Papyri.info

sign in

sb.22.15316 = HGV SB 22 15316 Z. 10-18 = SB 22 15316 Z. 1-9 = Trismegistos 47244 = bgu.12.2167DDbDP transcription: sb.22.15316 [xml]

451/2 and 452/3 Hermupolis Magna
[Reprinted from: bgu.12.2167] BGU 12 2167

ρϙϛ
ὑποδ(έκτης) ἀν̣[νω]νῶν ἐπὶ τόπ(ων) Μαύρων καὶ [χρυσοῦ κανονικῶν]
[τίτλω]ν̣ σ̣ὺ̣ν̣ τ̣ι̣ρ̣ώ̣νων πέμπτης ἰνδ(ικτίωνος). Σ̣[αραπόδωρος μαγιστρ(ιανὸς)]
[δ(ιὰ) τοῦ πρι]μ̣ι̣κ̣η̣ρ̣ίου Ταυρίνου δέδωκες ὑπ(ὲρ) τῆ̣[ς (αὐτῆς) ε ἰνδ(ικτίωνος) ὑπ(ὲρ) μερ(ίδος) Γερ(μανοῦ)]
5[χρυσοῦ κε]ρ̣[άτ]ι̣α εἴκοσι ὀκτὼ καὶ ὑ(πὲρ) μερ(ίδος) Τ̣[αυρίνου καὶ Ἀνδρέου]
[χρυσοῦ κεράτι]α̣ ἐννέα· γίν(εται) ὁμοῦ τῆς ἀποχ(ῆς) χ̣[ρ(υσοῦ) κερ(άτια) λζ μ(όνα).]
[⁦ -ca.?- ⁩ βοηθὸς] ὑ̣ποδ(έκτου) συμφ(ω)ν(ῶ) † † †. Καλλ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[συμφωνῶ] ὡς πρό̣κ̣(ειται).
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10ὑποδέκ(της) ἀν̣[νων]ῶν ἐ̣πὶ̣ τ̣ό̣π(ων) Μαύρω̣[ν καὶ χρυσοῦ]
κανονικ[ῶ]ν̣ [τί]τ̣λ̣ων σὺν τιρώνων ἕκ̣[τηςἰνδικτ(ίωνος).]
Σα̣ραπόδω̣[ρ]ος [μ]α̣γιστρ(ιανὸς) δι(ά) Ταυρίν̣[ου] δέδ[ωκας ὑ(πὲρ) τῆς (αὐτῆς) ϛ ἰνδ(ικτίωνος)]
ὑ(πὲρ) μερ(ίδος) [Γ]ε[ρ(μανοῦ) χρυσοῦ κ]εράτ̣ι̣α εἴ̣κ̣ο̣σ̣ι ὀκτὼ κ̣[αὶ ὑπὲρ μερ(ίδος)]
Τα[υρ]ί̣ν̣[ου καὶ Ἀν]δ[ρ]έου̣ χρυσοῦ κε̣ρ̣ά̣τ̣ια ἐ[ννέα καὶ ὀνόμ(ατος)]
15Ἀμμω[ν]ί̣ο[υ Πανί]σκου ὑ(πὲρ) μερ(ίδος) Ταυρ̣(ίνου) χ̣ρ̣υσο̣ῦ κ̣[εράτια δεκα-]
[τ]έσσαρα καὶ ὀνόμ(ατος) Θεοδο̣σ̣ε̣ί̣[ου ὑ(πὲρ) μερ(ίδος) ⁦ -ca.?- ⁩ χρυσοῦ κεράτια]
[δ]εκ̣[α]τ̣ρία· γίν(εται) ὁμοῦ τῆς ἀποχ(ῆς) χρ(υσοῦ) κερ(άτια) ξδ̣ [μ(όνα). ⁦ -ca.?- ⁩]
βοη(θὸς) ὑ̣[πο]δ̣(έκτου) συμφ(ω)ν(ῶ) † † †.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.