Papyri.info

sign in

sb.26.16552 = HGV SB 26 16552 = Trismegistos 97147DDbDP transcription: sb.26.16552 [xml]

Ἥρων καὶ μέτοχ(οι) πράκ̣[τορες ἀργυρι]κ̣ῶ̣ν̣ Κ̣αρ(ανίδος)
ἔσχομ(εν) πα(ρὰ) σ̣ο̣ῦ̣ ὑπ(ὲρ) λα̣ο̣[γρα(φίας)   ̣  ̣ (ἔτους)] Αὐ̣τ̣(οκράτορος)
Καίσαρος Τρ̣α̣(ιανοῦ) Ἁδρ̣ι̣[ανοῦ Σεβασ]τ̣ο̣ῦ̣   ̣δ  ̣  ̣
τοῦ ἐνεστῶ̣[τ]ο̣ς (ἔτους) [  ̣  ̣] Τῦβι κδ̣ ἐπὶ λόγ(ου) ἀργ(υρίου) δραχμ(ὰς) τέσσαρες(*) (γίνονται) (δραχμαὶ) δ, Φαμενώθ ιβ
5ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) τέσσαρες(*) (γίνονται) (δραχμαὶ) δ, Φαρμοῦθι κη ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) τέσσαρες(*) (γίνονται) (δραχμαὶ) δ,
Παχών θ ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) τέσσαρες(*) (γίνονται) (δραχμαὶ) δ,   ̣ κ̣η̣ ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) τέσσαρες(*) [(γίνονται) (δραχμαὶ) δ,]
Παῦνι κε [ἀρ]γ(υρίου) (δραχμὰς) τέσσαρες(*) (γίνονται) (δραχμαὶ) δ´, Επ̣ε̣ὶ̣φ κε ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) τέσσαρες(*) (γίνονται) (δραχμαὶ) δ,
Μεσο(ρὴ) η ἀργ(υρίου) δραχ[μὰς] τέσσα[ρες](*) [(γίνονται) (δραχμαὶ)] δ, κδ ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ὀκτὼ (γίνονται) (δραχμαὶ) η,
10Θῶθ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.4 -]  ̣  ̣[- ca.3 -] (ἔτους) κ σ̣ε̣σ̣η̣(μείωμαι).

Apparatus


^ 4. l. τέσσαρας
^ 5. l. τέσσαρας
^ 7. l. τέσσαρας
^ 8. l. τέσσαρας
^ 9. l. τέσσα[ρας]

Notes

  • . The plate in ed. pr. is clear enough to show that the papyrus carries ten lines of text; the fifth or sixth, perhaps, is omitted in ed pr. (J. Sosin)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.