Papyri.info

sign in

sb.24.16285 = HGV SB 24 16285 = Trismegistos 8808 = duke.apis.31194799DDbDP transcription: sb.24.16285 [xml]

202 BC Arsinoite

Ἀετῶι στρατηγ̣ῶ̣ι
παρὰ Θάσιτος τῆς
Ὡ̣ρο̣υ τ̣ῶν̣ ἐ̣κ̣ Κρ̣ο-
κοδίλων(*) πόλεως.
5ἀδικοῦμαι ὑπὸ
Ἀγχῆτος μ̣ελιτο̣-
πώ̣λιος̣ τῶν ἐκ τ[ῆς]
αὐτῆς πόλεως·
τοῦ γὰρ γ (ἔτους) Ἐπεὶφ α
10ἐπαγαγο̣ῦσ̣α̣ Ἀλέξαν-
δρον τῶν παρὰ σοῦ
\ὑπηρέ[τ]η̣ν/, ἐπ̣ε̣λ̣[θοῦ]σ̣α̣ [οἰ]κί̣α̣ι̣ μ̣ου
[ ἐγκέκλε(?)]ι̣κέν με
ἄκριτο̣ν̣ εἰς τὸ
15ἐφημερευτήριον
[καὶ (?)] ἐπικατα-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αμένης μου
  ̣τ̣η̣  ̣  ̣γ̣αγεν ⟦κατ̣⟧
καταφρονήσασα
20ὅτι χήρα εἰμὶ
καὶ ἀβοήθητος,
αὐτὴ δὲ ἰσχύουσα
τοῖς ἰδίοις. ἀξιῶ
ο̣ὖ̣ν σ̣ε̣ ἀ̣ν̣ακαλε-
25[σάμεν]ό̣ν με̣ ἐκ τῆς
φυλακ̣ῆς καὶ Ἀ̣γχῆν
διακοῦσαι ἡμῶν,
ἵνα μὴ καταφθείρω-
μαι ἐν τῆι φυλακῆι,
30ἀλλὰ δ̣ι̣ὰ̣ σὲ τ̣ύχ̣ω̣
βοηθείας. εὐτύχει.

Apparatus


^ 3-4. l. Κρο |κοδείλων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.