Papyri.info

sign in

sb.26.16743 = HGV SB 26 16743 = Trismegistos 41488 = duke.apis.31194812DDbDP transcription: sb.26.16743 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
00[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀπολλωνίου]
00[τοῦ πρὸς τῆι στρατηγίαι]
[ἐπιβ]α̣λ̣[όντος ἐπὶ τοὺς τόπους]
[κα]ὶ̣ εἰσελ[θόντος] ε̣ἰ̣[ς τὸ προει-]
ρημένον [ἱερακ]ε̣ῖ̣[ον καὶ οὐθὲν]
εὑρόντ[ο]ς καὶ οἱ πε[ρὶ αὐτὸν]
5ἐπιλαβόμενοι Παιν̣ [τὸν]
υἱὸν τοῦ πρεσβυ[τέρου μοῦ]
ἀδελφοῦ ἐπὶ τῆς [ἅλω ἀπή-]
γαγον ἐνταῦθα [ἐν τῆι φυ-]
[λα]κ̣ῆ̣ι̣ ἐ̣ν̣ τ̣ῶ̣ι̣ α̣  ̣(*)[- ca.5 -]
10τοῖς ἀν̣[  ̣]σ̣ο̣ι̣ αὐ[τοῖς(?) - ca.2 -]
οἵ τʼ ἐπιβαλ[  ̣  ̣  ̣  ̣ δ(?)]εῖσθαι
ἀξιῶ [δεόμε]ν̣ο̣ς̣ ἐάν σοι
φαίνη̣τ̣α̣[ι συν]ε̣πιλαβέ̣σ̣θ̣αι
ὅπως τ̣ο̣ῦ̣ Π̣αιτος ἀπολυ[θέ]ν̣τος
15[γ]ινώμε̣θα πρὸς τὰς τ̣[αφὰς]
καὶ ψώμισμα καὶ τὰ [νομι-]
ζόμεν̣α̣ τ̣ο̣υ  ̣  ̣ι̣α̣ ἐπ̣ι̣τ̣[ελῶ-]
μ̣ε̣ν̣ [ὑπὲρ σο(?)]ῦ̣   ̣λ̣υ̣ε̣τ̣ε̣  ̣μ̣  ̣[  ̣  ̣]
[ ⁦ -ca.?- ⁩ ] Traces[⁦ -ca.?- ⁩]
20εὐτύχ̣[ει.]

Apparatus


^ 9. or ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὸ̣ν̣ α̣  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.