Papyri.info

sign in

sb.22.15637 = HGV SB 22 15637 = Trismegistos 43211DDbDP transcription: sb.22.15637 [xml]

AD 130 Theadelphia

[  ̣  ̣  ̣]π̣α̣ρ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ περὶ τὴν αὐ-]
τὴν̣ κ̣ώμη̣ν̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐδάφεσι ὑποδοχίου(*)   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
πτῶμα ἀκάνθης ἣν̣ [καὶ]
5βαστάξει ὁ̣ Ὀνήσιμος ἐν̣ [τῶι]
εἰ̣σ̣ιόντι μηνὶ Ἁδριανῶι
ταύτην τοιαύτην ἀναπό-
ρ̣ι̣φ̣ο̣ν καὶ ἀπέχειν̣ τ̣ὸ̣ν Κα-
ν̣η̣ν̣αν παρὰ̣ τ̣ο̣ῦ̣ Ὀν̣η̣σ̣ί̣μ̣ο̣υ̣
10τὴν συμπεφωνημένην
τειμὴν(*) ἐκ πλήρους ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ)
τριάκοντα ἓξ παραχρῆ-
μα διὰ χειρὸς καὶβεβαιώσιν(*)
αὐτὸν πάσηι βεβαιώ[σει].
15(hand 2) Καν̣ηνας ὥς̣ φ̣ησιν φρο̣[ν-]
τιστὴς Σαλου̣<σ>τ̣ί̣ω δύο . Ἰοῦστος(*)
Ἁρποκρατίωνος̣ τ̣οῦ Σ̣ερήνου
πέπρακα [  ̣  ̣]  ̣ [Ὀ]ν̣ή̣σ̣[ι]μος(*)
τὸπτο͂μα(*) τῆς ἀκάνθης καὶ
20ἀπέχω τὴν τιμὴν δραχμὰς
τριάκοντα ἓξ καὶ βεβαιώσω
καθὼς πρόκιται(*). ἔγραψε ὑπὲρ
αὐτου(*) Σαραπίων Θέωνος μὴ εἰ-
δό̣τ̣ων γράμματα.
25(hand 3) ἀναγέγρ(απται) δ(ιὰ) το(ῦ) ἐν Θεαδελ(φείᾳ) γρα(φείου).

Apparatus


^ 3. l. ὑποδοχείου
^ 11. l. τιμὴν
^ 13. l. βεβαιώσειν
^ 16. l. Ἰούστῳ
^ 18. l. Ὀνησίμωι
^ 19. l. πτῶμα
^ 22. l. πρόκειται
^ 23. l. αὐτῶν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.