Papyri.info

sign in

sb.24.16294 = HGV SB 24 16294 = Trismegistos 15149 = p.bad.6.170DDbDP transcription: sb.24.16294 [xml]

AD 54 Theadelphia
[Reprinted from: p.bad.6.170] P.Bad. 6 170

Φάσιτι Πετεσού[χου] ἡγουμένωι καὶ Ἰάσω̣ν̣ι Δίου
καὶ Σαμβ[ᾷ] Π̣εθέως [κα]ὶ̣ Πετερμ̣ο̣ῦ̣θ̣ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[καὶ]
Ψενατοῖμι Φάσιτος [καὶ] Ὀ̣ννόφρι Παποντ̣ῶ̣το̣ς̣ κα̣ὶ̣
Ἡρακλείδηι καὶ Ἀπ[ολλω]νίωι ἀμφοτέροις Ἀδράστου
5καὶ Μυσθαρίωνι Φιλί[νο]υ καὶ   ̣  ̣οκ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Σ̣ωκράτου
καὶ Φανίᾳ Ἡλι[ο]δ̣ώ̣ρ̣[ο]υ καὶ Ἀφροδισίῳ Ἀπολλωνίου καὶ
Ὀρσενοῦφι Παύσ̣ε̣ο̣ς̣ κ̣[αὶ τ]οῖς δεκατρι̣σὶ̣ π̣ρε̣[σ]β̣υ̣τ̣έρ̣(οις)
τῶν ἀπὸ Θεαδελφί[α]ς̣, γεωργοῦσι δὲ περὶ Πολυδεύκιαν̣(*)
δημοσίαν γῆν, κ̣[αὶ τοῖ]ς̣ λοιποῖς δ̣η̣μ̣οσίοις γεωργοῖς
10(hand 2) καὶ Ζωί̣λωι γραμμ̣[ατε]ῖ κ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 1) παρὰ Πε̣[τ]ερμ̣[ού]θ̣ι̣ος τ̣ο̣ῦ̣ Αἰν̣ιδίου̣ Πέρσου
τῆς ἐπιγ̣[ον]ῆς. Βούλομαι μισθώσασθαι εἰς
τὸ ἐνεστὸς πρῶτον ἔτος Ν̣έρωνος Κλ[α]υδί[ο]υ
Καίσαρος Σεβασ̣τ̣[οῦ Γ]ε̣ρμα[ν]ι̣κοῦ Αὐτοκράτορος
15ἀπὸ τῶν ἀναγ̣[ρα]φομέ̣[νω]ν̣ εἰς ἡμᾶς(*) περὶ τὴ̣[ν]
προγεγραμ[μ]έ̣ν[ην] κώμη[ν] Πολυδεύκιαν(*)
ἐδαφῶν ἐ̣[κ] τῶ̣(*) Μ̣ο̣σ̣χ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣λ̣ή̣ρ̣ο̣υ̣ ἐ̣ξ ἀ̣π̣η-
λιώτω̣(*) τ  ̣[  ̣  ̣]ω̣ν̣ ποιρίνων̣(*) ἐ̣κφο̣ρ̣ίων(*) ἀρούρας
ἐννέα ἐν μιᾷ σφρ̣[α]γ̣ῖδι ἢι(*) [ὅ]σαι ἐὰν ὦσι ἐκφορίου
20τῶ̣(*) παντὸς σὺ̣ν̣ ᾗ(*) λ̣ή̣μ̣ψ̣ο̣μ̣α̣ι̣ ἐ̣κ̣ δημοσίου
σπέρματι πυροῦ ἀρταβ̣ῶ̣ν̣ τ̣ρ̣ιάκοντα δύο
μέτρῳ δημοσίῳ καὶ ἀ̣[ναπαύ]σ̣ω τὸ ἥμυσ̣ι̣(*) μ̣έ̣ρ̣ο̣(ς)
τῶ̣ κλήρ̣ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ̣ τὰ προκί̣[μενα] ἐκφ̣όρι̣α̣ μετρήσω
τῷ ἀποδ[ει]χθησομένῳ τῆς κώμης δη-
25μοσίῳ σιτολ[ό]γῳ ἐφʼ ᾧ   ̣  ̣τελέσωι(*)
ἐδαφῶν   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]μ̣ια ἢ̣ δαπ̣άνην   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μ̣ε̣-
τρήσω ε̣ἰς τὸ δημόσιο[ν] φακὸν ὁλ̣ό̣κ̣λ̣η̣ρ̣ο̣ν̣
καὶ μονοδεσμίαν χό[ρτ]ο̣υ καὶ μετὰ τὸν χρόν(ον)
παραδώσω̣ τὰ ἐ̣[δ]ά̣φ̣[η] ὡ̣ς̣ καὶ παρίλη̣φα(*) καὶ
30ἀναπεπα[υμ]έ̣να καθὼ̣[ς πρό]κιται(*), ἐὰν φαίνη(ται)
μισθῶσαί μο̣ι̣ ἐπὶ τοῖς προκιμένοις(*).
Πε[τερ]μ̣οῦθις ὡς (ἐτῶν) ν̣[  ̣] ἄ̣σ(ημος)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Πετερμ̣οῦθις Αἰνιδί[ου Πέρσης τῆς]
ἐπιγονῆς ἐπιδέτοκ[α](*)[ τὸ προκείμενον ἀ-
35ν]αφόριν(*). (ἔτους) α Νέ̣ρ[ωνος Κλαυδίου]
Καίσαρος Σεβασ[τοῦ Γερμανικοῦ]
Αὐτοκράτορος Χ̣[οιὰκ ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 8. l. Πολυδεύκειαν
^ 15. l. ὑμᾶς
^ 16. l. Πολυδεύκειαν
^ 17. l. τοῦ, or το̣ῦ̣
^ 17-18. l. ἀπη |λιώτου, or ἀ̣π̣η|λιώτο̣υ̣ (l. ἀπη|λιώτου)
^ 18. l. πυρίνων
^ 18. l. σπόρων (?) (or ἐδαφῶν (?))(*)
^ 19. l. ἢ
^ 20. l. τοῦ, or το̣ῦ̣
^ 20. l. ᾧ
^ 22. l. ἥμισυ
^ 25. l. τελέσω
^ 29. l. παρείληφα
^ 30. l. [πρό]κειται
^ 31. l. προκειμένοις
^ 34. l. ἐπιδέδωκ[α]
^ 34. l. [ἀ|ν]αφόριον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.