Papyri.info

sign in

sb.24.16073 = HGV SB 24 16073 = Trismegistos 79296DDbDP transcription: sb.24.16073 [xml]

12 BC Alexandria

1
[Π]ρ̣ω̣(τάρχωι)
παρὰ Θαυβαρίου τῆς Δίωνος ἀ̣[στῆς με-]
τὰ κυρίου Ε̣ὔφρωνος τοῦ Α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κ̣α̣ὶ̣ παρὰ τοῦ ταύτης ἀνδ[ρὸς Ἑρμί-]
5ου τοῦ Διονυσίου Φιλομη[τορείου. ἐ-]
πεὶ σύνισιν(*) ἀλλήλοις ἥ τε Θαυ̣[βάριον καὶ]
Ἑρμίας ἔτι πάλαι ἀγράφ̣[ης οὔσης]
[τ]ῆ̣ς συ̣μβιώσεως γ̣ε̣ν̣ο̣[μένης Ἑρ-]
[μίας] πεποημένος ἰς(*) τ̣ὴ̣ν̣ [Θαυβάριον]
10η̣ν̣ διέχουσι̣ν δ̣ι̣κ̣α̣[στηρίῳ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[τ]ὴν χιραν(*) τὰ δὲ νῦν β̣ο̣υ̣λ̣[όμενοι τὰ]
κ̣ατ(*)ʼ ἑ̣αυτῶν ἐξασφαλίσ[ασθαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τ̣ῷ χρηματισμῷ συγχω[ροῦσιν πρὸς]
ἀλλήλους ἐπὶ τοῖσδε ὥστʼ ἐ[πεὶ εἰληφέναι]
15Ἑρμίας παρὰ τῆς Θ̣α̣υ̣βα[ρίο]υ̣ διὰ χειρὸς ἐ-
ξ οἴκου φερνὴν ἀ̣ρ̣[γ]υρί[ου Π]τολεμαικοῦ
δραχμὰς δισχιλίας ἀπὸ τ[οῦ] νῦν τὸν Ἑρμία̣ν̣
τρέφιν(*) καὶ ἱματίζιν(*) τὴν [Θ]α[υβ]ά̣ριον ὡς
γυναῖκα γαμετὴν κατὰ δ[ύνα]μ̣ι̣ν τῶν
20ὑπαρχόντων καὶ μὴ κακ̣ο̣υ̣χῖν(*) αὐτὴν
μηδὲ ἐγβάλλιν(*) μηδὲ ὑ̣[β]ρίζιν(*) μηδʼ ἄλ-
λην γυναῖκα ἐπισάγιν(*) μηδʼ ἕτερον μη-
δὲν τῶν ἀπηγορευαμενων ις(*) αὐτὴν ἀ-
δίκημα διαπράσσεσθαι· ἐὰν δέ τ[ι] τού-
25των παραβαίνῃ, ἐκτίνιν(*) αὐτὸν παρα-
χρῆμα τὴν προκιμένην(*) φερνὴν σὺν ἡμιο-
λίᾳ τῆς πράξεως γινομένης τῇ Θαυβα-
ρίῳ ἔκ τε αὐτοῦ Ἑρμίου καὶ ἐκ τῶ[ν] ὑπαρχόν-
των αὐτῷ πάντων καθάπερ ἐγ(*) δίκης· καὶ αὐ-
30τὴν δὲ Θαυβάριον συντηρῖν(*) τὰ πρὸς τὸν
ἄνδρα καὶ τὸν κοινὸν βίον δίκαια καὶ μὴ
φθίριν(*) τὸν κοινὸν οἶκον μηδʼ ἄλλῳ ἀν-
δρὶ συνῖναι(*) ἀλλ  ̣ μήτʼ ἀπόκοιτον μήτε ἀφή-
μερον γίνεσθαι ἀπὸ τῆς οἰκίας ἄνευ τῆς Ἑρ-
35μίου γνώμης μηδὲ φθίριν(*) μηδὲ καταβλάπτιν(*)
τὸν κοινὸν οἶκον μ̣η̣δὲ ἄλλῳ ἀνδρὶ συνῖναι(*)
ἢ καὶ αὐτὴν τούτων τι [δι]απραξαμένην
κριθίσαν(*) στέρεσθαι τῆς φερ[ν]ῆς· συγχωρῖ(*)
δὲ ἡ Θαυβάριον· ἐὰν συμβ[ῇ] χωρίσασθαι   ̣  ̣  ̣
40τὴν συμβίωσιν κ̣ο̣μισαμένη τὰς τοῦ ἀργυ-
ρίου (δραχμὰς) δισχιλίας ε  ̣  ̣  ̣  ̣σι τῷ Ἑρμίᾳ ἐκ
τῶν ἐν οἴκῳ πά[ντων κ]ατὰ μηδὲν ὑπερθ̣ε̣-
μένη. κ̣α̣ὶ̣ ̣ε̣ν̣ ἡμ[έρ]αις δὲ χρημ̣[α]τιζούσα̣(ις)
π̣έ̣ν̣τ̣ε̣ ἀφʼ [ἧς ἂν] ἀλλήλοις προείπω[σιν θέσ-]
45[θαι κιὰ διὰ τῶν ἱερο]θυτῶν τὴν [τοῦ σ]υνο̣ι̣-
2
κεσίου συγγραφὴν διʼ ἧς ἀναλημφθήσεται
ἥ τε φερνὴ καὶ τὰ ἔν ἔθι(*) ὄντα· καὶ ἐ̣ὰ̣μ(*) πρό-
τερόν τι πάθῃ ὁ Ἑρμίας ἶναι(*) τὰ ὑπʼ αὐτοῦ
[Ἑρμίου ἀ]πολιφθησόμενα(*) ὑπάρχοντα
50[πάντα σὺν] τη?ͅ φ̣[ερ]ν̣ῇ α̣ὐ̣τ̣ῇ Θ̣[αυβ]αρίῳ
[μόν]ῃ· ἐὰν δέτ̣ι̣ [α]ὐτὴ Θαυβ[άρι]ο̣ν̣ π̣ρ̣ό̣-
[τερόν] τι πάθῃ ἶν̣α̣ι̣(*) τήν τε φ̣ε̣ρ̣[ν]ὴν καὶ
[πάν]τα τὰ ὑπʼ α[ὐ]τῆς Θαυβαρίου ἀπο-
[λ]ιφθησόμενα(*) ὑπάρχοντα [π]άντα τοῦ Ἑρ-
55μόνου ἔχοντος ἐξουσίαν ἑκατέ-
ρου αὐτῶν ἐπιτελῖν(*) κατʼ αὐτῶν ὅτι ἐ-
ὰν βούληται· ἐὰν δὲ πρὶν τίθεσθαι τὴν
τοῦ συνοικε[σ]ί̣ο̣υ̣ συγγραφὴν συμβῇ
πρότερον ὁπότερον αὐτῶν μ̣ετα̣λάξαι(*)
60κα̣ὶ οὕτως ἶναι(*)   ̣αι ἐ̣π̣ι̣λ̣η̣σ̣ό̣μ̣ε̣ν̣α̣ι̣ τ̣ῆ̣ς̣ α̣ὐ̣-
τῆς διαστολὰς π̣ε̣ρ̣ὶ̣ ἃς - ca.10 - τ̣ῆ̣ς̣ δ̣ὲ̣
συγγραφῆς τεθιμένης(*) με  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιν τὸ ὑ-
στεραίως α[ὐ]τῶ[ν] μ̣ε̣τ̣α̣λ̣ά̣ξ̣[αι](*) τ̣ὰ̣ τ̣ῶ̣ν̣ ἀ̣μ̣-
φοτέρ[ω]ν ὑπάρχοντα πάντα τῶν γεγονο-
65τως(*) ἐξ ἀμφοτέρων θυγατέρων Φιλου-
ταρίου καὶ Διονυσαρίου καὶ τ̣ῶ̣ν̣ γ̣ε̣ν̣η̣σ̣ομέ-
νων αὐτοῖς ἐξ ἀλλήλων π̣α̣ί̣δ̣ων ἑκάστου
κατʼ ἴσον τοῦ̣ παραβαίνοντο[ς] ἐ̣ν̣εχομένου
τῷ ὡρισμένῳ προστίμῳ· <ἀξιοιῦμεν>.
70(ἔτους) ι̣η̣ Καίσ(αρας) Παχὼ(ν) [ -1-2- ]

Apparatus


^ 1.6. l. σύνεισιν
^ 1.9. l. πεποιημένος εἰς
^ 1.11. l. χεῖρα
^ 1.12. l. καθ
^ 1.18. l. τρέφειν
^ 1.18. l. ἱματίζειν
^ 1.20. l. κακουχεῖν
^ 1.21. l. ἐκβάλλειν
^ 1.21. l. ὑβρίζειν
^ 1.22. l. ἐπεισάγειν
^ 1.23. l. ἀπηγορευμένων εἰς
^ 1.25. l. ἐκτίνειν
^ 1.26. l. προκειμένην
^ 1.29. l. ἐκ
^ 1.30. l. συντηρεῖν
^ 1.32. l. φθείρειν
^ 1.33. l. συνεῖναι
^ 1.35. l. φθείρειν
^ 1.35. l. καταβλάπτειν
^ 1.36. l. συνεῖναι
^ 1.38. l. κριθείσαν
^ 1.38. l. συγχωρεῖ
^ 2.47. l. ἔθει
^ 2.47. l. ἐὰν
^ 2.48. l. εἶναι
^ 2.49. l. [ἀ]πολειφθησόμενα
^ 2.52. l. εἶναι
^ 2.53-54. l. ἀπο |λειφθησόμενα
^ 2.56. l. ἐπιτελεῖν
^ 2.59. l. μεταλλάξαι
^ 2.60. l. εἶναι
^ 2.62. l. τεθειμένης
^ 2.63. l. μεταλλάξαι
^ 2.64-65. l. γεγονό |των

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.