Papyri.info

sign in

sb.22.15744 = HGV SB 22 15744 = Trismegistos 43227DDbDP transcription: sb.22.15744 [xml]

VI spc Arsinoite

[⳨ Θέων Σ]α̣μ̣β̣[ᾷ] ἐ̣λ̣α̣ι̣ο̣υ̣ρ̣γ̣ῷ̣· τ̣ρ̣ι̣ά̣κ̣ο̣ν̣τα̣ π̣έν̣τ̣ε̣ ξ̣έ̣σ̣τ̣[ας ἐλαίου παράσχου ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ομ  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣χα̣ρακ̣[  ̣  ̣  ̣]η̣ς̣ γ ἰν(δικτίονος) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣μ̣(  ) ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ τρο̣φ̣(ῆς) μηνῶν̣   ̣ ἀ̣π̣ὸ̣   ̣  ̣  ̣  ̣
ἕως Μεχεὶρ λ, ἐλ(αίου) ξ(έστας) λε μόν(ους) †. Φαμενὼθ ιθ γ ἰν(δικτίονος). † (hand 2) ἐσημει(ωσάμην) ἐλέου(*) ξέστας τριάκοντα πέντε μόν-
5ους †.

Apparatus


^ 3. l. ἐλαίου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.