̣
[π]α̣ι̣δ̣ί̣(ων) λαχ(άνου) η
Α̣τοϛ
κ̣η
κρ(έως) ρλγ
395προβάτου ρν
κολοκ(υνθῶν) μ
ἁλῶν κ̣ε̣
πεπον̣(ίων) ι̣β
Τινῖ ρ
400ὁ(μοῦ)(*) υξ̣
κθ
κρ(έως) ρλγ
κ[ρ(έως) πα]ι̣δ̣(ίων) [ξϛ]
κυτ[ρ(ῶν)]   ̣  ̣
405κιβαρ(ίων) [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣κυ  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣ο(  ) ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ξ  ̣[  ̣]  ̣(*) ϙ  ̣
αμ  ̣(  )   ̣  ̣
410ὀν[υ]χ(ίων)   ̣
υ̣λ̣
λ̣
κ̣ρ̣(έως) ρ̣λ̣γ̣
[κρ(έως)] πα̣ι̣[δ(ίων) ξϛ]
415ἔδοθη Σαμ̣ο̣υ̣ῆλ [ψζ]
ϡϛ
FrA,17
[α]
κρ(έως) σξ̣[ϛ]
λαχάν̣(ου) [⁦ -ca.?- ⁩]
420  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ρ̣γ
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣
κ[⁦ -ca.?- ⁩]
ὀ̣ψ̣[αρ(ίου) ⁦ -ca.?- ⁩]
λαχ(άνου) λγ
425θερμί(ου) ι
[στ]α̣φ̣υ̣λ̣(ῶν) λβ
οἴνου δ̣α̣π(  ) ρλ̣
φλθ
β
430κρ(έως)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣(*)
κρ(έως) παι[δ(ίων) ξ]ϛ
λαχ[άν(ου) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣
435ριζ̣
γ̣
[κρ(έως) ρλ]γ
[κρ(έως) παιδ(ίων) ξ]ϛ̣
[⁦ -ca.?- ⁩](*) λϛ̣
440[θερ]μί(ου) <ι>δ
[ὀψ]α̣ρ(ίου) λγ
σ̣π̣β̣
δ̣
[κρ(έως) ρ]λγ
445[κ]ρ(έως) π̣α̣ι̣δ̣(ίων) ξ̣ϛ
λ̣[α]χ(άνου) ιθ
πεπον(ίων) [ιζ]
σλ̣ε̣
ε
450κρ(έως) ρλγ
κ̣ρ̣(έως) παιδ̣(ίων) ξϛ
FrA,18
λα̣[χάν(ου) ⁦ -ca.?- ⁩]
θ̣ε̣ρ̣μ̣[ί(ου) ⁦ -ca.?- ⁩]
σ̣λ̣δ̣
455ϛ
κρ(έως) ρλγ
κρ(έως) παιδί(ων) ξ̣ϛ̣
λαχ(άνου) κε̣
σκ̣δ̣
460ζ
κρ(έως) ρλγ
κρ(έως) ξϛ
λαχ(άνου) κε
θ̣ε̣ρμί̣(ου) ι
465σ̣τα̣φυ̣[λ(ῶν)] κ̣δ̣
σύκ(ων) ι̣α̣
ἁλῶν ν
ζό̣̣ͅου(*) ϛ
ἀρτοκρ(έως) λγ
470σ̣ταφυλῆς κδ
τ  ̣  ̣[  ̣]  ̣ι(*)
υϛ
FrA,19
Π̣αχών
κβ φξα
475κγ υλδ
κ̣δ φμε̣
κε τξε
κϛ υοδ
κζ φϙ[⁦ -ca.?- ⁩]
480κη τξδ̣
κθ χνη
υ λυμδ
Παῦνι
α υϙϛ
485β φοη̣
γ̣ φ̣μη̣
δ τπ  ̣
φμα εφοθ̣
ϛ φκζ
490ζ υμ
η ωπβ
θ Ακδ
ι χη
ια ψδ
495ιβ ψλ̣
ιγ φμ
ιδ τν̣ζ
ιε υκε
ιϛ υκ̣θ̣
500ιζ υ̣μ̣β̣
ιη φκ̣δ
ιθ φ̣ι̣θ
κ̣ [ν]
κ̣α̣ φ̣[κ]η
505κβ̣   ̣  ̣θ
[κγ   ̣]λ̣ϛ̣
[κδ] φλϛ
[(μυριὰς) α] Ζψ̣νθ̣μϛ
FrA,20
κε φξθ
510κϛ υλϛ
κζ υν
κη χνη
κθ υπθ
[λ] τδ
515[Ἐπεὶ]φ
α σξγ
β σξγ
γ τξδ
δ σξ
520ε σοζ
ϛ σλϛ
ζ ρϙζ
η ψγ
θ̣ τπθ
525ι τλϛ
ια χκδ
ιβ υπζ
ιγ Αξζ
ιδ υλθ
530ιε τιβ
ιϛπυπϛ
ιζ σνζ
ιη χ
ιθ σμ̣η
535κ τν<θ>
κα τβ
κβ τλε
κγ σπζ
κδ φοδ
540κε τξ
κϛ σμζ
κ̣ζτΑτοϛ
(μυριὰς) α̣ Δφνδ
FrA,21
κη υξ
545κθ υλ
[λ] ϡ̣ϛ̣
Με̣[σο]ρὴ
α φλθ
β ριζ
550γ σπβ
δ σλε
ε σλδ
ϛ σκδ
ζ υϛ
555η̣
Γρξηο
——
(μυριάς) α Ζψ̣[μ]ϛ̣
(μυριάς) α Δ̣φν̣δ
Γρ̣[ο]
560(μυριάδες) γ̣ Ευ̣ο
FrA,22
[η] τκδ
[θ] υοη
[ι] σλϛ
[ια] ψ̣ι̣η
565[ι]β̣ [σ]ο̣δ
ι̣γ τξδ
ιδ̣ σμζ
ι̣ε φβ
ι̣ϛ̣ τιβ
570ιζ τβ
ιη̣ τ̣μβ
ιθ τλε
κ σνγ
κα σοθ
575κβ υλζ
κγ̣ τα̣
κδ̣ τι̣δ
κ̣ε̣ ψλα
κ̣ϛ ψλϛ
580κζ υκε
κη̣ υ̣ξγ
κθ̣ χξϛ
λ σϙβ̣
ἐπαγο̣(μένων) α υνϛ
585β   ̣ ψ̣κ̣δ
[γ] ψ̣ι̣δ
[δ] φ̣ν̣θ
ε υε̣
Θὼ̣θ α τ̣μζ
590β̣ ψ̣μ̣θ̣
γ̣ φε
ἀρ(γυρίου) (μυριὰς) α Γωϙα
FrA,23
[δ ⁦ -ca.?- ⁩]
ε̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
595ϛ   ̣  ̣
ζ χλ̣β̣
η ωϙϛ
θ ψμδ
ι σμη
600ια τπζ
ιβ υιη
ὁ̣μ̣(οῦ) Δωπζ
(μυριὰς) α Ηψοη
FrA,24
Μεσορὴ η
605κρ(έως) ρ̣[λγ]
κρ(έως) παι(δίων) [ξϛ]
λαχάν(ου) [⁦ -ca.?- ⁩]
παιδί(ων) [⁦ -ca.?- ⁩]
ᾠὰ γ ι̣[η]
610ᾠὰ ι [ξ]
βατανί(ου) [⁦ -ca.?- ⁩]
τκ̣[δ]
θ μι(  ) χ
κρ(έως) ρλγ̣
615κρ(έως) παι(δίων) ξϛ
ὀνυχ(ίων) ρ
λουκ(ανικῶν) κ̣ζ̣
σ̣
λωβί̣(ων) λ̣ϛ̣
620λαχ(άνου) παι(δίων) η̣
θερμί(ου) η
υοη
ι̣
κρ(έως) π̣ρ̣ο̣β̣(ατικοῦ)   ̣  ̣  ̣
625κ̣ρ̣(έως) παι(δίων) ξϛ
σύκ̣(ων) μ
κολοκ(υνθῶν) λβ
παιδ(ίων) λαχ(άνου) η
σύκων ιϛ
630πεπον(ίων) κε
μήλων ν
σλζ
ια
κρ(έως) ρ̣λ̣[γ]
635κρ(έως) ἐντερ(ίνου) τ̣ξ̣
κρ(έως) παιδ̣(ίων) ξϛ
ἀριδί(ου) λ̣θ̣
λαχάν(ου) ιβ
παι(δίων) λαχ(άνου) η̣
640ὀνυχ(ίων) ρ
ψ̣ιη
Βρν̣ϛ̣
FrA,25
[ιβ]
κ̣ρ̣(έως) [ρλγ]
645[κρ(έως) π]α̣ι̣δ̣(ίων) [ξ]ϛ
λ̣α̣χ̣ά̣ν̣(ου) ιβ
ἁ[λῶν] ν̣
π̣α̣ι̣δί(ων) [ιγ]
σο̣[δ]
650ι̣γ̣
κρ(έως) ρ̣[λγ]
κ̣ρ̣(έως) π̣α̣ι̣δ̣(ίων) [ξϛ]
λα̣χ̣ά̣ν(ου) λβ
Traces η̣
655Traces μ̣
λ̣ο̣υ̣κ̣(ανικῶν) λγ
χ̣υτρ(ῶν) λβ
πεπ̣[ον(ίων)] κ
τξδ
660ιδ̣
κ̣ρ̣(έως) ρλγ̣
κρ̣(έως) παιδ̣(ίων) ξϛ
σύ̣κ̣ω̣ν κ̣
λ[α]χάν(ου) κ̣δ̣
Traces 4 lines
669τ̣μ̣ζ
670ι[ε]
κρ(έως) [ρλ]γ
κρ(έως) π̣[αιδ(ίων) ξϛ]
κρ(έως) π̣ρο̣(βατικοῦ)   ̣
λα̣χάν(ου) κ̣ϛ̣
675θε̣ρμ̣ί̣(ου)   ̣
φ[β]
FrA,26
[ι]ϛ
κ̣ρέω[ς] ρλγ
κρ̣(έως) π̣αιδ(ίων) ξϛ
680ᾠὰ   ̣
κολ[ο]κ(υνθῶν) λα̣
λαχά[ν(ου)] ι
[στ]α̣φ̣(υλῶν) οβ
τιβ
685[ι]ζ
[κρ(έως)] ρλγ
κρ(έως) ξϛ
λαχάν(ου) λ̣γ̣
θρίσσ(ας) ι̣
690σταφυ̣λ(ῶν) μ
ἀ̣ρ[ιδί(ου)]   ̣
θ̣ερ̣μ̣ί̣(ου)   ̣
ι̣η̣ τβ̣
κρ(έως) ρλγ
695κρ(έως) π̣αιδ(ίων) ξϛ
κολοκ(υνθῶν) μ
σύκων κ
πεπον(ίων) λ
θ̣ε̣ρ̣μ̣ί(ου) η̣
700σύκων κ
[  ̣]ι̣ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] κε
τμβ
ιθ
κρέω[ς] ρλγ
705κρ(έως) πα[ιδ(ίων)] ξϛ
λαχά[ν(ου)] ιϛ
κολο̣κ̣(υνθῶν) ιβ
  ̣  ̣κ̣υ̣ρ  ̣ ν
[  ̣  ̣  ̣]α̣ν  ̣ρ̣ δ̣
710βατανί(ου) η
[⁦ -ca.?- ⁩]η
[⁦ -ca.?- ⁩]ι  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]κ  ̣
τ̣[λ]ε̣
FrA,27
715[κ]
[κρ(έως) ρλγ]
κ̣[ρ(έως) παιδ(ίων) ξϛ]
λ[αχάν(ου) ⁦ -ca.?- ⁩]
ᾠ[ὰ ⁦ -ca.?- ⁩]
720[σνγ]
[κα]
Ζ κρ[(έως) ρλγ]
Ζ κρ[(έως) παιδ(ίων) ξϛ]
λα[χάν(ου) π]
725[σοθ]
κ[β]
κρ(έως) [ρλγ]
ᾗ π[αιδ(ίων) ξϛ]
λ̣αχά̣ν̣(ου)   ̣  ̣
730σταφ(υλῶν) ο
σύκων ιϛ
σκ̣ύφ(ου) η
θερμί(ου) ι
ᾠὰ δ κδ
735υλζ
κγ
κρ(έως) ρλγ
κρ(έως) παι(δίων) ξϛ
κολοκ(υνθῶν) λ
740σταφ(υλῶν) κ̣δ
σύκων̣ ιβ
θερμί(ου) ι
σταφ(υλῶν) κϛ
τα
745κδ
κρ(έως) ρλγ
κρ(έως) παι(δίων) ξϛ
λαχ(άνου) κδ
σταφ(υλῶν) οε
750ὀ̣πταν(ῶν) ιϛ
τιδ
FrA,28
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
752Traces 3 lines
755[κη]
κ̣ρ̣(έως) [ρλγ]
κρ(έως) [παι(δίων) ξϛ]
λαχά̣ν̣(ου) [⁦ -ca.?- ⁩]
βατ̣α̣ν[ί(ου) ⁦ -ca.?- ⁩]
760θερμί(ου) [⁦ -ca.?- ⁩]
ᾠῶν ι [ξ]
[σξγ]
κθ
κρ(έως) ρλ[γ]
765ὀνυχί(ων) π̣δ̣
βα̣τ̣α̣ν̣ί̣(ου)   ̣  ̣
λαχ(άνου) η̣
λεπτολ(αχάνου) ιϛ
θερμί(ου) ι
FrA,29
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
770Ζ [⁦ -ca.?- ⁩]
Ζ [⁦ -ca.?- ⁩]
Ζ [⁦ -ca.?- ⁩]
Ζ [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ FrB,4.62. l. κρ(έως) προ(βατικοῦ)
^ FrB,5.79. l. λεπτολαχάνου
^ FrB,9.159. l. λαχάνου
^ FrB,9.161. l. δ̣ε̣υ̣τ̣[ (?)⁦ -ca.?- ⁩]
^ FrB,11.225. or πλα̣  ̣τη
^ FrB,12.248. or σπ̣α̣ρν̣ι(  )
^ FrB,13.312. l. ἑφθῶν
^ FrA,16.400. or γ̣(ίνονται) ὁ(μοῦ)
^ FrA,16.408. l. ὄ̣ξους
^ FrA,17.430. l. π̣[αιδ(ίων) (?)⁦ -ca.?- ⁩]
^ FrA,17.439. l. [λαχάνου (?)]
^ FrA,18.468. l. ζῴου
^ FrA,18.471. l. τ̣ο̣υ̣[ρ]τ̣ίου (or τ̣ο̣υ̣[ρ]τ̣ίων)(*)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.